Upphävd författning

Förordning (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:463 i lydelse enligt SFS 1996:863
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I ärenden om närradio utgår avgifter enligt föreskrifterna i denna förordning.

2 §  För den sammanlagda sändningstid, som har beviljats en sammanslutning, skall sammanslutningen betala avgift med 15 kronor för varje påbörjad timme. Avgiften skall dock alltid vara minst 15 kronor per sändningstillfälle.

[S2]En närradioförening behöver inte betala avgift. Förordning (1993:129).

3 §  Avgift utgår ej för beviljad sändningstid som inte har utnyttjats, om sändningsuppehållet varat minst sex veckor i följd och sammanslutningen anmält detta i förväg till Radio- och TV-verket. Förordning (1994:731).

4 §  Avgifterna beräknas i efterhand för varje kvartal. Förordning (1993:129).

5 §  Radio- och TV-verket får medge befrielse från skyldigheten att betala avgift under de förutsättningar som anges i andra och tredje styckena.

[S2]Befrielse från avgift får medges om en sammanslutning under ett kvartal inte sänt reklam mot vederlag eller program mot betalning och sammanslutningen skriftligen ansökt om sådan befrielse senast den 15 i månaden efter kvartalets utgång. Ansökan skall vara undertecknad av en behörig företrädare för sammanslutningen och innehålla uppgift att sammanslutningen inte sänt sådana program under kvartalet. Den skall avges på heder och samvete. Till ansökan skall fogas bevis om vem som äger företräda sammanslutningen.

[S3]Ansökan skall kompletteras med de inspelningar enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden som Radio- och TV-verket begär inom den tid som nämnden anger. Förordning (1994:731).

6 §  Radio- och TV-verkets beslut om avgifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1996:863).

Ändringar

Förordning (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:599) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:1067) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

  Omfattning
  ändr. 3-5 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:189) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:538) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1993:129) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 6 §; ändr. 2, 3, 4, nya 6 §§; ny 5 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1994:731) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:863) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1996-12-01

Förordning (1998:313) om upphävande av förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio

Omfattning
upph.