Upphävd författning

Förordning (1984:465) om fraktstöd för film

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:465
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt fraktstöd för film lämnas enligt föreskrifterna i denna förordning.

2 §  I denna förordning avses med biografföreställning sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning där film visas och med barnmatiné sådan biografföreställning som riktar sig till barn och som börjar senast klockan 17.00. Förordning (1990:996).

3 §  Fraktstöd kan endast lämnas för sådana filmer som statens biografbyrå har förklarat berättigade till stödet.

[S2]Vidare krävs att filmen har visats vid biografföreställning på ett sådant fast visningsställe där det ges högst fem föreställningar i veckan utöver barnmatinéer. Fraktstöd får dock lämnas även om antalet föreställningar på ett visningsställe tillfälligt överstiger fem i veckan.

4 §  Fraktstödet för en film skall beräknas med hänsyn till sådana kostnader för frakten av filmen som normalt uppkommer för den som låter visa film på orten.

Filmer som skall vara berättigade till fraktstöd

5 §  Statens biografbyrå skall i samband med sin granskning enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram pröva om en film skall vara berättigad till fraktstöd.

[S2]Biografbyrån får förklara en sådan film berättigad till fraktstöd endast om den är minst 16 millimeter bred.

[S3]Av det antal filmer som varje år visas första gången vid biografföreställning här i landet skall biografbyrån välja ut omkring en tredjedel, vilka filmer skall vara berättigade till fraktstöd. Urvalet skall ske med hänsyn till kvalitet. Förordning (1990:996).

6 §  Om det finns särskilda skäl får biografbyrån även förklara en film, som har granskats före den 1 januari 1978, berättigad till fraktstöd.

[S2]Frågan om rätt till fraktstöd för en sådan äldre film skall biografbyrån pröva på anmälan av den som låter distribuera filmen till biografer här i landet.

[S3]Vid prövningen skall biografbyrån främst beakta filmens filmhistoriska värde.

Närmare om fraktstödet

7 §  Frågor om utbetalning av fraktstöd prövas av biografbyrån efter ansökan av den som låtit visa filmen.

[S2]Ansökan om utbetalning skall ges in till biografbyrån inom två månader efter utgången av det kalenderkvartal under vilket filmen visades.

8 §  Fraktstöd lämnas med ett belopp som motsvarar 70 procent av de kostnader som avses i 4 §.

[S2]I mån av tillgång på medel lämnas ett tilläggsbelopp som motsvarar återstoden av kostnaderna. Beslut om tilläggsbelopp fattas under juni månad och avser de filmer som visats under tiden den 1 april närmast föregående år -- den 31 mars det innevarande året. Om tillgängliga medel inte förslår till att ersätta de återstående kostnaderna för samtliga mottagare av fraktstöd, skall medlen fördelas mellan dem proportionellt i förhållande till de återstående kostnaderna för var och en.

[S3]Om det belopp som bestämts för en stödmottagare enligt andra stycket understiger 100 kronor, betalas beloppet inte ut, utan fördelas mellan de övriga mottagarna.

9 §  Beslut av biografbyrån i frågor som avser fraktstöd får inte överklagas.

10 §  Biografbyrån får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:465) om fraktstöd för film

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:223) om försöksverksamhet med fraktstöd för film.
 3. Sådana filmer som har förklarats berättigade till fraktstöd med stöd av den gamla förordningen, men som visats efter utgången av juni 1984, får stöd enligt föreskrifterna i den nya förordningen.
 4. I fråga om filmer som visats före utgången av juni 1984 gäller den gamla förordningen.
 5. Sådana beslut om tilläggsbelopp som fattas under juni 1985 skall avse de filmer som visats under tiden den 1 juli 1984--den 31 mars 1985.
Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1987:234) om ändring i förordningen (1984:465) om fraktstöd för film

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  I fråga om film som har förklarats berättigad till fraktstöd före utgången av juni 1987 gäller att rätten till stöd också avser varje sådan kopia av filmen som är mindre än 35 millimeter men minst 16 millimeter bred. Fraktstöd lämnas dock inte får sådana visningar av de smala kopiorna som har ägt rum före den 1 juli 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1990:996) om ändring i förordningen (1984:465) om fraktstöd för film

  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:549) om upphävande av förord- ningen (1984:465) om frakt- stöd för film