Upphävd författning

Förordning (1984:519) om introduktions- och lönebidrag

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:519
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag i form av introduktions- och lönebidrag.

[S2]Lönebidrag finns också i form av särskilt lönebidrag.

[S3]Bidragen lämnas för att bereda anställning åt sådana arbetshandikappade för vilka andra åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering.

2 §  För rätt till bidrag gäller de allmänna villkoren i 4--10 §§ och de särskilda villkor som anges för varje bidragsform.

3 §  Med arbetshandikappade avses i denna förordning arbetssökande som på grund av fysiska, psykiska, förståndsmässiga eller socialmedicinska handikapp har nedsatt arbetsförmåga och som därför har eller kan förväntas få svårigheter att få eller behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

[S2]Med statliga myndigheter avses i denna förordning inte affärsdrivande verk.

Allmänna villkor för bidrag

4 §  Bidrag får lämnas endast till arbetsgivare som nyanställer en arbetshandikappad, om inte annat följer av vad som föreskrivs i fråga om varje bidragsform.

[S2]Om en offentlig arbetsgivare anställer en person som har sysselsatts i skyddat arbete hos arbetsgivaren enligt förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, skall anställningen anses som en nyanställning. Förordning (1985:510).

5 §  Bidrag får lämnas endast om arbetstagaren anvisas till anställningen av den offentliga arbetsförmedlingen och om förmedlingen bedömer att arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena är lämpliga för arbetstagaren.

6 §  Bidrag får beviljas endast under förutsättning att det i anställningen utgår lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller att lönen och förmånerna är jämförbara med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

7 §  Bidrag får lämnas längst till och med utgången av månaden före den då den anställde fyller 65 år eller, om det finns särskilda skäl, till och med utgången av den månad då den anställde fyller 66 år. Förordning (1985:25).

8 §  Bidrag får inte lämnas för dem som

 1. är anställda inom stiftelseorganisationen för skyddat arbete eller
 2. varaktigt sysselsätts vid en arbetsplats som är anordnad för beredskapsarbete eller vid en annan tillfällig arbetsplats som inte ingår i en myndighets ordinarie organisation.

9 §  Bidrag får inte heller lämnas för anställda för vilka bidrag till arbetsbiträde lämnas. Detta gäller dock inte, i den utsträckning som regeringen i särskild ordning medger det, i fråga om gravt handikappade, som behöver personlig hjälp på arbetsplatsen. Om lönebidrag och bidrag till arbetsbiträde lämnas samtidigt, får bidragen tillsammans inte överstiga lönekostnaden för den anställde.

10 §  Som lönekostnader enligt denna förordning räknas också lönebikostnader.

[S2]Som bidragsgrundande lönekostnader får endast räknas lönekostnader som hänför sig till normal veckoarbetstid.

[S3]Den del av den anställdes månadslön vid heltidsarbete som överstiger 40 procent av det enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande basbeloppet får inte läggas till grund för bidrag. Om arbetstiden är kortare, skall den bidragsgrundande lönen minskas i motsvarande mån. Vad som nu har sagts gäller dock inte dem som är anställda hos statliga myndigheter.

Introduktionsbidrag

11 §  Introduktionsbidrag får lämnas när arbetstagaren är i behov av en ingående introduktion och särskilda anpassningsåtgärder behöver vidtas på arbetsplatsen. Introduktionen och anpassningsåtgärderna skall avpassas till arbetstagarens behov och förutsättningar.

12 §  Till statliga myndigheter, allmänna försäkringskassor, allmännyttiga organisationer och arbetsgivare som enligt 17 § femte stycket i bidragshänseende jämställs med statliga myndigheter får introduktionsbidrag lämnas endast om arbetstagaren efter bidragsperiodens utgång bedöms kunna få en anställning hos arbetsgivaren utan att lönebidrag lämnas.

13 §  Introduktionsbidrag lämnas i första hand för anställningar som gäller tills vidare. Bidraget får dock lämnas också för provanställningar och andra tidsbegränsade anställningar.

14 §  För arbetshandikappade som redan är anställda hos arbetsgivaren får introduktionsbidrag lämnas endast om

 1. arbetstagaren till följd av en längre tids frånvaro från arbetet på grund av sjukdom är i behov av rehabilitering i form av arbetsprövning eller arbetsträning på arbetsplatsen och
 2. sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller motsvarande ersättning enligt annan författning inte utgår.

15 §  Introduktionsbidrag lämnas med 90 procent av lönekostnaden under högst 960 timmar.

Lönebidrag

16 §  För arbetshandikappade som redan är anställda hos arbetsgivaren får lönebidrag lämnas endast om den anställde återgår till arbetet efter att ha uppburit helt sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och bedöms inte kunna behålla anställningen om inte bidraget lämnas. Förordning (1985:510).

17 §  Till statliga myndigheter och allmänna försäkringskassor lämnas lönebidrag motsvarande hela lönekostnaden.

[S2]Till allmännyttiga organisationer lämnas lönebidrag med 90 procent av lönekostnaden.

[S3]Till andra arbetsgivare lämnas lönebidrag med 50 procent av lönekostnaden under de två första anställningsåren och med 25 procent under de två därpå följande åren. Om bidragstiden förlängs därefter, lämnas bidraget med 25 procent.

[S4]När lönebidrag beviljas för en arbetshandikappad som redan är anställd hos arbetsgivaren lämnas bidraget med 25 procent av lönekostnaden under fyra år, såvida det inte finns skäl att förlänga bidragstiden.

[S5]Enligt föreskrifter som regeringen meddelar i särskild ordning kan lönebidrag motsvarande hela lönekostnaden lämnas också till andra arbetsgivare än dem som avses i första stycket.

18 §  Anvisning till anställningar för vilka lönebidrag lämnas enligt 17 § första, andra eller femte stycket skall främst avse svårt arbetshandikappade.

18 a §  Till en arbetsgivare som anställer någon som uppbär förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring lämnas lönebidrag motsvarande högst 50 procent av lönekostnaden. Bidraget lämnas under högst fyra anställningsår, såvida det inte finns skäl att förlänga bidragstiden. Lägre bidrag får lämnas om det är motiverat med hänsyn till den anställdes arbetsförmåga.

[S2]Bestämmelserna i 10 § tredje stycket gäller inte när lönebidrag lämnas enligt denna paragraf. Förordning (1990:1359).

Särskilt lönebidrag

19 §  Särskilt lönebidrag får lämnas vid anställning av sådana arbetssökande som har svåra fysiska, psykiska eller socialmedicinska arbetshandikapp eller som är psykiskt utvecklingsstörda och som annars riskerar att bli förtidspensionerade eller måste beredas skyddat arbete.

[S2]Särskilt lönebidrag får också lämnas vid anställning av sådana arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga och som är i behov av fortlöpande arbetsbiträde, om biträdet åsamkar arbetsgivaren avsevärda merkostnader.

20 §  För en arbetshandikappad som redan är anställd hos arbetsgivaren och för vilken arbetsgivaren uppbär lönebidrag får särskilt lönebidrag lämnas om

 1. den anställde har fått försämrad arbetsförmåga och bedöms inte kunna behålla anställningen, såvida inte särskilt lönebidrag lämnas och
 2. arbetsgivaren har endast ett fåtal anställda.

21 §  Särskilt lönebidrag lämnas med 90 procent av lönekostnaden under det första anställningsåret och med 50 procent under de tre därpå följande åren. Om bidragstiden förlängs därefter, lämnas bidraget med 50 procent, såvida det inte finns skäl att lämna bidrag med den lägre procentsatsen enligt 17 § tredje stycket.

För lönebidrag och särskilt lönebidrag gemensamma villkor

22 §  Bidrag enligt 17 § första, andra och femte styckena lämnas så länge som villkoren för bidraget är uppfyllda.

[S2]Bidrag enligt 17 § tredje och fjärde styckena samt särskilt lönebidrag får förlängas utöver det fjärde anställningsåret, om det är motiverat med hänsyn till den anställdes arbetsförmåga och möjligheter att övergå till en anställning utan lönebidrag. Prövningen av om bidragstiden skall förlängas skall göras i god tid före utgången av det fjärde året och därefter med ett till tre års mellanrum.

[S3]Vid bestämmande av bidragstid enligt 17 och 21 §§ bortses från tid under vilken introduktionsbidrag har lämnats.

23 §  Bidrag för en arbetstagare som redan är anställd hos arbetsgivaren får inte lämnas till statliga myndigheter, affärsdrivande verk, allmänna försäkringskassor, allmännyttiga organisationer och arbetsgivare som enligt 17 § femte stycket i bidragshänseende jämställs med statliga myndigheter.

23 a §  Övergår en arbetshandikappad för vilken lönebidrag eller särskilt lönebidrag lämnas till en anställning utan sådant bidrag, får bidragsgivningen återupptas inom tre år om den handikappades arbetsförmåga försämras. När bidrag åter börjar lämnas skall bidragsnivån bestämmas med hänsyn till dels handikappets svårighetsgrad, dels den tid under vilken bidrag tidigare har lämnats. Förordning (1985:510).

Övriga bestämmelser

24 §  Bestämmelserna i 19, 21 och 22 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. Förordning (1987:414).

25 §  Bidrag beräknas och betalas ut i efterskott halvårsvis eller för de kortare perioder som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer.

26 §  Länsarbetsnämnden skall i samverkan med arbetsgivaren vidta åtgärder för att främja att den som har en anställning för vilken bidrag lämnas så snart som möjligt övergår till en anställning utan bidrag. Förordning (1989:523).

27 §  Innan ett ärende om bidrag avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Förordning (1989:158).

28 § har upphävts genom förordning (1987:414).
29 § har upphävts genom förordning (1987:414).

30 §  Beslut att inte anvisa någon till en anställning för vilken introduktions- eller lönebidrag lämnas får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket. Förordning (1988:1590).

31 §  Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Föreskrifter som berör statsförvaltningen meddelas efter samråd med statens arbetsgivarverk. Förordning (1989:523).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:519) om introduktions- och lönebidrag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984 då förordningen (1980:338) om anställning med lönebidrag skall upphöra att gälla. Beslut om lönebidrag som har meddelats enligt den upphävda förordningen gäller dock fortfarande. De nya bestämmelserna gäller i tillämpliga delar även på sådana beslut. 10 § tredje stycket tillämpas emellertid endast i fråga om anställningar som tillträds efter ikraftträdandet. Tid under vilken bidrag har lämnats enligt föreskrifterna i den upphävda förordningen skall jämställas med bidragstid enligt de nya bestämmelserna.
Vad regeringen i förordning eller särskilt beslut har föreskrivit om anställning med lönebidrag skall i stället avse bidrag enligt denna förordning. Förordning (1984:737).
Förarbeten
Prop. 1983/84:122
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1984:737) om ändring i förordningen (1984:519) om introduktions- och lönebidrag

  Omfattning
  ändr. övergångsbest.
  Ikraftträder
  1984-09-11

Förordning (1985:25) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1985-02-12

Förordning (1985:510) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 4, 16 §§; ny 23 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:741) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 24, 26, 30 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:414) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Omfattning
  upph. 27-29 §§; ändr. 24, 26, 30 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1590) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:158) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Omfattning
  ny 27 §
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1989:523) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 26, 31 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:141) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1990. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 maj 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:62
  Omfattning
  ny 18 a §
  Ikraftträder
  1990-05-15

Förordning (1990:1359) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:25
  Omfattning
  ändr. 18 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:333

  Omfattning
  upph.