Upphävd författning

Förordning (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-05-09
Ändring införd
SFS 1985:276 i lydelse enligt SFS 1997:582
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till offentliga arbetsgivare som anordnar skyddat arbete för

 1. arbetslösa med socialmedicinskt arbetshandikapp,
 2. arbetslösa som är berättigade till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 3. arbetslösa som på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet eller varit borta från det under längre tid. Förordning (1994:940).

2 §  I denna förordning avses med offentliga arbetsgivare statliga myndigheter, dock inte affärsdrivande verk, kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter.

3 §  Skyddat arbete enligt denna förordning får inte avse industriell tillverkning.

Villkor för bidrag

4 §  Bidrag får lämnas endast om

 1. AMS eller, efter AMS beslut, länsarbetsnämnden har godkänt arbetet och bedömt att arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena är lämpliga,
 2. arbetstagaren har anvisats till anställningen av den offentliga arbetsförmedlingen och
 3. lönen och andra anställningsvillkor är reglerade i kollektivavtal eller är jämförbara med villkoren i sådant avtal. Förordning (1986:742).

5 §  Bidrag får lämnas längst till och med utgången av månaden före den då den anställde fyller 65 år.

6 §  Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas till arbetsgivare som för samma insats uppbär statsbidrag med stöd av andra bestämmelser.

Bidragets storlek

7 §  Bidrag får lämnas med ett belopp som motsvarar högst lönekostnaden för den som har anvisats skyddat arbete. Bidragets storlek skall bestämmas med hänsyn till den arbetshandikappades arbetsförmåga och graden av funktionsnedsättning.

[S2]Bidragsgrundande lönekostnad är bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön eller utbetald semesterersättning samt avgifter som skall betalas enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande försäkringar. När bidrag beslutas skall ett bidragsbelopp i kronor fastställas. Detta belopp skall gälla hela beslutsperioden. Vid oavlönad frånvaro skall bidraget reduceras proportionellt med frånvaron.

[S3]Som bidragsgrundande lönekostnader får endast räknas lönekostnader som hänför sig till normal veckoarbetstid.

[S4]Den del av den anställdes månadslön som överstiger 13 700 kronor får inte läggas till grund för bidrag. Förordning (1995:729).

7 a §  Länsarbetsnämnden skall regelbundet pröva möjligheterna för den som har skyddat arbete enligt denna förordning att så snart som möjligt övergå till en annan anställning med eller utan lönebidrag. Förordning (1994:940).

Övriga bestämmelser

8 §  Bestämmelserna i 19 och 21--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. Förordning (1987:415).

9 §  Bidraget lämnas i form av ett per dag beräknat belopp. Vid deltidsarbete reduceras bidraget i proportion till arbetstiden.

[S2]Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från länsarbetsnämnden månadsvis i efterskott efter hand som arbetet fortskrider. Arbetsgivaren förlorar rätten till stöd som inte rekvirerats inom tre månader från arbetsmånadens slut. Förordning (1997:582).

10 §  Innan ett ärende om bidrag avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Förordning (1989:159).

11 §  Beslut att inte anvisa någon till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket. Förordning (1988:1591).

12 § har upphävts genom förordning (1987:415).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

Förordning (1986:742) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

  Omfattning
  ändr. 4, 8, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:415) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

  Omfattning
  upph. 10, 12 §§; ändr. 8, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1591) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:159) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

  Omfattning
  ny 10 §
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1993:733) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. I fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet skall de nya bestämmelserna tillämpas senast från och med den 1 januari 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:940) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. I fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet gäller 7 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:190, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU12
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:341) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-15

Förordning (1995:729) om ändring i förordningen (1995:729) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU12
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:582) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.
 2. För beslut om bidrag som fattats före den 1 juli 1997 skall 9 § i dess äldre lydelse gälla.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 2000:630

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för personer som enligt beslut som fattats före den 1 augusti 2000 tar del av bidrag eller verksamhet enligt dem.
Omfattning
upph.