Upphävd författning

Förordning (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:571
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Ramtimplaner och ett särskilt system för tilldelning av resurser för undervisningen skall tillämpas i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i kommunernas gymnasieskolor.

Ramtimplanerna

2 §  Ramtimplanerna ingår i läroplanen för gymnasieskolan.

Resurserna för undervisningen

3 §  Underlaget för lärartjänstgöring beräknas för varje skolenhet och utgörs av antalet lärarveckotimmar enligt formeln t=13n+1,505e.

[S2]I formeln är t det totala antalet lärarveckotimmar, n antalet grenar och e antalet elever i årskurs 4 på fyraårig teknisk linje vid skolenheten. I koefficienten 1,505 ingår resurser för stödundervisning, samordnad specialundervisning och frivillig undervisning.

[S3]I förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag finns föreskrifter om preliminära och slutliga rapporter samt om avstämningsdagar. Underlaget för lärartjänstgöring enligt första stycket beräknas på grundval av det elevantal som vid tidpunkten för den preliminära rapporten kan väntas föreligga avstämningsdagen. Förordning (1985:591).

4 §  Enligt föreskrifterna i 18 kap. 7 a § skolförordningen (1971:235) avgör rektor i vad mån ersättare behövs för undervisningen, när en lärare eller rektor eller biträdande skolledare med undervisningsskyldighet är ledig under kortare tid från tjänstgöring i gymnasieskolan. De lärartimmar i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje som sparas in, när ersättare inte anlitas, får användas som underlag för lärartjänstgöring i årskursen utöver de timmar som avses i 3 §.

5 §  Föreskrifterna om elevantal m.m. i 8 kap.16 och 18--21 §§skolförordningen (1971:235) skall inte tillämpas när det särskilda systemet för tilldelning av lärarveckotimmar enligt denna förordning gäller.

Beslut om timmarnas användning

6 §  Skolstyrelsen bestämmer hur valmöjligheterna enligt ramtimplanerna skall utnyttjas.

[S2]Skolstyrelsen bestämmer också hur de lärarveckotimmar som skolenheten tilldelas med stöd av 3 § skall användas för dels den undervisning eleverna skall ha enligt ramtimplanerna och besluten inom dessas ramar, dels stödundervisning, samordnad specialundervisning och frivillig undervisning.

[S3]Rektor beslutar om användningen av sådana lärartimmar som avses i 4 §.

Särskilda föreskrifter

7 §  Av förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal framgår att timreduktion enligt nämnda förordning inte skall tillämpas, när det särskilda systemet för tilldelning av lärarveckotimmar enligt denna förordning gäller.

8 §  Av förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan framgår att undervisning i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje inte omfattas av förordningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:571)om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan

Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1985:591) om ändring i förordningen (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om utbildning som startar höstterminen 1985.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1987:743

  Omfattning
  upph.