Upphävd författning

Förordning (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:573
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller skolor med enskild huvudman (fristående skolor) som meddelar utbildning på gymnasial nivå och som av regeringen förklarats berättigade till statsbidrag.

[S2]Förordningen gäller inte sådana andra utbildningar vid fristående skolor för vilka regeringen har meddelat särskilda bestämmelser om statsbidrag. Förordning (1990:1226).

2 §  Bidrag lämnas endast för utbildning som av regeringen förklarats bidragsberättigad och som innebär heltidsundervisning.

[S2]Bidrag kan dock lämnas till vissa deltidskurser som under redovisningsåret 1983/84 varit berättigade till statsbidrag. Förordning (1988:661).

3 §  Bidrag beräknas för lönekostnader och i vissa fall även för andra kostnader. Huvudmannen får dock fritt bestämma för vilka kostnader för utbildningen som bidragen skall användas.

4 §  Under tid för vilken bidrag uppbärs skall skolan i fråga om den bidragsgrundande utbildningen stå under tillsyn av skolöverstyrelsen och länsskolnämnden.

5 §  I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni påföljande kalenderår.

[S2]Årselevplats är måttet för en elevplats i en heltidsutbildning som pågår minst 30 arbetsveckor under ett redovisningsår. Elevplatser i kortare heltidsutbildning samt i deltidskurser enligt 2 § räknas om till årselevplatser.

Grunder för bidrag

6 §  Bidrag beräknas per ianspråktagen årselevplats och redovisningsår.

7 §  Regeringen fastställer för bidragsberättigad utbildning vid varje skola det högsta antal årselevplatser som får ligga till grund för beräkning av bidraget.

8 §  En elevplats anses ianspråktagen om den är besatt den 15 september redovisningsåret.

[S2]I utbildning som inte pågår vid denna tidpunkt anses en elevplats ianspråktagen, om den är besatt på utbildningens tredje arbetsdag under redovisningsåret.

9 §  Bidrag för en hel årselevplats lämnas om utbildningen pågår minst 30 arbetsveckor av redovisningsåret.

[S2]Om utbildningen pågår under färre antal veckor reduceras bidraget i motsvarande mån.

10 §  Beräkningen av bidraget per ianspråktagen årselevplats sker med utgångspunkt i det belopp som regeringen för respektive redovisningsår har fastställt per högstadieelev enligt förordningen (1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever.

[S2]Detta belopp skall multipliceras med en faktor som regeringen fastställer för utbildning vid respektive skola.

10 a §  En skola med undervisning motsvarande gymnasieskolans teoretiska linjer, som anordnar sådan hemspråksundervisning som avses i 10 kap. 40 § gymnasieförordningen (1987:743), erhåller bidrag för denna undervisning. Detta gäller dock inte för internationella skolor.

[S2]För varje elev som deltar i sådan hemspråksundervisning under redovisningsåret skall beloppet enligt 10 § första stycket multipliceras med 0,6, om inte regeringen bestämmer annat. Förordning (1990:514).

Utbetalning m.m.

11 §  Skolöverstyrelsen skall inför varje redovisningsår göra en preliminär beräkning av hur stort bidrag som kan väntas tillkomma skolan (preliminärt belopp).

12 §  Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut det preliminära beloppet i början av juli, oktober, januari och april.

[S2]Två femtedelar av det preliminära beloppet skall betalas ut i början av juli och en femtedel vid vart och ett av de tre övriga tillfällena.

[S3]Varje utbetalning skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

13 §  Statsbidraget slutregleras för redovisningsåret efter beslut av skolöverstyrelsen om bidragets storlek. Beslut fattas efter redovisningsårets utgång på grundval av rekvisition från huvudmannen.

[S2]Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 30 september närmast efter redovisningsårets utgång. Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition som inte har kommit in i föreskriven tid.

14 §  Skolöverstyrelsen skall snarast möjligt betala ut de slutligt fastställda bidragen med avdrag för utgivna förskott.

15 §  Skolöverstyrelsen får i ett beslut om bidrag för ett redovisningsår förordna att från bidraget skall räknas av vad som enligt slutligt fastställd anmärkning felaktigt har betalats ut till huvudmannen i bidrag för tidigare redovisningsår.

Särskilda villkor för bidrag

16 §  För skolor som får bidrag enligt denna förordning gäller föreskrifterna i 17--23 §§ för den bidragsgrundande utbildningen.

17 §  Huvudmannen tillhandahåller erforderliga och lämpliga lokaler och inventarier för undervisningen samt svarar för sådana kostnader som ej täcks av andra medel.

18 §  För utbildningen skall det finnas en rektor.

19 §  Inträdesvillkor och urvalsgrunder skall vara godkända av skolöverstyrelsen, om inte regeringen bestämmer annat.

20 §  Elevavgift som tas ut skall vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

21 §  Utbildningen skall följa en läroplan som är godkänd av skolöverstyrelsen.

22 §  En elev skall få intyg över genomförd utbildning.

[S2]I fråga om utbildningar för vilka regeringen så bestämt skall en elev på begäran kunna få betyg över utbildningen enligt föreskrifter som meddelas av skolöverstyrelsen.

23 §  Huvudmannen skall på begäran lämna riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen och länsskolnämnden de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för att myndigheterna skall kunna kontrollera dels att huvudmannen inte får för stort bidrag, dels att bidraget används för avsett ändamål och att de särskilda villkoren för bidrag efterlevs.

Övriga bestämmelser

24 §  Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1988:661).

25 §  Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1971:342) om enskilda yrkesskolor.
 3. För skolor som vid utgången av juni 1984 får statsbidrag enligt bestämmelse som avses i punkt 2, gäller de äldre bestämmelserna i fråga om bidrag som har beslutats före utgången av juni 1984.
 4. Om bidrag enligt de nya bestämmelserna eller särskilda föreskrifter inte lämnas för tiden efter utgången av juni 1984 för en kurs som eleverna har påbörjat dessförinnan och för vilken bidrag har lämnats enligt äldre bestämmelser, har huvudmannen rätt att få bidrag till kursen enligt de äldre bestämmelserna även för tiden efter utgången av juni 1984. Därvid gäller i tillämpliga delar de äldre bestämmelserna såsom villkor för bidraget.
 5. Sådan preliminär beräkning för utbetalning av förskott som avses i 11 § skall i fråga om redovisningsåret 1984/85 ske före utgången av augusti 1984. Förskott för detta redovisningsår skall betalas ut senast i början av september med hälften och i början av januari och april med en fjärdedel vid vartdera tillfället.
Förarbeten
Prop. 1983/84:118
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1988:661) om ändring i förordningen (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå

  Omfattning
  ändr. 2, 24 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:514) om ändring i förordningen (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå

  Omfattning
  ny 10 a §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1226) om ändring i förordningen (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:1079

  Omfattning
  upph.