Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
SFS 1984:983 i lydelse enligt SFS 2013:538
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som vill bärga sjunket gods som har övergetts av ägaren kan efter ansökan hos länsstyrelsen erhålla ensamrätt till bärgning enligt denna lag.

2 §  Ensamrätt till bärgning innebär rätt för bärgaren att utan intrång av andra under viss tid och på närmare angiven plats bärga godset.

3 §  Ansökan om ensamrätt till bärgning prövas av länsstyrelsen.

[S2]Ensamrätt får ges bara till den som är lämplig med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Har flera ansökningar gjorts rörande samma område, ska länsstyrelsen pröva vilken av sökandena som från allmän synpunkt bör ha företräde.

[S3]Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2012:81).

4 §  I beslut om ensamrätt skall länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter som krävs för att bärgningen inte skall medföra skada eller olägenhet för allmänna eller enskilda intressen. Om en meddelad föreskrift åsidosätts, får länsstyrelsen upphäva beslutet om ensamrätt. Detsamma gäller om bärgningen har avslutats innan den föreskrivna tiden har gått ut.

5 §  Länsstyrelsens beslut får överklagas hos sjöfartsverket genom besvär. Sjöfartsverkets beslut får inte överklagas.

6 §  För vissa fartygslämningar och vissa föremål gäller bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950). Lag (2013:538).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985, då kungörelsen (1841:44 s.2) angående rättigheter och skyldigheter för dem, hwilka upptaga sjunket gods, som af ägare blifwit öfwergifwet skall upphöra att gälla. Om det i lag eller annan författning förekommer hänvisning till föreskrifter som har ersatts av bestämmelser i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.
  Har ansökan om ensamrätt till bärgning gjorts före lagens ikraftträdande men har ansökningen då ännu inte slutligt prövats, tillämpas den nya lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:7
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1988:952) om ändring i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning

Förarbeten
Prop. 1987/88:104
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1989-01-01

Lag (2012:81) om ändring i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning

Förarbeten
Rskr. 2011/12:135, Prop. 2011/12:31, Bet. 2011/12:KU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:538) om ändring i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning

Förarbeten
Rskr. 2012/13:273, Prop. 2012/13:96, Bet. 2012/13:KrU9
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01