Upphävd författning

Förordning (1984:988) med instruktion för tullverket

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
SFS 1984:988
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Tullverket omfattar generaltullstyrelsen samt en regional och lokal organisation.

[S2]Generaltullstyrelsen är central chefsmyndighet inom tullverket.

[S3]Verksförordningen (1987:1100) med undantag av 30 § skall tillämpas på generaltullstyrelsen.

[S4]Verksförordningen med undantag av 2 §, 3 § andra stycket, 8, 10--13, 18--24, 26 och 30 §§ skall tillämpas på de regionala och lokala tullmyndigheterna. Med myndighetens chef enligt verksförordningen avses i fråga om regional tullmyndighet tulldirektören och i fråga om lokal tullmyndighet tullförvaltaren.

[S5]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av generaltullstyrelsen. Förordning (1991:811).

Uppgifter

2 §  Tullverket har till uppgift att påföra och redovisa tull och vissa andra skatter samt avgifter.

[S2]Tullverket övervakar att bestämmelser om införsel och utförsel av varor efterlevs samt bedriver viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot dessa bestämmelser. Verket utövar i övrigt i enlighet med särskilda föreskrifter uppsikt och kontroll över trafiken till och från utlandet samt har även vissa andra föreskrivna övervakningsuppgifter. Förordning (1988:451).

3 §  Det åligger generaltullstyrelsen särskilt att

 1. uppbära och redovisa tull och vissa andra skatter samt avgifter,
 2. övervaka uppbörden och redovisningen vid de regionala och lokala tullmyndigheterna, granska dessa myndigheters räkenskaper samt pröva de anmärkningar som framställs vid granskningen,
 3. ge råd för tolkningen och tillämpningen av tulltaxelagen (1987:1068) samt i den utsträckning som behövs i övrigt utfärda allmänna råd inom tullverkets verksamhetsområde.

[S2]Generaltullstyrelsen får efter samråd med riksåklagaren meddela föreskrifter om hur den åklagarverksamhet, som ankommer på tullverket, skall utövas.

[S3]Generaltullstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om skyldighet för tjänstemän att bära tjänstedräkt eller tjänstetecken under tjänsteutövning samt om hur tjänstedräkter och tjänstetecken skall vara beskaffade. Förordning (1987:1094).

4 § har upphävts genom förordning (1988:1210).

Organisation

Generaltullstyrelsens ledning

5 §  Generaltulldirektören är chef för tullverket.

[S2]Hos generaltullstyrelsen finns en överdirektör som är generaltulldirektörens ställföreträdare. Förordnande att vara generaltulldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaltulldirektören.

[S3]Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på generaltullstyrelsen. Förordning (1991:811).

Styrelsen

5 a §  Generaltullstyrelsens styrelse består av högst nio personer, generaltulldirektören medräknad. Generaltulldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1991:811).

Organisation

6 §  Inom generaltullstyrelsen finns sju byråer som ansvarar för frågor angående juridisk verksamhet, tullbehandling, tullprocedurer, tullkontroll, ekonomi, personal och ADB-verksamhet. Varje byrå f örestås av en byråchef. Därutöver finns ett verkssekretariat. Förordning (1991:811).

7 §  Tullverkets regionala organisation består av fyra tullregioner -- Norra, Östra, Södra och Västra -- med Haparanda, Stockholm, Malmö respektive Göteborg som regionhuvudorter. Tullregionerna är indelade i tulldistrikt. Förordning (1991:146).

8 §  Hos tullverket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får tullverket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 §  Personalansvarsnämnden prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1987:1100) för tjänstemän inom tullverket.

[S2]Nämnden består -- förutom av generaltulldirektören och personalföreträdarna -- av överdirektören, chefen för byrån för juridiska frågor och chefen för byrån för personalfrågor.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1991:811).

10 §  I den mån ärenden inte är av det slag som avses i 9 § andra stycket eller att de annars bör prövas av generaltulldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman hos generaltullstyrelsen enligt vad som anges i arbetsordningen eller särskilda beslut.

[S2]I arbetsordningen, i tjänstgöringsreglementet eller genom särskilda beslut får överlåtas åt chefen eller annan tjänsteman vid regional och lokal tullmyndighet att avgöra ärenden som avses i första stycket och som rör myndighetens verksamhetsområde.

11 §  I den ordinarie generaltulldirektörens frånvaro får hos generaltullstyrelsen inte fattas sådana beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet. Utan dennes medgivande får heller inte sådana åtgärder vidtas, som är oförenliga med föreskrifter, som generaltullstyrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

12 §  Föredragande i ett ärende hos generaltullstyrelsen är chefen för den byrå dit ärendet hör eller en särskilt utsedd föredragande.

[S2]Byråchefen har rätt att närvara då ett ärende som hör till den egna byrån föredras av någon annan. Förordning (1988:1210).

13 §  Tullråden och samtliga byråchefer bör om möjligt närvara vid den slutliga handläggningen av viktigare författningsfrågor och viktigare frågor som rör tullverkets organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter. Detta gäller också vid den slutliga handläggningen av anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse samt i andra frågor av större vikt eller allmän räckvidd. Förordning (1989:1112).

14 § har upphävts genom förordning (1988:1210).
15 § har upphävts genom förordning (1986:1263).
16 § har upphävts genom förordning (1988:1210).

17 §  Den tjänsteman inom byrån med ansvar för juridisk verksamhet som generaltulldirektören utser är tullverkets ombudsman. Denne får själv eller genom ombud föra statens talan enligt 2 § verksförordningen (1987:1100), om inte generaltullstyrelsen för det särskilda fallet bestämmer något annat. Förordning (1991:811).

Styrelsens ansvar och uppgifter

17 a §  Styrelsen får överlåta till generaltulldirektören att besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100) som inte är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning (1991:811).

Tjänstetillsättning

18 §  Generaltulldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som överdirektör, byråchef och chef för tulldirektion tillsätts av regeringen efter anmälan av generaltulldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av generaltullstyrelsen eller efter styrelsens bemyndigande av regional eller lokal tullmyndighet. Förordning (1991:811).

18 a §  Andra styrelseledamöter än generaltulldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1991:811).

19 §  När en tjänst skall kungöras ledig till ansökan får det -- i stället för i Post- och Inrikes Tidningar -- ske i publikationen Personalmeddelanden från generaltullstyrelsen, om det för behörighet till tjänsten krävs sådan av generaltullstyrelsen anordnad utbildning som avses i 20 §. Beslut om att tillsätta en sådan tjänst får tillkännages på samma sätt.

[S2]När generaltullstyrelsen kungör en tjänst ledig till ansökan inom tullverket eller beslutar att tillsätta en tjänst, skall en kopia av kungörelsen eller beslutet snarast anslås på anslagstavlan hos de regionala och lokala tullmyndigheterna.

[S3]Långtidsvikariat får tillsättas utan ledigkungörande. Förordning (1989:1112).

20 §  Generaltullstyrelsen får föreskriva att det för behörighet till tjänster vid tullverket krävs sådan utbildning, som styrelsen anordnar, eller annan utbildning, som behövs för tjänsten.

Överklagande av beslut

21 §  Beslut som har meddelats av en regional och lokal tullmyndighet får överklagas hos generaltullstyrelsen, om något annat inte är särskilt föreskrivet.

[S2]Generaltullstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

[S3]Generaltullstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

Bisysslor

22 §  En tjänsteman hos tullverket får inte mot ersättning biträda de tullskyldiga med att upprätta tulldeklarationer eller på annat sätt mot ersättning biträda dem i ärenden som handläggs hos verket.

23 §  Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgörs för tullverket av generaltullstyrelsen, dock inte i fråga om generaltulldirektören och överdirektören. Förordning (1991:811).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:988) med instruktion för tullverket

Ikraftträder
1985-01-01

Förordning (1985:531) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:517) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  ändr. 6, 18 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1110) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1263) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 1, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1094) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:451) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1210) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  upph. 4, 14, 16 §§; ändr. 1, 5, 9, 12, 13, 17 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:132) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-05-01

Förordning (1989:1112) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  ändr. 1, 13, 19, 21 §§
  Ikraftträder
  1990-03-01

Förordning (1991:146) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:811) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 utom i fråga om 6 och 17 §§, som träder i kraft den 1 januari 1992.
  Omfattning
  upph. 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 1, 5, 6, 9, 17, 18, 23 §§; nya 5 a, 17 a, 18 a §§, rubr. närmast före 5, 5 a, 6, 17 a §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:1524

  Omfattning
  upph.