Upphävd författning

Förordning (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
SFS 1985:1119
Ikraft
1985-02-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt bestämmelserna i denna förordning lämnas stöd för avhjälpande av fukt- och mögelskador i en- och tvåbostadshus avsedda för permanent bruk. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel i statens fond för fukt- och mögelskador.

[S2]Frågor om stöd prövas av fondens styrelse.

2 §  En skadenämnd, som inrättas enligt avtal som staten ingår med Svenska kommunförbundet, med sammanslutningar av aktiebolag, stiftelser eller föreningar eller med andra, får i den omfattning som följer av avtalen besluta om avhjälpande av fukt- och mögelskador i en- eller tvåbostadshus och därmed sammanhängande frågor.

Stöd för avhjälpande av skador som omfattas av avtal som staten ingått, m. m.

3 §  Fondstyrelsen skall fullgöra de förpliktelser som enligt de i 2 § avsedda avtalen åläggs fonden genom beslut av skadenämnden samt i övrigt besluta i frågor som enligt avtalen ankommer på fonden eller rör avtals tillämpning i viss kommun.

Stöd för avhjälpande av skador i övriga fall

4 §  Till ägare av en- eller tvåbostadshus, som inte avses med de avtal som anges i 2 §, lämnas stöd för att avhjälpa fukt- eller mögelskador så att huset kan fungera tillfredsställande som bostad eller för att på annat sätt täcka kostnader med anledning av sådana skador. Stöd lämnas under förutsättning att

 1. huset har färdigställts under tiden den 1 september 1975--den 31 augusti 1985 eller, om färdigställandet skett dessförinnan, skriftligt krav med anledning av skadan har framställts i sådan tid att kravet inte är preskriberat vid tidpunkten för ansökan om stöd,
 2. huset har uppförts åt konsument på total- eller generalentreprenad enligt skriftligt avtal eller sålts som nybyggt i samband med marköverlåtelse eller överlåtelse av tomträtt,
 3. husägaren är konsument eller dödsbo efter konsument.

[S2]Har husägaren förvärvat huset från annan än den som uppfört eller sålt det enligt första stycket 2, lämnas stöd endast om husägaren har övertagit de kontraktsenliga rättigheterna mot den som uppfört eller sålt huset.

5 §  Stöd kan lämnas även om huset har uppförts åt konsument enligt annat skriftligt avtal än som anges i 4 § första stycket 2, om det finns särskilda skäl och övriga förutsättningar för stöd enligt 4 § är uppfyllda.

6 §  Stöd enligt 4 eller 5 § får inte avse

 1. skada på annan egendom än den som omfattas av entreprenad- eller köpeavtalet,
 2. skada som omfattas av garantiåtagande, försäkring eller ansvarsutfästelse,
 3. skada som uppstått på grund av ålder och bruk, vanvård, bristfälligt underhåll eller liknande,
 4. skada som prövats genom lagakraftägande dom eller om vilken nuvarande eller tidigare ägare träffat förlikning.

7 §  En husägare som lämnas stöd enligt 4 eller 5 § skall bära en självrisk som motsvarar ett (1) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Självrisken betalas till fonden på begäran av fondstyrelsen eller räknas av från beviljat stöd.

[S2]Om husägaren genom vårdslöshet medverkat till eller förvärrat skadan i vidare mån än som täcks av självrisken, kan fondstyrelsen besluta om förhöjd självrisk.

8 §  Ansökan om stöd enligt 4 eller 5 § skall göras senast tio år efter husets färdigställande. Detta gäller dock inte i fråga om ansökningar som görs under år 1986. Ansökan ges in till den skadenämnd som avses i 2 §.

[S2]Ansökningsavgift tas ut med 1 000 kr. Avgiften skall betalas till skadenämnden och tillfalla fonden. Den skall återbetalas om stöd lämnas eller om det är uppenbart oskäligt att avgiften tas ut.

9 §  Fondstyrelsen meddelar ett särskilt beslut i frågan om sökanden kan få stöd enligt denna förordning och vilka huvudsakliga åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att huset skall fungera tillfredsställande som bostad.

[S2]Finner fondstyrelsen att de åtgärder som bedöms vara nödvändiga inte är försvarliga med hänsyn till kostnaden, skall husägaren i stället erbjudas skälig ersättning.

[S3]I fondstyrelsens beslut skall anges vilka villkor för stöd som skall gälla enligt 10 § 1--4. Förordning (1991:30).

10 §  Om husägaren vill få stöd enligt fondstyrelsens beslut skall han meddela styrelsen detta inom en månad från det att han fick del av beslutet. Har fondstyrelsen begärt det skall husägaren dessutom

 1. överlåta sin rätt till nedsättning av köpeskillingen och skadestånd på staten intill det belopp som utbetalas från fonden,
 2. förbinda sig att samråda med fondstyrelsen i fråga om indrivning av fordran på nedsatt köpeskilling och skadestånd i sådan del som inte omfattas av överlåtelse enligt 1,
 3. förbinda sig att medverka till de utredningar och lämna de upplysningar som behövs för att statens rätt skall kunna tas till vara,
 4. förbinda sig att återbetala vad fonden har utgivit, i den mån skadan ersätts i annan ordning,
 5. erlägga självrisk enligt 7 § eller ställa motsvarande säkerhet.

[S2]Har husägaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt första stycket, beslutar fondstyrelsen om stöd. I annat fall får ärendet avskrivas. Förordning (1991:30).

11 §  Om huset inte kunnat användas som bostad under den tid skadan avhjälpts, har husägaren rätt till ersättning för skäliga utlägg för logi under denna tid, dock högst med en fjärdedel av det vid tidpunkten för ansökan gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Stöd genom bidrag i särskilda fall

12 §  Till ägare av en- eller tvåbostadshus som inte avses med de avtal som anges i 2 § och inte heller omfattas av bestämmelserna i 4 och 5 §§, kan bidrag lämnas för åtgärder i syfte att avhjälpa mer omfattande fukt- och mögelskador så att huset kan fungera tillfredsställande som bostad. Bidrag lämnas under förutsättning att

 1. huset är yngre än 30 år,
 2. huset inte är uthyrt eller upplåtet med bostadsrätt,
 3. skadorna inte omfattas av garantiåtagande, försäkring eller ansvarsutfästelse.

[S2]Bidrag får lämnas till kostnader som är skäliga med hänsyn till arbetenas art och omfattning.

[S3]Bidrag får lämnas endast till kostnader som inte kan bäras av fastigheten i reparerat skick. Vid bedömning av låneutrymmet skall bortses från lån som använts till annat än att förvärva eller förbättra fastigheten. Förordning (1991:30).

12 a §  En husägare som får bidrag enligt 12 § skall som självrisk bära en del av reparationskostnaden. Självrisken utgör det högsta av följande belopp, nämligen

 1. beloppet för den del av reparationskostnaden som kan bäras av huset i reparerat skick,
 2. ett belopp som motsvarar en trettiondedel av reparationskostnaden, multiplicerat med husets ålder,
 3. ett basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]En självrisk som har bestämts med tillämpning av första stycket 1 eller 2 får sättas ned om boendekostnaderna annars skulle bli oskäligt höga eller om det finns andra särskilda skäl. Självrisken får också sättas ned om den har bestämts med tillämpning av första stycket 2 och huset i de delar som berörs av de bidragsgrundande åtgärderna är väl underhållet eller nyligen har rustats upp.

[S3]Självrisken får höjas eller bidrag vägras, om det är påkallat med hänsyn till vad husägaren vid förvärvstillfället känt till eller bort känna till om husets skick. Självrisken får också höjas i fall som avses i 7 § andra stycket. Förordning (1991:30).

13 §  Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även i andra fall än som avses i 12 § under förutsättning att ändamålet med bidraget är förenligt med fondens syfte.

14 §  Ansökan om bidrag enligt 12 eller 13 § skall göras hos fondstyrelsen. Bestämmelserna i 9--11 §§ skall tillämpas i ärenden om bidrag enligt 12 och 13 §§. Förordning (1991:30).

Återbetalning av bidrag

14 a §  En husägare som lämnats bidrag enligt 4, 5, 12 eller 13 § skall betala tillbaka en viss del av bidraget, om fastigheten säljs inom tre år från den dag fondstyrelsen beslutat om belopp för bidrag och överskott uppkommer.

[S2]Överskott skall anses ha uppkommit om köpeskillingen med mer än ett basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring överstiger det högsta av följande belopp, nämligen

 1. ett belopp som motsvarar 80 procent av det marknadsvärde för fastigheten som har angetts i fondstyrelsens beslut om bidrag,
 2. det belopp som bidragsmottagaren lagt ned för att förvärva och förbättra fastigheten.

[S3]Sker överlåtelsen inom ett år från det beslut som anges i första stycket, skall återbetalning av bidraget ske med tre fjärdedelar av överskottet eller om bidragsbeloppet är lägre än överskottet, tre fjärdedelar av bidragsbeloppet. Säljs fastigheten efter ett år men inom två år skall hälften av överskottet eller bidragsbeloppet återbetalas. Säljs fastigheten efter två år men inom tre år skall återbetalning ske med en fjärdedel.

[S4]Om det finns särskilda skäl får återbetalningsskyldigheten jämkas. Förordning (1991:30).

14 b §  Om husägaren säljer fastigheten inom tre år från den dag fondstyrelsen beslutat om belopp för bidrag skall han meddela detta till fondstyrelsen och samtidigt lämna uppgift om köpeskillingen.

[S2]Husägaren skall i beslutet om bidrag underrättas om sin uppgiftsskyldighet enligt första stycket och om att han kan bli återbetalningsskyldig. Förordning (1991:30).

Fondstyrelsens organisation m. m.

15 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på fondstyrelsen:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]29 § om myndighetens beslut.

[S6] Förordning (1988:1226).

15 a §  Fondstyrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]Ordföranden har under fondstyrelsen det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--10 §§verksförordningen. Förordning (1988:1226).

16 §  Fondstyrelsen består av högst fem ledamöter, som utses av regeringen. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara styrelsens ordförande. Ordföranden är fondstyrelsens chef. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]För andra ledamöter än ordföranden finns ersättare som utses av regeringen. Ledamöterna och ersättarna förordnas för högst tre år. Förordning (1989:1072).

17 §  Fondstyrelsens kansligöromål fullgörs av kammarkollegiet. I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående för beredning av ärenden om stöd eller för andra särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

18 §  Fondstyrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det.

19 §  Fondstyrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

[S2]Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

20 §  I arbetsordning eller genom särskilda beslut får överlämnas åt ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av det slag att de behöver prövas av styrelsen.

21 §  Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilda beslut får dock medges att ärende som handläggs enligt 20 § avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen ankommer på särskilt förordnad föredragande. Styrelsen får uppdra åt ledamot att föredra ärende eller grupp av ärenden.

22 §  Om någon som har närvarit vid den slutliga handläggningen av ett ärende eller föredraganden anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas.

23 §  I arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärendena.

24 §  Fondstyrelsens beslut i ärenden om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Fondstyrelsen beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S3] Förordning (1988:1226).

Övriga bestämmelser

25 §  Fondstyrelsen skall varje år före den 1 november till regeringen redovisa sin verksamhet under föregående budgetår och lämna upplysningar om fondens ställning.

26 §  Utbetalning av medel från fonden ombesörjs av kammarkollegiet på det sätt som fondstyrelsen bestämmer. Kollegiet svarar även för fondens räkenskaper.

27 §  Statens talan om skadestånd på grund av överlåtelse enligt 10 § första stycket 1 utförs av kammarkollegiet på uppdrag av fondstyrelsen. Medel som inflyter tillfaller fonden.

28 §  Kammarkollegiet har rätt till ersättning ur fonden för göromål enligt denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Förarbeten
Prop. 1985/86:48
Ikraftträder
1985-02-04

Förordning (1988:1226) om ändring i förordningen (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

  Omfattning
  ändr. 15, 24 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:1072) om ändring i förordningen (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990 och tillämpas för tiden från och med den 1 januari 1990.
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1991:30) om ändring i förordningen (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.
  Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas
  1. om ansökan kommit in till fondstyrelsen före den 14 december 1990, eller
  2. om ansökan kommit in till fondstyrelsen under tiden 14 december 1990--31 januari 1991 och de äldre bestämmelserna är gynnsammare för sökanden.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:61
  Omfattning
  ändr. 9, 10, 12, 14 §§; nya 12 a, 14 a, 14 b §§, rubr. närmast före 14 a §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Ändring, SFS 1993:712

  Omfattning
  upph.