Upphävd författning

Förordning (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
SFS 1985:352
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning får lån och räntebidrag lämnas till ägare av småhusfastighet för kostnader avseende gator och andra allmänna platser som ägaren är skyldig att ersätta kommunen för enligt 6 kap.plan- och bygglagen (1987:10). Lån- och räntebidrag lämnas även för gatukostnadsersättning som kommunen debiterat fastighetsägaren efter den 30 juni 1985 enligt motsvarande äldre bestämmelser.

[S2]Som småhusfastighet räknas fastighet på vilken det finns en- eller tvåbostadshus. Förordning (1987:313).

2 §  Låneverksamheten handhas av plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Bestämmelser om kommunernas skyldighet att medverka i låneverksamheten finns i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

[S3]Kommunens låneförmedling och därmed sammanhängande verksamhet handhas av ett förmedlingsorgan. Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte kommunen har beslutat att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten. Förordning (1988:304).

Förutsättningar för lån

3 §  Lån lämnas endast om fastighetsägaren är enskild person och om gatukostnadsersättningen avser sådan småhusfastighet som bebos av ägaren eller stadigvarande hyrs ut under sådana förhållanden att ägarens intäkt av fastigheten vid beräkning av kommunalskatt skall bestämmas enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

[S2]Som ytterligare förutsättning för lån gäller

 1. att den ersättning som kommunen debiterar vid ett och samma tillfälle överstiger 20 000 kronor och
 2. att kommunen går i borgen för lånet som för egen skuld.

Lånets storlek

4 §  Lån lämnas med ett belopp som motsvarar 95 procent av den ersättning som ägaren skall betala till kommunen.

Ränta, räntebidrag och amortering

5 §  Lån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Förordning (1988:304).

6 §  Till kostnaderna för ränta på lånet lämnas räntebidrag från dagen för lånets utbetalning. Bidraget skall motsvara skillnaden mellan en enligt 38 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) beräknad räntekostnad för lånet och en garanterad ränta beräknad på det ursprungliga lånet enligt den räntesats som anges i 43 § första stycket 1 samma förordning.

[S2]För räntebidrag enligt första stycket gäller även i övrigt bestämmelserna i 38 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder.

[S3]Räntebidrag beräknas och betalas i efterskott högst fyra gånger per år. Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1989:576).

7 §  Amorteringstiden för lånet är högst 25 år.

[S2]Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen. Förordning (1988:304).

8 §  Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter 8 procents ränta och amorteringstiden för lånet.

[S2]Om den räntesats som fastställs enligt 5 § är högre än 8 procent, betalas jämte annuiteten en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om den fastställda räntesatsen är lägre än 8 procent, minskas annuiteten med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

9 §  Ränta och amortering betalas i efterskott högst fyra gånger per år. Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket.

[S2]På belopp som inte betalas inom föreskriven tid skall låntagaren betala dröjsmålsränta. Förordning (1989:576).

10 § har upphävts genom förordning (1988:304).

11 §  Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag som regeringen bestämmer.

Uppsägning av lån

12 §  Övergår fastigheten eller en del av fastigheten till ny ägare genom köp eller byte skall lånet till överlåten del sägas upp till betalning. Länsbostadsnämnden kan dessutom säga upp lånet till betalning helt eller delvis, om

 1. låntagaren åsidosätter lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet,
 2. huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde eller används för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades,
 3. betryggande brandförsäkring inte finns,
 4. låntagaren genom oriktiga uppgifter har orsakat att lån felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp.

[S2]Om huset inte längre används för permanent bruk och om det finns särskilda skäl, får länsbostadsnämnden, i stället för att säga upp lånet, bestämma kortare amorteringstid. I sådana fall skall räntebidrag inte längre lämnas.

[S3]Låntagaren får när som helst säga upp hela lånet till omedelbar betalning eller göra inbetalningar utöver föreskriven amortering. I fråga om lån som har betalats ut efter den 30 juni 1988 krävs dock att låntagaren betalar en ränteskillnadsersättning, om den ränta som har fastställts för lånet överstiger upplåningsräntan för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Närmare föreskrifter om ränteskillnadsersättning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:304).

Förfarande i låneärenden m.m.

13 §  Ansökan om lån skall göras på blankett enligt formulär som plan- och bostadsverket fastställer och ges in till förmedlingsorganet. Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (1988:304).

14 §  Om ansökningshandlingarna är ofullständiga skall förmedlingsorganet lämna sökanden tillfälle att komplettera handlingarna och därefter sända handlingarna med eget yttrande till länsbostadsnämnden.

15 §  Länsbostadsnämnden beslutar om lån. I lånebeslutet skall lånebeloppet och villkor för lånet anges.

[S2]Beviljat lån betalas ut till kommunen som likvid för den av kommunen debiterade gatukostnadsersättningen.

[S3]Lån enligt denna förordning förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:576).

16 §  Under lånetiden skall förmedlingsorganet besikta huset i den omfattning och den ordning som plan- och bostadsverket bestämmer. Om det finns risk för att huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde, skall förmedlingsorganet anmäla det till länsbostadsnämnden. Får förmedlingsorganet kännedom om att fastigheten eller tomträtten har övergått till ny ägare eller att andra omständigheter har inträffat som innebär att lånet kan sägas upp till betalning, skall förmedlingsorganet anmäla även detta till länsbostadsnämnden. Förordning (1988:304).

Övriga bestämmelser

17 §  Länsbostadsnämndens beslut att avslå en låneansökan till följd av att förutsättningen i 3 § andra stycket 2 inte är uppfylld får inte överklagas. Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får överklagas hos plan- och bostadsverket.

[S2]Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1989:876).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Lån enligt förordningen lämnas endast för gatukostnadsersättning som kommunen debiterar fastighetsägaren eller tomträttshavaren efter den 30 juni 1985.
Förarbeten
Prop. 1984/85:100
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:722) om ändring i förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om lån har kommit in till kommunen före den 1 november 1986.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1986-11-15

Förordning (1987:313) om ändring i förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:304) om ändring i förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Bestämmelserna i 7 och 9 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka lån har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 2, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:576) om ändring i förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

Förordning (1990:648) om upphävande av förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådana ärenden där ansökan om lån kommit in till förmedlingsorganet före den 1 juli 1990.
  Omfattning
  upph.