Upphävd författning

Lag (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.;

Departement
Finansdepartementet BO
Utfärdad
1947-07-10
Ändring införd
SFS 1947:523
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommun äger, om den så finner påkallat för att främja bostadsförsörjningen inom kommunen eller område, i vilket kommunen ingår och som kan anses utgöra en enhet i bostadsförsörjningshänseende, ställa medel till förfogande att enligt de grunder och i den ordning, som kommunen bestämt, användas till åtgärder i syfte att nedbringa den enskildes kostnader för anskaffande eller innehav av en fullvärdig bostad. Kommun må ej bedriva verksamhet enligt vad nu sagts inom annan kommun utan att sistnämnda kommun samtyckt därtill.

[S2]I fråga om bostadsföretag, vari kommun äger bestämmande inflytande och vars grundkapital delvis består av kapitaltillskott från annan än kommunen, får kommunen ställa medel till förfogande för att täcka hos bostadsföretaget uppkommen förvaltningsförlust även till den del förlusten belöper på sådan medintressent i företaget. Lag (1975:131).

2 §  En kommun är skyldig att genom lämpligt kommunalt organ förmedla lån och bidrag, som utgår av statsmedel i syfte att främja bostadsförsörjningen inom riket eller eljest gäller bostäder och lokaler inom ett bostadsområde, samt att vid sådan statlig låne och bidragsverksamhet biträda vid byggnadskontroll och låneförvaltning och utöva insyn i bostadsrättsföreningars verksamhet.

[S2]Genom lämpligt organ skall kommun fortlöpande samla uppgifter om bostadsförsörjningen i kommunen och på begäran underrätta bostadssökande om möjligheterna att få bostad i kommunen, bostädernas belägenhet, storlek och utrustning, bostadskostnader samt andra förhållanden som bostadssökande behöver kännedom om. Lag (1982:356).

3 §  En kommun skall fortlöpande bedriva bostadsförsörjningsplanering i syfte att främja att alla i kommunen får en egen bostad av god kvalitet samt att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen inom kommunen förbereds och genomförs.

[S2]Bostadsförsörjningsplaneringen skall komma till uttryck i ett program som skall antas av kommunfullmäktige.

[S3]Om kommunen ingår i ett område som kan anses utgöra en enhet i bostadsförsörjningshänseende, skall samråd om bostadsförsörjningsplaneringen ske med länsstyrelsen och med övriga kommuner i området.

[S4]Kommunen skall lämna redovisning av bostadsförsörjningsplaneringen enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1990:1497).

3 a §  Länsstyrelsen skall ge kommunen råd och information samt aktivt bidra med underlag till kommunens bostadsförsörjningsplanering. Lag (1990:1497).

4 §  Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen skall en kommun anordna bostadsförmedling. I ett område som kan anses utgöra en enhet i bostadsförsörjningshänseende skall kommunerna i området fullgöra denna skyldighet. Därvid skall gemensam bostadsförmedling anordnas och enhetliga grunder tillämpas vid anvisning av bostäder.

[S2]Kommunal bostadsförmedling skall vara avgiftsfri. Avgift får dock tas ut för sådana tjänster som bostadsförmedlingen tillhandahåller och som inte avser registrering av bostadssökande eller anvisning av bostad till registrerad bostadssökande. Avgiftens storlek bestäms av kommunen.

[S3]Regeringen kan ålägga en kommun att fullgöra sin skyldighet enligt första stycket.

[S4]Har regeringen ålagt flera kommuner att anordna gemensam bostadsförmedling, skall de deltagande kommunerna handha denna i kommunalförbund. Lag (1991:612).

5 §  Kommun eller kommunalförbund, som handhar för två eller flera kommuner gemensam bostadsförmedling, får besluta att anvisning eller förmedling av bostad genom kommunal bostadsförmedling skall ske under villkor att den bostadssökande medverkar till att bostad, som han hyr eller innehar med bostadsrätt och som han lämnar i samband med inflyttningen i den nya bostaden, överlåtes på bostadssökande som kommunen eller kommunalförbundet anvisar. Lag (1973:192).

6 §  Är fastighet ställd under tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) och behövs medel ofördröjligen för sådan åtgärd för fastighetens skötsel som ej kan anstå utan risk för att bostadshyresgäst lider allvarligt men, får kommun på begäran av förvaltaren förskottera visst belopp. Lag (1978:379).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

Ändring, SFS 1959:605

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1967:309

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; ny 4 §; omtryck

Ändring, SFS 1973:192

Ändring, SFS 1975:131

  Förarbeten
  Prop. 1975:15
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-4 §§; omtryck

Lag (1977:215) om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

Lag (1978:379) om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

Lag (1982:356) om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

Lag (1984:35) om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

Lag (1985:466) om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

Lag (1990:1497) om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:27
  Omfattning
  ändr. 3 §; 3 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:612) om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

Lag (1993:404) om upphävande av lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i 2 § i den upphävda lagen om skyldighet för en kommun att förmedla lån och bidrag gäller dock fortfarande i fråga om ärenden i vilka ansökan har kommit in till kommunen före utgången av juni 1993.
  Bestämmelserna i 1 § första stycket i den upphävda lagen om rätt för kommunen att ställa medel till förfogande gäller fortfarande i fråga om åtagande enligt 14 § förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti i förordningens lydelse före den 1 januari 1993, om bestämmelserna i 14 § skall tillämpas och åtagandet avser lån för ett småhus som upplåts med bostadsrätt.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:351, Prop. 1992/93:242, Bet. 1992/93:BoU19
  Omfattning
  upph.