Upphävd författning

Lag (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:450 i lydelse enligt SFS 1988:267
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fråga om inlösen enligt 5 § lagen (1985: 449) om rätt att driva viss linjetrafik prövas av en för hela landet gemensam buss- och taxivärderingsnämnd. Lag (1988:267).

2 §  Nämnden består av ordförande och två andra ledamöter. För varje ledamot skall finnas ersättare.

[S2]Ordföranden och ersättaren för denne skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna skall en ledamot och dennes ersättare ha sakkunskap i ekonomi och värderingsfrågor. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för viss tid.

[S3]Bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare skall tillämpas på ledamöter och ersättare.

3 §  Fråga om inlösen tas upp av nämnden efter ansökan, som skall göras skriftligen hos nämnden senast ett år efter det att ett beslut som innebär att ett trafiktillstånd skall upphöra har vunnit laga kraft. Lag (1988:267).

4 §  Ansökan skall innehålla yrkande som anger den egendom som begärs inlöst, den löseskilling som begärs och den tidpunkt då inlösen önskas.

[S2]Av ansökan skall vidare framgå de omständigheter som ligger till grund för löseskillingens beräkning och den utredning som åberopas i ärendet.

5 §  Nämnden skall bereda motparten tillfälle att yttra sig över yrkande som part framställer hos nämnden och över den utredning som denne åberopar i ärendet.

6 §  Nämnden får komplettera utredningen i ärendet och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs.

[S2]Om det behövs skall nämnden hålla förhandling med parterna.

7 §  Nämnden fastställer omfattningen av inlösenskyldigheten inom ramen för sökandens yrkanden och bestämmer löseskillingen samt den tidpunkt då inlösen skall ske. Minst ett år skall förflyta mellan tidpunkten för ansökan och tidpunkten för inlösen om inte parterna är överens om annat.

[S2]Tillgångar uppskattas till det värde som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden.

[S3]Är det fråga om inlösen av samtliga tillgångar i en rörelse värderas varje tillgång på det sätt som anges i andra stycket. Skulder avräknas på det sätt som normalt sker vid överlåtelse av en rörelse. Lag (1988:267).

8 §  Rätt till ersättning för investeringar som har beslutats efter beslut enligt 2 § lagen (1985: 449) om rätt att driva viss linjetrafik föreligger endast om trafikhuvudmannen har godkänt investeringen eller om denna annars får anses ha varit nödvändig för att trafiken skall kunna upprätthållas.

[S2]Inlösenskyldighet föreligger inte i fråga om tillgångar som används i sådan trafik som skall läggas ned på grund av vikande trafikantunderlag. Lag (1988:267).

9 §  Löseskillingen kan bestämmas till annat belopp än vad som följer av 7 och 8 §§ om värderingen enligt dessa paragrafer leder till ett oskäligt resultat. Därvid kan även skälig hänsyn tas till kostnader som uppkommer på grund av avveckling av rörelsen eller andra särskilda förhållanden.

10 §  I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling hos nämnden gäller 5 kap.1--5 och 9 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar. I stället för vad som sägs i 5 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken gäller dock att nämnden får förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antagas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos nämnden gäller sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

[S2]Sekretess för uppgift i ärende hos nämnden upphör att gälla i ärendet, om uppgiften förebringas vid offentlig förhandling i samma ärende. Förebringas uppgiften vid förhandling inom stängda dörrar, består sekretessen under den fortsatta handläggningen, om nämnden inte förordnar annat. Sedan nämnden slutligt har prövat ärendet, består sekretessen endast om nämnden i beslutet har förordnat om det.

11 §  Parterna skall medverka till att handläggningen hos nämnden kan avslutas så skyndsamt som möjligt.

12 §  Nämnden är beslutför om den är fulltalig.

[S2]I fråga om åtgärder som avser endast beredande av ärende eller avskrivning av ärende efter återkallelse får ordföranden besluta ensam.

[S3]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Lag (1986:1191).

13 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

[S2]Bestämmelserna i 27 och 28 §§förvaltningslagen (1986:223) om omprövning av beslut skall inte tillämpas hos nämnden. Lag (1986:1191).

14 §  Den inlösenskyldige skall svara för de kostnader som uppkommit för parterna i ärendet hos nämnden.

[S2]Den inlösenskyldige skall ersätta staten kostnaderna för nämndens arbete med ärendet. Nämnden beslutar om sådan ersättning.

15 §  Om det finns särskilda skäl får nämnden besluta om annan kostnadsfördelning än den som följer av 14 § eller förordna att staten skall svara för kostnader som avses i 14 § andra stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  Genom lagen upphävs kungörelsen (1969:690) om buss- och taxivärderingsnämnd. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande vid prövning av sådan ansökan om inlösen som gjorts före denna lags ikraftträdande.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:168
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:1191) om ändring i lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:267) om ändring i lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Har före ikraftträdandet ett trafiktillstånd återkallats enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1979: 559), skall de äldre bestämmelserna om inlösen enligt 3 kap. 7 § samma lag fortfarande gälla. I fråga om inlösen enligt 5 § lagen (1985: 449) om rätt att driva viss linjetrafik i dess lydelse före den l juli 1989 gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:78
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1998:503) om upphävande av lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden

Förarbeten
Rskr. 1997/98:192, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:TU9
Omfattning
upph.