Upphävd författning

Förordning (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:463
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning får stöd lämnas till särskilda åtgärder i bostadsområden

 1. där det finns ett stort antal bostadslägenheter som inte har kunnat hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt och där svårigheterna att upplåta lägenheterna kan väntas bestå eller
 2. där åtgärder behövs för att motverka att sådana svårigheter uppstår.

[S2]Stöd får lämnas till ägare av bostadshus med hyres- eller bostadsrättslägenheter som har uppförts eller byggts om med stöd av statliga tertiärlån eller bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller motsvarande äldre bestämmelser.

2 §  På begäran av bostadshusets ägare får länsbostadsnämnden

 1. medge att utrymmen i huset får användas för något annat ändamål än det som förutsattes när lånet beviljades utan att villkoren i fråga om ränta, räntebidrag och amortering ändras,
 2. lämna bostadslån utan hinder av bestämmelserna i 17 § 2 ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) för ombyggnad som innebär att bostäder byggs om till lokaler för boendeservice, om kommunen går i borgen för lånet som för egen skuld. Förordning (1986:724).

3 §  På begäran av ägaren får lån också lämnas för ombyggnad som innebär att utrymmen i huset byggs om till andra lokaler än sådana som avses i 2 § 2. För sådana lån (särskilda lokallån) gäller bestämmelserna i andra--femte styckena.

[S2]Lån lämnas i mån av tillgång på medel. Länsbostadsnämnden beslutar om lån och bestämmer hur lånet skall betalas ut. Bostadsstyrelsen betalar ut lånet.

[S3]För lån till andra än kommuner och landstingskommuner skall ställas säkerhet i form av borgen av kommunen som för egen skuld.

[S4]Lånet löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Räntepåslaget för fond- och förvaltningsbidrag får vara högst 0,25 procentenheter.

[S5]I övrigt tillämpas på lånet de bestämmelser i ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) som gäller när bostadslånet avser lokaler med undantag för bestämmelserna i 17 § 2.Förordning (1986:724).

4 §  I fråga om ansökan i ärenden enligt denna förordning tillämpas bestämmelserna i 3--5 §§ förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag. Förordning (1986:724).

5 §  Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.

[S2]Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter.
Bestämmelserna om ränta i 3 § gäller även i fråga om särskilda lokallån enligt äldre bestämmelser, om lånet betalas ut efter den 30 juni 1985.
Förarbeten
Prop. 1984/85:100, Prop. 1983/84:90
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:665) om ändring i förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostads- områden med outhyrda lägen- heter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986. Har ansökan om särskilt lokallån kommit in till bostadsstyrelsen före ikraftträdandet prövas ansökningen av bostadsstyrelsen, om styrelsen inte bestämmer något annat.
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1986-09-01

Förordning (1986:724) om ändring i förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostads- områden med outhyrda lägenheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan har kommit in till kommunen före den 1 november 1986.
  Omfattning
  ändr. 2-4 §§
  Ikraftträder
  1986-11-15

Ändring, SFS 1991:1929

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller bidrag som har beviljats enligt förordningarna.
  Omfattning
  upph.