Lag (1985:506) om vissa flyttningsersättningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:506 i lydelse enligt SFS 1986:327
Ikraft
1985-07-01
Tidsbegränsad
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Till arbetstagare som är inskrivna vid den särskilt inrättade arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun får lämnas särskild flyttningsersättning i form av traktamente vid dubbel bosättning och bidrag till merkostnader för dagliga arbetsresor. Lag (1986:327).

Traktamente vid dubbel bosättning

2 §  Traktamente vid dubbel bosättning lämnas till arbetstagare som vid tillträde av anställning på annan ort får kostnader för egen bostad på två orter, under förutsättning att

 1. arbetstagaren inte har rätt till traktamente från arbetsgivaren,
 2. anställningen beräknas vara minst sex månader,
 3. arbetstagaren inte kan resa mellan orterna varje dag.

3 §  Traktamente vid dubbel bosättning lämnas med 50 kronor för varje dag till den som är ensamstående och med 75 kronor för varje dag till den som har ett hushåll med flera personer. Till arbetstagare som är inskrivna vid den särskilt inrättade arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun är dock traktamentet alltid 50 kronor för varje dag.

[S2]Traktamente lämnas under högst fem dagar per kalendervecka i högst tolv månader.

Bidrag till merkostnader för dagliga arbetsresor

4 §  Bidrag till merkostnader för dagliga arbetsresor lämnas till arbetstagare som arbetar på annan ort än bostadsorten.

[S2]Bidraget lämnas med högst 400 kronor för varje månad under högst tolv månader.

Bestämmelser angående beskattning

5 §  Traktamente och bidrag enligt denna lag utgör inte skattepliktig intäkt och påverkar inte heller rätten till avdrag för motsvarande kostnader.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:506) om vissa flyttningsersättningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och gäller till utgången av juni 1987. I fråga om ansökan om traktamente eller bidrag som har gjorts före den 1 juli 1987 gäller dock lagen fortfarande. Bestämmelserna i 5 § tillämpas vid 1984--1989 års taxeringar och gäller även i fråga om motsvarande traktamente och bidrag som har lämnats före ikraftträdandet enligt då gällande bestämmelser. Den som vid 1984 eller 1985 års taxering inte har fått avdrag på grund av att sådant traktamente har uppburits, får anföra besvär över taxeringen enligt 100 § taxeringslagen (1956:623). Lag (1986:327).
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:125
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:327) om ändring i lagen (1985:506) om vissa flyttningsersättningar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om arbetstagare som har haft sin arbetsplats i Gällivare eller Kiruna kommun gäller äldre föreskrifter, om ansökan om traktamente har gjorts före den 1 juli 1986.
Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Omfattning
ändr. 1 §, övergångsbest.
Ikraftträder
1986-07-01