Upphävd författning

Förordning (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-09-05
Ändring införd
SFS 1985:729
Ikraft
1985-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag till företagshälsovård för kollektivt anslutna arbetstagare till Bygghälsan lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag lämnas i form av

 1. grundbidrag, som är ett allmänt stöd,
 2. småföretagstillägg, som är ett stöd för de relativt sett högre kostnader som en anordnare har för mindre företag.

[S2]Bidrag för abonnemangsanslutna arbetstagare till Bygghälsan lämnas enligt förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård.

2 §  Förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård skall i tillämpliga delar gälla även i fråga om kollektivt anslutna arbetstagare till Bygghälsan; dock skall i fråga om beräkning av bidraget bestämmelserna i 3--4 §§ nedan gälla.

3 §  Vid beräkning av det genomsnittliga antalet anställda arbetare och arbetsledare tillämpas följande regler.

[S2]Beräkningen av antalet arbetare sker med utgångspunkt i det under bidragsåret totala antalet arbetade timmar för vilka arbetsgivarna inom byggnadsbranschen betalar ersättning till branschens semesterkassor. Antalet personer beräknas därefter genom att det totala antalet timmar divideras med den för bidragsåret skattade faktiska årsarbetstiden för arbetare inom den egentliga industrin enligt den arbetstidsstatistik som Svenska arbetsgivareföreningen årligen framställer.

[S3]Antalet arbetsledare beräknas med utgångspunkt i Sveriges Arbetsledareförbunds register över i byggnadsbranschen aktiva arbetsledare. Det under bidragsåret genomsnittliga antalet arbetsledare divideras därefter med faktorn 0,80.

4 §  Ett småföretagstillägg utgör hälften av ett grundbidrag och betalas för varje kollektivansluten arbetstagare upp till 50 anslutna inom var och en av de regioner Bygghälsan har sin verksamhet uppdelad på.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1985. Bidrag enligt denna förordning betalas dock först för tiden från och med den 1 januari 1986.
Förarbeten
Prop. 1984/85:89
Ikraftträder
1985-11-01

Förordning (1991:1261) om upphävande av förord- ningen (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom bygg- nadsbranschen

  Omfattning
  upph.

Förordning (1992:1053) om ändring i förordningen (1991:1261) om upphävande av förordningen (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom bygg- nadsbranschen

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver, med ändring av förordningen (1991:1261) om upphävande av förordningen (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen, att förordningen (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidragsåret 1992 och tidigare bidragsår.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. i 1991:1261