Upphävd författning

Lag (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1026
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan finns inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Tyska Demokratiska Republiken undertecknade den 26 juni 1986 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 24 punkt 1 i avtalet.

4 §  Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

Förarbeten
Prop. 1986/87:15
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (1990:1458) om upphävande av lagen (1986:1026) om dubbelbe- skattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokra- tiska Republiken samt av förordningen (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokra- tiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken samt förordningen (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990. Den upphävda lagen och den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas
  1. i fråga om skatter på inkomst, som tas ut på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1991 och
  2. i fråga om svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs vid 1991 eller tidigare års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:57
  Omfattning
  upph.