Upphävd författning

Förordning (1986:1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-12-18
Ändring införd
SFS 1986:1398
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statligt bidrag som lämnas för att kompensera hyresgäster och bostadsrättshavare för en del av den ökning av bostadskostnaderna som föranleds av en ombyggnad (kvarboendegaranti).

[S2]I förordningen finns också bestämmelser om särskilda förutsättningar för bostadslån som sammanhänger med kvarboendegarantin.

2 §  Bidragsverksamheten sköts av bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna och kommunerna. Verksamheten i kommunerna sköts av kommunstyrelsen, om inte kommunen beslutat att den skall utövas av något annat kommunalt organ.

Förutsättningar för bidrag

3 §  För bidrag krävs att

 1. hyres- eller bostadsrättshus byggs om med stöd av bostadslån enligt ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),
 2. ansökan om bidrag kommer in till kommunen före utgången av år 1989,
 3. husägaren förbinder sig att för de hyresgäster eller bostadsrättshavare som enligt 4 § omfattas av kvarboendegaranti, vid varje debitering under bidragstiden minska de hyror eller årsavgifter som slutligt bestämts för tiden efter ombyggnaden med en motsvarande del av bidraget.

4 §  Bidrag lämnas för de hyresgäster eller bostadsrättshavare som hade sin stadigvarande bostad i huset vid tiden för ansökan om bostadslån och som bor kvar i eller flyttar tillbaka till huset när ombyggnaden har färdigställts. Bidrag lämnas även för de hyresgäster eller bostadsrättshavare som flyttat från ett hus på grund av ombyggnad och som därefter flyttar in i annat ombyggt hus som ingår i samma ombyggnadsprojekt.

[S2]Bidrag lämnas dock inte

 1. för den som hyr sin lägenhet i andra hand,
 2. för tid efter det att en hyresgäst eller bostadsrättshavare som avses i första stycket avflyttat från lägenheten,
 3. för tid som en hyresgäst eller bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i dess helhet i andra hand.

Särskilda förutsättningar för bostadslån

5 §  I ärenden om bostadslån för ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus, i vilka ansökan om lån kommer in till kommunen under tiden den 1 januari 1987--den 31 december 1989, gäller utöver de förutsättningar för lån som anges i 5--23 §§ ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) att

 1. husägaren i samband med låneansökan ger in en ansökan om bidrag enligt denna förordning,
 2. husägaren i samband med låneansökan förbinder sig att minska hyror eller årsavgifter på sätt som anges i 3 § 3 denna förordning.

Bidragets storlek

6 §  Bidragets storlek bestäms på grundval av ett bidragsunderlag.

[S2]Bidragsunderlaget beräknas på den del av den faktiska ökningen av årshyran eller årsavgiften efter ombyggnaden, uttryckt i kronor per kvadratmeter, som överstiger 25 kronor. Denna hyres- eller avgiftsökning, multiplicerad med den primära bruksarean på hyresgästens eller bostadsrättshavarens lägenhet före ombyggnaden, utgör bidragsunderlaget. Närmare föreskrifter för beräkning av arean meddelas av bostadsstyrelsen.

[S3]Bidrag lämnas för en tid av tre år räknat från den tidpunkt då slutligt bestämd hyra eller årsavgift efter ombyggnaden tas ut av hyresgästen eller bostadsrättshavaren. Under det första bidragsåret lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar 60 procent av bidragsunderlaget. För andra och tredje bidragsåret lämnas bidrag med två tredjedelar respektive en tredjedel av det ursprungliga bidragsbeloppet.

Ansökan om bidrag

7 §  Ansökan om bidrag skall göras av husägaren och lämnas in till kommunen.

[S2]Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av bostadsstyrelsen. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som bostadsstyrelsen föreskriver.

[S3]Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

8 §  Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall kommunen ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna.

9 §  Kommunen skall med eget yttrande sända handlingarna till länsbostadsnämnden.

Beslut om bidrag

10 §  Finner länsbostadsnämnden att bidrag kan komma att beviljas, skall nämnden meddela preliminärt beslut om bidrag.

[S2]I beslutet skall nämnden ange vilka hyresgäster eller bostadsrättshavare som kan omfattas av kvarboendegaranti samt under vilka förutsättningar bidrag kan komma att beviljas.

11 §  När ombyggnaden har färdigställts och hyrorna eller årsavgifterna slutligt har bestämts för lägenheterna i huset efter ombyggnaden, skall husägaren ansöka om slutligt beslut om bidrag. I fråga om sådan ansökan skall bestämmelserna i 7--9 §§ tillämpas.

[S2]I det slutliga beslutet skall länsbostadsnämnden ange vilka hyresgäster eller bostadsrättshavare som omfattas av kvarboendegaranti samt bidragsunderlaget för var och en av dem.

12 §  Beslut om bidrag skall länsbostadsnämnden sända till husägaren, kommunen och berörda hyresgäster eller bostadsrättshavare.

Utbetalning av bidrag m.m.

13 §  Bidrag betalas ut i efterskott för ett bidragsår i sänder. Utbetalning sker på ansökan av husägaren. I fråga om sådan ansökan skall bestämmelserna i 7 och 8 §§ tillämpas.

14 §  Kommunen beslutar om utbetalning av bidrag. Bostadsstyrelsen sköter utbetalningen.

15 §  Länsbostadsnämnden skall besluta om återbetalning av bidrag, om husägaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och husägaren skäligen borde ha insett detta.

Överklagande

16 §  Kommunens beslut får överklagas hos länsbostadsnämnden.

[S2]Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos bostadsstyrelsen.

[S3]Bostadsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas även i fall då ansökan om bostadslån för ombyggnad har kommit in till kommunen under tiden den 5 november--den 31 december 1986 och husägaren begär bidrag enligt denna förordning. I sådant fall skall husägaren -- med avvikelse från vad som anges i 5 § -- senast den 10 februari 1987 komma in med en ansökan om bidrag och komplettera sin låneansökan med en förbindelse enligt 5 § 2 denna förordning.
Förarbeten
Prop. 1986/87:48
Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (1992:415) om upphävande av förordningen (1986:1398) om bidrag till bostads- kostnader efter ombyggnad

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
  1. i ärenden i vilka slutligt beslut om bidrag har meddelats före den 1 juli 1992 och
  2. i ärenden med endast preliminärt beslut om bidrag, om ombyggnaden har färdigställts och ansökan om slutligt beslut kommit in till kommunen senast den 30 juni 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph.