Upphävd författning

Förordning (1986:1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-12-18
Ändring införd
SFS 1986:1399
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas bidrag till ägare av nybyggda bostadshus som innehåller hyres- eller bostadsrättslägenheter.

2 §  Bidragsverksamheten sköts av bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna och kommunerna. Verksamheten i kommunerna sköts av kommunstyrelsen, om inte kommunen beslutat att den skall utövas av något annat kommunalt organ.

Förutsättningar för bidrag m.m.

3 §  Bidrag lämnas under förutsättning att

 1. huset uppförs med stöd av bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),
 2. huset är beläget i något av de områden som anges i en till denna förordning fogad förteckning (bilaga) och
 3. byggnadsarbetena påbörjas någon gång under åren 1987 och 1988.

[S2]Bidrag lämnas även om byggnadsarbetena har påbörjats under år 1986 och preliminärt beslut om bostadslån eller beslut som innebär ett medgivande att påbörja byggnadsarbetena före lånebeslut inte har meddelats före den 5 november 1986.

[S3]Vid tillämpningen av första stycket 3 och andra stycket skall till byggnadsarbeten hänföras även schaktning, sprängning eller andra grundarbeten.

4 §  Bidrag lämnas för en tid av två år räknat från dagen för husets färdigställande.

5 §  Bidrag lämnas inte om kostnaderna för byggnadsprojekt är påtagligt högre än för jämförbara hyreshusprojekt som påbörjas under samma tid.

Bidragets storlek

6 §  Bidraget beräknas på grundval av antalet kvadratmeter primär bruksarea för bostadslägenheter i huset och lämnas med

 1. 60 kronor per kvadratmeter under det första bidragsåret, dock med högst 4 500 kronor för varje lägenhet, och
 2. 30 kronor per kvadratmeter under det andra bidragsåret, dock med högst 2 250 kronor för varje lägenhet.

[S2]Närmare föreskrifter för beräkning av den primära bruksarean meddelas av bostadsstyrelsen.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

7 §  Ansökan om bidrag lämnas in till kommunen.

[S2]Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av bostadsstyrelsen. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som bostadsstyrelsen föreskriver.

[S3]Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

8 §  Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall kommunen ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna.

9 §  Kommunen skall med eget yttrande sända handlingarna till länsbostadsnämnden.

10 §  Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag. 11 § Bidrag betalas ut halvårsvis i efterskott. Bidrag får dock inte betalas ut innan länsbostadsnämnden har meddelat slutligt beslut om bostadslån.

[S2]Bostadsstyrelsen sköter utbetalningarna.

12 §  Länsbostadsnämnden skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

13 §  Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos bostadsstyrelsen.

[S2]Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Bilaga

Förteckning över områden i vilka bidrag vid nybyggnad av bostäder får lämnas

Bidrag vid nybyggnad av bostäder får lämnas i följande områden, nämligen

Stockholmsområdet, omfattande kommunerna
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker,
Göteborgsområdet, omfattande kommunerna
Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö,
Malmöområdet, omfattande kommunerna
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge,
Uppsalaområdet, omfattande kommunerna
Håbo och Uppsala Förordning (1987:948).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder

Förarbeten
Prop. 1986/87:48
Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (1987:948) om ändring i förordningen (1986:1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987.
  Bidrag lämnas dock inte i fråga om projekt i Öckerö kommun för vilka ett preliminärt beslut om bostadslån eller ett beslut om medgivande att påbörja byggnadsarbetena före lånebeslut har fattats före den 29 oktober 1987.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-12-01

Förordning (1992:414) om upphävande av förordningen (1986:1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för projekt som färdigställts före den 10 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph.