Upphävd författning

Nybyggnadslåneförordning (1986:692) för bostäder

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-09-18
Ändring införd
SFS 1986:692 i lydelse enligt SFS 1995:908
Ikraft
1986-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om bostadslån och statligt räntebidrag som lämnas för att främja nybyggnad av bostäder och vissa lokaler.

[S2]Förordningen innehåller följande avsnitt.

Inledande bestämmelser(1--3 §§)
Förutsättningar för lån(4--25 §§)
Utrymmen som berättigar till lån(5 och 6 §§)
Varaktigt behov av bostäder och lokaler(7 §)
Bygglov(8 §)
Fastighetsinnehav(9 §)
Särskilda krav om fastigheten inte har förvärvats från kommunen Anslutning till kollektiv värmeanläggning m. m. Påbörjande av byggnadsarbeten Lämplighet att förvalta huset Kommunal bostadsanvisningsrätt(10 §) (11 och 11 a §§) (12 §) (13 §) (14 §)
Upphandling av byggnadsarbeten för hyres- och bostadsrättshus och säljarbyggda egnahem Ytgräns för småhus Konsumentskydd för vissa småhus Ekonomiska förutsättningar och säkerhet för lånet Lånets storlek(15--17 §§) (18 §) (19 §) (20--25 §§) (26--28 och 30--32 §§)
Pantvärde och inteckningssäkerhet Ränte- och amorteringsvillkor Räntebidrag Förordning (1989:464).(33 och 34 §§) (35--38 §§) (39 och 41--45 §§)

2 §  Låne- och bidragsverksamheten sköts av boverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Ansökan om lån och bidrag skall ske på det sätt som anges i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag. I den förordningen finns också bestämmelser om bland annat beslut om lån och bidrag, utbetalning av lån och bidrag, övertagande av lån när fastigheten byter ägare, uppsägning av lån och återbetalning av bidrag samt överklagande av beslut. Förordning (1991:11).

3 §  I denna förordning används följande ord och uttryck med den betydelse som anges nedan.

[S2]Hustyper

SmåhusEn- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus.
FlerbostadshusAndra byggnader än småhus, om byggnaderna innehåller bostadsutrymmen eller lokaler för boendeservice.
Egnahem Säljarbyggt egnahem Låntagarbyggt egnahemSmåhus som låntagaren äger och själv bor i. Egnahem som har uppförts för försäljning. Egnahem som låntagaren för egen räkning har uppfört eller låtit uppföra.
Hyres- och bostadsrättshusFlerbostadshus och andra småhus än egnahem.
Utrymmen i hus m. m.
BostäderBostadslägenheter samt följande utrymmen som hör till lägenheterna, nämligen trapphus och andra kommunikationsutrymmen, utrymmen med anordningar för värme, varmvatten eller tvätt, förråd, utrymmen för sophantering samt sådana gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och lek som är avsedda för ett begränsat antal hushåll och som omfattas av upplåtelseavtalen för bostäderna. Till bostäder hänförs även anordningar utomhus som är gemensamma för de boende.
Lokaler Lokaler för boendeserviceAndra utrymmen än bostäder. Lokaler som fyller ett normalt behov av social och kommersiell service i ett bostadsområde och som i huvudsak är till för dem som bor i området. Skollokaler räknas som lokaler för boendeservice endast om de ligger så i förhållande till andra lokaler att de kan anses utgöra en integrerad del av en anläggning för boendeservice och om de är utformade så att de ger möjlighet till ett samutnyttjande som är till påtaglig nytta för dem som bor i området.
Lån och säkerhet
LåneunderlagBelopp som läggs till grund för beräkning av bostadslånets storlek.
PantvärdeBelopp som används för att bestämma den pantsäkerhet som krävs för bostadslån.
Underliggande kreditLån mot säkerhet av panträtt med bättre förmånsrätt än bostadslånet.
Andra centrala begrepp
NybyggnadUppförande av hus och tillbyggnad av flerbostadshus, om tillbyggnaden medför en väsentlig ökning av bruksarean.
Allmännyttigt bostadsföretagBolag eller stiftelse som godkänts av länsbostadsnämnden som allmännyttigt bostadsföretag enligt 32 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag samt företag som är godkänt som allmännyttigt enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Förutsättningar för lån

4 §  Bostadslån för nybyggnad lämnas under de förutsättningar som anges i 5--25 §§.

Utrymmen som berättigar till lån

5 §  Bostadslån lämnas för bostäder. Endast bostäder som är fullvärdiga och avsedda för permanent bruk och självständigt boende berättigar till lån. I fråga om bostäder som skall upplåtas med hyresrätt skall det självständiga boendet garanteras genom hyresavtal av normalt slag.

[S2]Med fullvärdiga bostäder avses bostäder med alla primära bostadsfunktioner tillgodosedda i lägenheterna och med tillgång till anordning för tvätt och till förrådsutrymme. Lägenheterna skall uppfylla gällande krav på utrymmes- och utrustningsstandard och bestå av minst ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå. Bostäder som i första hand är avsedda för äldre, handikappade eller långtidssjuka skall dessutom vara så väl integrerade i bebyggelsen att de boende får tillgång till normal boendeservice och möjligheter till delaktighet och gemenskap med andra.

[S3]Mindre avsteg från kraven i första och andra styckena får göras om det finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om förutsättningarna för sådana avsteg meddelas av plan- och bostadsverket.

[S4]Ytterligare bestämmelser om avsteg från kraven i andra stycket finns i förordningen (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem. Förordning (1988:685).

6 §  Bostadslån lämnas även för följande lokaler:

 1. Lokaler för boendeservice. I fråga om större fritidslokaler krävs att lokalen hålls tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor.
 2. Andra lokaler i huset, dock endast om de är av ringa storlek eller om det finns andra särskilda skäl.

Varaktigt behov av bostäder och lokaler

7 §  För bostadslån krävs att det finns ett varaktigt behov av de bostäder och lokaler som avses med lånet. Kommunens bedömning i denna fråga får frångås endast för byggnadsprojekt inom områden som kan anses utgöra en enhet i bostadsförsörjningshänseende för flera kommuner.

Bygglov

Fastighetsinnehav

9 §  Låntagaren skall äga den fastighet där byggnadsprojektet skall utföras eller inneha den med tomträtt. Undantag från detta krav får dock göras om fastigheten ägs av staten eller kyrkan eller om det finns andra särskilda skäl.

Särskilda krav om fastigheten inte har förvärvats från kommunen

10 §  Om fastigheten inte har förvärvats från kommunen för genomförande av byggnadsprojektet, krävs att kommunen har medgett att bostadslån lämnas utan hinder av detta. Som villkor för sådant medgivande får kommunen ställa de krav på projektet som behövs för att främja kommunens mål för bostadsförsörjningen.

[S2]Vid tillämpning av första stycket skall med förvärv från kommunen jämställas sådana förvärv som har skett från landstingskommunen eller ett aktiebolag som helt ägs av kommunen eller landstingskommunen och vars verksamhet uteslutande består i att förvärva eller förvalta mark.

[S3]Om fastigheten har förvärvats från kommunen eller från någon som anges i andra stycket för genomförande av byggnadsprojektet och om fastigheten efter förvärvet övergår till ny ägare, gäller inte kravet i första stycket om den nya ägaren har förvärvat fastigheten på något av följande sätt:

 1. Förvärv på exekutiv auktion.
 2. Förvärv genom arv, gåva, testamente eller bodelning.
 3. Förvärv genom fusion eller förvärv som med hänsyn till parternas inbördes förhållande bör jämställas med fusionsförvärv.
 4. En bostadsrättsförenings förvärv, om förvärvet sker från den riksorganisation som föreningen tillhör eller från en medlem av organisationen eller från en förening inom organisationens ram.

[S4]Kravet i första stycket gäller inte heller i fråga om en fastighet

 1. som lånesökanden har tilldelats vid en exploateringssamverkan, eller
 2. som en bostadsrättsförening i andra fall än som anges i tredje stycket 4 har förvärvat, om säljaren har förvärvat fastigheten av kommunen för genomförande av byggnadsprojektet samt föreningen vid tiden för sitt förvärv har en sådan kommunal insyn som anges i 28 § första stycket 3 och 4 och i övrigt uppfyller de förutsättningar som anges i samma stycke.

[S5]Med förvärv av fastighet jämställs i denna paragraf förvärv eller upplåtelse av tomträtt.

[S6]I fråga om lån för låntagarbyggda egnahem gäller första stycket endast om lånesökandens köp av fastigheten är förenat med villkor som binder sökanden till en viss byggintressent vid upphandling av material eller byggnadsarbeten. Förordning (1987:248).

Anslutning till kollektiv värmeanläggning m.m.

11 §  Om det finns en fjärrvärmeanläggning eller annan kollektiv värmeanläggning eller ett gasnät, avsett för distribution av naturgas, skall huset anslutas till anläggningen eller gasnätet, om kommunen begär det och värmeförsörjningen inte med större fördel kan tillgodoses på annat sätt.

11 a §  Bostadslån för installation av direktverkande elvärme i huset lämnas endast om det finns särskilda skäl.

[S2]Närmare föreskrifter om förutsättningarna för bostadslån för sådana installationer meddelas av boverket. Förordning (1991:11).

Påbörjande av byggnadsarbeten

12 §  Om byggnadsarbetena har påbörjats när länsbostadsnämnden prövar låneansökningen, lämnas bostadslån endast om sökanden har haft beaktansvärda skäl för att påbörja arbetena. Byggnadsarbeten skall anses påbörjade, om schaktning, sprängning eller annat grundarbete har vidtagits.

[S2]Om sökanden begär det, skall länsbostadsnämnden ge förhandsbesked huruvida det finns beaktansvärda skäl för påbörjande före lånebeslut.

Lämplighet att förvalta huset

13 §  Bostadslån lämnas inte om sökanden kan antas sakna förutsättningar att förvalta huset tillfredsställande. Kommunens bedömning i denna fråga får frångås endast om det finns särskilda skäl.

Kommunal bostadsanvisningsrätt

14 §  Om byggnadsprojektet avser ett hyres- eller bostadsrättshus med minst fyra bostadslägenheter eller ett enbostadshus som är avsett att upplåtas varaktigt, skall lånesökanden, om kommunen begär det, lämna en sådan utfästelse om anvisningsrätt som avses i 2 § lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt.

[S2]Om byggnadsprojektet avser ett egnahem, skall låntagaren, om kommunen begär det, medverka till att kommunen får rätt att förmedla den bostad som låntagaren hyr eller innehar med bostadsrätt och som denne lämnar i samband med inflyttningen i huset.

[S3]Har kommunen avstyrkt låneansökningen på grund av att utfästelse enligt första stycket eller medverkan enligt andra stycket inte lämnas, får bostadslån beviljas endast om det finns särskilda skäl. */k/ Förordning (1987:1263).

Upphandling av byggnadsarbeten för hyres- och bostadsrättshus och säljarbyggda egnahem

15 §  Beträffande hyres- och bostadsrättshus och säljarbyggda egnahem krävs, om inte annat följer av 16 eller 17 §, att byggnadsarbetena upphandlas genom att anbud infordras samt prövas och antas utan föregående förhandling med anbudsgivare. Bostadslån lämnas inte om sökanden därvid antar ett anbud som är påtagligt sämre än annat anbud och detta innebär att anbudsgivaren otillbörligt gynnas.

[S2]Om kommunen har tillstyrkt låneansökningen, skall länsbostadsnämnden pröva om bestämmelserna i första stycket andra meningen utgör hinder mot lån, om sådan prövning begärts av anbudsgivare vars anbud inte antagits, eller om det annars finns anledning att pröva frågan. Om det finns särskilda skäl att frångå kommunens bedömning, skall låneansökningen avslås. Har kommunen avstyrkt låneansökningen med stöd av bestämmelserna i första stycket andra meningen, lämnas lån endast om det finns särskilda skäl.

16 §  Även om upphandlingen sker på annat sätt än som anges i 15 § får lån lämnas om

 1. upphandlingen kan antas vara minst lika fördelaktig och
 2. upphandlingen även i övrigt är lämplig.

[S2]Kommunens bedömning av lämpligheten enligt första stycket 2 får inte frångås.

17 §  Bestämmelserna i 15 och 16 §§ gäller inte för sådan nybyggnad som ägaren till marken eller tomträttshavaren utför för egen räkning (egenregibygge).

[S2]För lån som avser egenregibygge krävs

 1. att kostnaderna för bygget bedöms inte överstiga kostnadsnivån vid upphandling enligt 15 § och
 2. att egenregibygge med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet kan anses vara en lämplig produktionsform.

[S3]Kommunens bedömning av lämpligheten enligt andra stycket 2 får inte frångås.

Ytgräns för småhus

18 §  I fråga om bostadslån för småhus krävs att bruksarean inte överstiger 180 kvadratmeter för ett enbostadshus eller för någon av lägenheterna i ett tvåbostadshus. För utrymmen i källare skall endast hälften av arean räknas. Närmare föreskrifter för beräkning av arean vid olika utföranden på huset meddelas av boverket.

[S2]Större area än som anges i första stycket får godtas, om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av att han har stort hushåll eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (1991:11).

Konsumentskydd för vissa småhus

19 §  I fråga om bostadslån för egnahem eller småhus som upplåts med bostadsrätt krävs att det till skydd för husägaren finns

 1. en betryggande garanti för att huset uppförs och färdigställs i enlighet med vad den som skall uppföra huset har åtagit sig i avtal (produktionsgaranti) samt
 2. ett betryggande åtagande att avhjälpa väsentliga skador på huset vilka består i eller är en följd av fel eller brister i konstruktion, utförande eller material. Åtagandet skall gälla under tiden från utgången av den garantitid som anges i köpe- eller entreprenadavtalet till dess att tio år har gått, räknat från dagen för slutbesiktningen.

[S2]För låntagarbyggda egnahem som uppförs i annan ordning än på total- eller generalentreprenad gäller dock vad som föreskrivs i första stycket 1 och 2 om produktionsgaranti och åtagande endast i fråga om sådana grundläggningsarbeten, byggnadsdelar och installationer som utförs enligt avtal med husleverantör eller entreprenör.

[S3]I fråga om bostadslån för säljarbyggda egnahem krävs dessutom att köparen tillförsäkras ett skydd i avtalsförhållandet med säljaren som är tillfredsställande med hänsyn till allmänna konsumentintressen.

[S4]Tredje stycket tillämpas även i fråga om lån för låntagarbyggda egnahem, om huset uppförs på total- eller generalentreprenad. Förordning (1988:1432).

Ekonomiska förutsättningar och säkerhet för lånet

20 §  Bostadslån lämnas inte om

 1. sökanden kan antas sakna förutsättningar att fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer med lånet,
 2. kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att det finns en påtaglig risk för varaktigt underskott i fastighetsförvaltningen eller
 3. sökanden inte med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande kredit med en ränta som är bunden för en tid av minst fem år i sänder och på sådana villkor i övrigt som boverket kan föreskriva med utgångspunkt från villkoren på den allmänna lånemarknaden. Amorteringsfrihet för längre tid än två år får godtas endast om det finns särskilda skäl. Förordning (1991:11).

21 §  För bostadslån till ett allmännyttigt bostadsföretag krävs att företagets grundkapital uppgår till minst en procent av det fastighetskapital som företaget förvaltar.

22 §  För bostadslån krävs att den beräknade kostnaden för byggnadsprojektet är skälig med hänsyn till produktionsförhållandena och projektets allmänna kvalitet. Därvid skall beaktas sådana kvaliteter som medför bättre bostadsfunktioner eller som minskar de framtida drifts- och underhållskostnaderna. Vidare skall beaktas om det för projektet i annat avseende gäller särskilda förhållanden. Förordning (1989:568).

23 §  Bostadslån till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i församlingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För bostadslån till andra låntagare skall säkerhet ställas i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten eller borgen som för egen skuld av kommunen eller landstingskommunen.

[S2]Att kommunal borgen är en förutsättning för lån i vissa fall framgår av 27 § 6.

[S3]Om kommunen eller landstingskommunen har gått i borgen för ett bostadslån, skall låntagaren förbinda sig att inte upplåta panträtt med sådan förmånsrätt som anges i 34 § första stycket för något annat ändamål än lån för

 1. sådana kostnader för byggnadsprojektet som överstiger pantvärdet med högst det belopp som länsbostadsnämnden godkänner, eller
 2. sådana förbättringar av fastigheten som ökar dess värde. */k/ Förordning (1990:918).

24 §  I fråga om bostadslån för egnahem krävs att kommunen har åtagit sig att svara för en förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället.

25 §  För bostadslån krävs att låntagaren till bostadslånet även är låntagare till den underliggande krediten för byggnadsprojektet.

Lånets storlek

26 §  Bostadslånets storlek bestäms på grundval av ett låneunderlag som skall motsvara beräknade mark- och byggnadskostnader. Närmare bestämmelser om beräkning av låneunderlaget finns i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

27 §  Bostadslån lämnas med 30 procent av låneunderlaget till

 1. kommuner,
 2. landstingskommuner,
 3. allmännyttiga bostadsföretag,
 4. bostadsföretag som en landstingskommun har bestämmande inflytande i och som arbetar utan enskilt vinstsyfte,
 5. föreningar som fått tillstånd att upplåta bostäder med kooperativ hyresrätt trots bestämmelserna i 1 kap. 8 § bostadsrättslagen (1991:614) och vars huvudsakliga ändamål är att bedriva sådan verksamhet,
 6. studentbostadsföretag, om kommunen utser minst en av ledamöterna i företagets styrelse och minst en av företagets revisorer jämte suppleanter för dessa samt kommunen går i borgen för lånet som för egen skuld,
 7. annat bostadsföretag, om regeringen medger det. Förordning (1991:632).

28 §  Bostadslån till bostadsrättsföreningar lämnas med 29 procent av låneunderlaget under följande förutsättningar:

 1. Föreningen skall arbeta utan enskilt vinstsyfte.
 2. Mer än halva antalet ledamöter i styrelsen skall från föreningens bildande
  • representera bostadskooperativ riksorganisation, eller
  • representera förening som är ansluten till en sådan organisation, eller
  • i annat fall, vara fristående i förhållande till byggintressenter.
 3. Under tiden från föreningens bildande till dess att fem år har gått från utbetalningen av lånet skall det i styrelsen ingå minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne.
 4. Föreningen skall under den tid som anges i 3 ha minst en revisor och suppleant för denne som utsetts av kommunen.

[S2]Om föreningen har beviljats flera bostadslån, räknas tiden enligt första stycket 3 från utbetalningen av det först beviljade lånet.

[S3]Enligt föreskrifter som boverket meddelar får länsbostadsnämnden medge att kommunal insyn i föreningens verksamhet utövas på annat sätt än som anges i första stycket 3 och 4.Förordning (1991:11).

29 § har upphävts genom förordning (1988:298).

30 §  I andra fall än de som avses i 27 och 28 §§ lämnas bostadslån med 25 procent av låneunderlaget. Om den uppgivna produktionskostnaden för ett låntagarbyggt egnahem är lägre än 95 procent av låneunderlaget, får lån dock inte lämnas med ett högre belopp än som behövs för att lånet tillsammans med underliggande kredit skall motsvara den uppgivna produktionskostnaden. Förordning (1988:298).

31 §  Bostadslån för småhus får lämnas med större belopp än de som följer av 27, 28 och 30 §§ (fördjupas), om låntagaren inte kan få underliggande kredit som uppgår till 70 procent av låneunderlaget. Lånet får fördjupas med högst 70 procent av låneunderlaget. Fördjupning med mer än 10 procent får dock ske endast i den utsträckning som plan- och bostadsverket föreskriver. Förordning (1988:298).

32 §  Mindre avvikelser från bestämmelserna om bostadslånets storlek i 27, 28, 30 och 31 §§ får göras om detta är administrativt lämpligt. Närmare föreskrifter om förutsättningarna för sådana avvikelser meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:298).

Pantvärde och inteckningssäkerhet

33 §  För fastigheten eller huset skall ett pantvärde bestämmas. Närmare bestämmelser om beräkning av pantvärdet finns i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

34 §  Om säkerheten för bostadslånet utgörs av panträtt i fastigheten eller tomträtten, skall inteckningen täcka det beviljade lånebeloppet och ha ett sådant förmånsrättsläge att inteckningens nedre gräns ligger vid 70 procent av pantvärdet eller vid den lägre nivå som följer av att lånet har fördjupats. Om pantvärdet är högre än låneunderlaget, får den nedre gränsen höjas i motsvarande mån.

[S2]Om låntagaren till säkerhet för andra skulder har upplåtit panträtt i fastigheten eller tomträtten med bättre förmånsrätt än den som följer med en inteckning enligt första stycket, skall låntagaren pantsätta samma pantbrev i andra hand, om ytterligare säkerhet för lånet behövs.

[S3]Låntagaren får inte för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt med förmånsrätt före inteckning enligt första stycket. Förordning (1986:756).

Ränte- och amorteringsvillkor

35 §  Bostadslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

[S2]Första stycket gäller även i fråga om lånebelopp som bostadslånet har fördjupats med enligt 31 §. Förordning (1987:248).

36 §  Amorteringstiden för bostadslånet är 30 år om lånet avser egnahem och 35 år i övriga fall.

[S2]Om lånet avser egnahem räknas amorteringstiden från utbetalningsdagen. I övriga fall räknas amorteringstiden från dagen efter det att fem år har förflutit från utbetalningsdagen.

[S3]Har bostadslånet fördjupats med belopp som uppgår till mer än två procent av låneunderlaget, dock minst till 10 000 kronor, skall amorteringsvillkoren för den fördjupade lånedelen bestämmas med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Förordning (1988:298).

37 §  Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procents ränta och lånets amorteringstid. Är den räntesats som har fastställts enligt 35 § högre än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Är den fastställda räntesatsen lägre än åtta procent, minskas annuiteten med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden. */k/ Förordning (1988:298).

37 a §  Länsbostadsnämnden får i fråga om sådana bostadslån eller delar av bostadslån som inte är förenade med räntebidrag (lokallån) bestämma andra villkor för ränta och amortering än som följer av 35--37 §§ om

 1. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, lämnar medgivande till det och
 2. lånesökanden begär det.

[S2]Boverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i första stycket. Förordning (1991:11).

Räntebidrag

39 §  Räntebidrag lämnas till en enligt andra stycket beräknad kostnad för ränta på den del av bostadslånet och av den underliggande krediten som belöper på låneunderlaget för bostäder, med följande begränsningar:

 1. Om bostadslånet avser ett småhus, lämnas inte räntebidrag för en högre sammanlagd räntekostnad än den som kan beräknas med utgångspunkt från låneunderlaget för ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan och utan källare och med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter. I fråga om tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera lägenheten. Högre sammanlagd räntekostnad får godtas endast om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av att han har stort hushåll eller om det finns andra skäl. Närmare föreskrifter om låneunderlagets storlek vid olika utföranden på huset meddelas av plan- och bostadsverket.
 2. Räntebidrag till kostnaden för ränta på underliggande kredit lämnas endast om
  1. krediten är beviljad av ett kreditaktiebolag eller av lands- eller stadshypoteksinstitutionerna och
  2. den som har beviljat krediten, enligt särskilt åtagande, debiterar låntagaren enbart den del av räntekostnaden för den underliggande krediten som inte täcks av räntebidraget (nettoavisering).

[S2]Kostnaden för ränta på bostadslån och på underliggande kredit skall beräknas enligt följande:

 1. Räntan skall bestämmas efter en räntesats som plan- och bostadsverket föreskriver med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år. Om räntan för bostadslånet respektive den underliggande krediten enligt avtalade villkor ändras under bidragstiden, skall räntan från dagen för ändringen beräknas efter den räntesats som enligt verkets föreskrifter då gäller för nya lån.
 2. Räntesatsen enligt andra stycket 1 skall multipliceras med låneskulden minskad med en amortering som
  1. i fråga om bostadslån beräknas efter en amorteringsplan som följer av 36 och 37 §§ och
  2. i fråga om underliggande krediter beräknas efter en amorteringsplan som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna lånemarknaden för ett lån som amorteras årligen under en tid av 40 år, om det avser ett egnahem, och 50 år i övriga fall.
 3. Återbetalning utöver vad som följer av de avtalade amorteringsvillkoren skall dock beaktas när kostnaden för ränta beräknas.

[S3]Ytterligare bestämmelser om räntebidrag finns i förordningen (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem. Förordning (1989:568).

40 § har upphävts genom förordning (1988:298).

41 §  Räntebidrag lämnas även till kostnaden för tomträttsavgäld. Sådant räntebidrag beräknas på grundval av det belopp med vilket låneunderlaget för bostäder har minskats med anledning av att marken innehas med tomträtt.

42 §  Räntebidrag enligt 39 § lämnas från dagen för utbetalningen av bostadslånet. Bidraget lämnas för den tid under vilken den enligt 39 § andra stycket beräknade räntekostnaden överstiger en garanterad ränta. Den garanterade räntan beräknas på det ursprungliga beloppet av de lånedelar som avses i 39 § efter den räntesats som skall tillämpas enligt 43 §. Om inte annat följer av andra stycket nedan, skall räntebidraget motsvara skillnaden mellan den enligt 39 § andra stycket beräknade räntekostnaden och den garanterade räntan.

[S2]Om bostadslånet avser ett hyres- eller bostadsrättshus och om de lånedelar som avses i 39 § har beräknats på grundval av ett låneunderlag som överstiger 110 procent av summan av de belopp för byggnadsprojektet som kan beräknas enligt 2--11 a samt 12 och 21 §§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, skall räntebidrag till den enligt 39 § andra stycket beräknade kostnaden för ränta på de lånedelar som belöper på den överskjutande delen av låneunderlaget motsvara 30 procent av räntekostnaden. Sådant räntebidrag lämnas för samma tid som räntebidrag beräknat enligt första stycket.

[S3]Räntebidrag enligt 41 § lämnas från dagen för utbetalningen av bostadslånet. Bidraget lämnas för den tid under vilken den för tomträttsavgälden tillämpade räntesatsen överstiger den garanterade räntesats som skall tillämpas enligt 43 §. Räntebidraget skall motsvara det belopp som avses i 41 § multiplicerat med skillnaden mellan räntesatserna. Om den för tomträttsavgälden tillämpade räntesatsen överstiger den som boverket föreskriver enligt 39 § andra stycket, skall räntebidraget beräknas efter sistnämnda räntesats. Förordning (1990:1373).

42 a §  Räntebidrag enligt 39 och 41 §§ lämnas inte för tid efter det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets färdigställande. Förordning (1989:568).

43 §  För det första året av lånetiden, räknat från dagen för lånets utbetalning, skall den garanterade räntesats gälla som anges i följande sammanställning

[S2]_______________________________________________________________________ Hustyp Räntesats procent ________________________________________________________________________ 1. Lånet avser ett egnahem 4,9 2. Lånet avser ett flerbostads- hus eller något annat småhus än ett egnahem 3,4 ________________________________________________________________________

[S3]Den garanterade räntesatsen skall för varje följande år av lånetiden höjas med 0,50 procentenheter i sådana fall som avses under 1 i sammanställningen och med 0,25 procentenheter i övriga fall. */k/ Förordning (1990:918).

44 §  Om någon ändring av räntesatsen inträffar i fråga om tomträttsavgäld, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden uppgift om detta. Detsamma gäller andra ändringar av betydelse för rätten till räntebidrag. */k/ Förordning (1989:568).

45 §  Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag som regeringen föreskriver.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Nybyggnadslåneförordning (1986:692) för bostäder

Ikraftträder
1986-11-01

Förordning (1986:756) om ändring i nybyggnads- låneförordningen för bostä- der (1986:692)

  Omfattning
  ändr. 20, 34, 39, 42 §§
  Ikraftträder
  1986-12-01

Förordning (1986:1400) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48
  Omfattning
  ändr. 27, 43 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:248) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

Förordning (1987:526) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

Förordning (1987:1263) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:35
  Omfattning
  ändr. 1, 14, 22, 39 §§, rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:298) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  upph. 29, 40 §§; ändr. 1, 2, 18, 20, 28, 30-32, 36-38, 42 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:685) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Omfattning
  ändr. 5, 39 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:891) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Omfattning
  ändr. 43 §
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1988:1432) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1988:1610) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

Förordning (1989:464) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 1 §, rubr. närmast före 11 §; ny 11 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:568) om ändring i nybygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 23 § en vecka efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 juli 1989. Dock skall bestämmelserna i 38 § i sin nya lydelse träda i kraft den dag plan- och bostadsverket bestämmer.
  2. Vid prövning enligt 22 § i dess nya lydelse av en ansökan om bostadslån för låntagarbyggt egnahem skall i skälig utsträckning beaktas omställningsproblem som kan uppkomma för lånesökanden till följd av rättshandlingar som denne med bindande verkan företagit före ikraftträdandet med avseende på byggnadsprojektet.
  3. Bestämmelserna i 39 och 42 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet. Har bostadslånet eller den underliggande krediten betalats ut före ikraftträdandet, tillämpas de nya bestämmelserna dock först från den dag efter ikraftträdandet då räntan på bostadslånet respektive den underliggande krediten första gången ändras.
  4. Den nya 42 a § tillämpas även i fråga om räntebidrag i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  ändr. 22, 38, 39, 42, 44 §§; ny 42 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:918) om ändring i nybyggnads- låneförordningen för bostäder (1986:692)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 23 § en vecka efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1991.
  2. De nya bestämmelserna i 42 § andra stycket till den del de innebär att 125-procentgränsen slopas tillämpas i alla ärenden i vilka bostadslånet betalas ut efter ikraftträdandet. Att länsbostadsnämnden får ompröva tidigare meddelade lånebeslut enligt 11 b § förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån följer av övergångsbestämmelserna till förordningen (1990:1370) om ändring i samma förordning.
  De nya bestämmelserna i 42 § andra stycket i vad de avser den procentsats med vilken räntebidrag skall beräknas tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet, dock endast såvitt avser räntebidrag för tiden efter den 31 december 1990. Förordning (1990:1373).
  1. De nya bestämmelserna om räntesats i 43 § första stycket tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet, dock endast om lånet betalas ut därefter.
  2. Utöver vad som följer av 43 § i sin äldre lydelse skall den garanterade räntesatsen höjas den 1 januari 1991 enligt följande sammanställning, om
   1. lånet avser ett sådant hus som anges under 2 i sammanställningen i 43 § i sin äldre lydelse och
   2. lånet har betalats ut före den 1 januari 1991.
  ________________________________________________________________________ År för husets Höjning av den garanterade räntesatsen, färdigställande procentenheter ________________________________________
  Schablonbeskattade Övriga hus hus, m. fl. ________________________________________________________________________
  1987 eller tidigare 0,70 0,95 1988--1990 0,30 0,55 ______________________________________________________________________
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:144
  Omfattning
  ändr. 23, 42, 43 ; omtryck
  Ikraftträder
  1990-10-02

Förordning (1990:1373) om ändring i förordningen (1990:918) om ändring i ny- byggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:34
  Omfattning
  ändr. 42 §, 2 p övergångsbest. till 1990:918
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:11) om ändring i nybyggnads- låneförordningen för bostäder (1986:692)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991. Bestämmelserna i 37 a § tillämpas även i ärenden i vilka lån har beviljats enligt äldre bestämmelser, om lånet betalas ut efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2, 11 a, 18, 20, 28 §§; ny 37 a §
  Ikraftträder
  1991-02-15

Förordning (1991:632) om ändring i nybyggnads- låneförordningen (1986:692) för bostäder

  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:1932

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena.
  Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare.
  Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990.
  Hustyp räntesatsen,Höjning av den garanterade procentenheter
  1. Lånet avser ett egnahem 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem0,25 0,30
  Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och
  15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.
  Omfattning
  upph.