Upphävd författning

Lag (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1986-12-18
Ändring införd
SFS 1986:1425
Ikraft
1987-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Skyddets omfattning

1 §  Den som har skapat mönstret för kretsarna i en halvledarprodukt har en uteslutande rätt att

  1. framställa exemplar av mönstret,
  2. utföra mönstret på eller i ett materiellt underlag, samt
  3. göra mönstret tillgängligt för allmänheten genom att exemplar av mönstret eller produkter som mönstret ingår i bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller sprids till allmänheten på annat sätt.

[S2]Rätten varar till utgången av det tionde året efter det år då mönstret först kommersiellt utnyttjades.

Inskränkningar i skyddet

2 §  Utan hinder av 1 § får exemplar framställas av kretsmönstret uteslutande för undervisning om eller analys av mönstret. Enstaka exemplar får också framställas för enskilt bruk.

[S2]Exemplar som har framställts med stöd av första stycket får inte utnyttjas för något annat ändamål.

3 §  Exemplar av kretsmönster eller produkter vari kretsmönster ingår får spridas vidare när de med samtycke av den som innehar rätten till mönstret har spritts till allmänheten.

4 §  Om ett exemplar av ett kretsmönster utgör allmän handling, skall exemplaret utan hinder av 1 § tillhandahållas i den ordning som föreskrivs i 2 kap.tryckfrihetsförordningen.

Överlåtelse av rätten

5 §  Överlåtelse av ett exemplar av ett kretsmönster innefattar inte överlåtelse av rätten till mönstret.

[S2]Om den som innehar rätten till ett mönster har medgett någon annan rätt att yrkesmässigt utnyttja detta (licens), får denne överlåta sin rätt vidare endast om avtal har träffats därom. Ingår licensen i en rörelse, får den dock överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller en del av denna.

Straff

6 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som innebär intrång i rätten enligt 1 § skall dömas till böter eller fängelse i högst två år. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet för spridning till allmänheten hit inför exemplar av kretsmönster som har framställts utomlands under sådana omständigheter att motsvarande framställning här skulle ha varit straffbar.

[S2]För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

[S3]Åklagare får väcka åtal för brott enligt första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Skadestånd

7 §  Den som i strid mot denna lag utnyttjar ett kretsmönster skall till den som innehar rätten till mönstret utge ersättning för utnyttjandet, om och i den mån det finnes skäligt.

[S2]Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet skall ersättning utges också för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till innehavarens intresse av att intrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Inlösen m.m.

8 §  Den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i rätten enligt 1 § eller en annan överträdelse som avses i 6 § är skyldig att, om det är skäligt, mot lösen avstå den egendom med avseende på vilken intrång eller överträdelse föreligger till den som innehar rätten till kretsmönstret.

[S2]I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får domstol, om det är skäligt, besluta att egendomen skall förstöras, ändras eller utsättas för annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk. Detta gäller dock inte om förverkande eller åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk skall beslutas enligt 36 kap.brottsbalken. Talan som avses i detta stycke förs av den som innehar rätten till kretsmönstret. Sådan talan får föras även av åklagare, om det är påkallat från allmän synpunkt.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte mot den som i god tro har förvärvat egendomen eller en särskild rätt till den.

9 §  Sådan egendom som avses i 8 § får tas i beslag, om brott enligt denna lag skäligen kan antas föreligga. I fråga om sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

10 §  Har ett annat föremål än som avses i 8 § använts som hjälpmedel vid sådan framställning av exemplar av kretsmönstret som utgör brott enligt denna lag, får föremålet eller dess värde förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl till det. Detsamma gäller föremål som har använts vid försök till brott som avses i denna paragraf eller som omfattas av åtgärd som utgör förberedelse till sådant brott.

Lagens tillämpningsområde

11 §  Denna lag tillämpas på kretsmönster skapade av svenska medborgare eller av dem som har sin vanliga vistelseort i Sverige samt på kretsmönster som först har spritts i Sverige.

[S2]Regeringen får föreskriva om lagens tillämplighet även i förhållande till medlemsländer i den Europeiska frihandelssammanslutningen och i den Europeiska ekonomiska gemenskapen samt, under förutsättning av ömsesidighet, i förhållande till andra länder. Lag (1989:146).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

Förarbeten
Prop. 1986/87:49
Ikraftträder
1987-04-01

Lag (1989:146) om ändring i lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

Ändring, SFS 1992:1685

    Omfattning
    upph.