Inaktuell version

Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1986-04-03
Ändring införd
SFS 1986 i lydelse enligt SFS 2010:863
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En arbetstagare, som har antagits till utbildning i svenska för invandrare enligt 22 kap.skollagen (2010:800), har rätt att vara ledig från sin anställning för att delta i undervisningen enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Tid under vilken en arbetstagare är ledig enligt denna lag räknas som arbetad tid vid tillämpning av andra författningar. Lag (2010:863).

Prop. 2014/15:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till ledighet från anställning för utbildning i svenska för invandrare. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Prop. 2012/13:143: Paragrafen har ändrats på så sätt att ett tillägg gjorts om att även en arbetstagare som har antagits till utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare enligt 24 kap. skollagen (2010:800) omfattas av bestämmelserna i lagen. För övrigt har det gjorts en redaktionell ändring.

Förslaget behandlas i avsnitt 9.

2 §  Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt denna lag. Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får dock göras avvikelser från 4 § och 5 § andra stycket. Den närmare tillämpningen av 7 § får också bestämmas på det sättet.

[S2]En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet.

3 §  Har överenskommelse träffats om utbildning i svenska för invandrare på arbetstid vid ett sådant samråd som avses i 22 kap. 9 § skollagen (2010:800), har en arbetstagare som vill delta i utbildningen rätt till den ledighet som behövs för att göra detta.

[S2]Träffas inte överenskommelse enligt första stycket, har en arbetstagare rätt till ledighet för att delta i utbildning i svenska för invandrare dels i form av hel ledighet i samband med heltidsstudier, dels i form av förkortning av arbetstiden till hälften av den för arbetsplatsen normala arbetstiden i samband med deltidsstudier. En arbetstagare vars arbetstid är mindre än hälften av den för arbetsplatsen normala arbetstiden har dock rätt till hel ledighet i samband med deltidsstudier.

[S3]Rätt till ledighet i den omfattning som följer av andra stycket har även en arbetstagare som deltar i utbildningen på tid som inte är arbetstagarens arbetstid. I ett sådant fall ska vid förkortning av arbetstiden hela ledigheten förläggas antingen till arbetsdagens början eller slut i enlighet med arbetstagarens önskemål. Lag (2010:863).

Prop. 2014/15:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till ledighet från arbete för att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare efter överenskommelse vid samråd. Paragrafen har utformats i enlighet med

Lagrådets synpunkter.

Prop. 2012/13:143: Första och andra styckena har ändrats på så sätt att tillägg gjorts om att även en arbetstagare som har antagits till utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare enligt 24 kap. skollagen omfattas av bestämmelserna. I övrigt har styckena ändrats redaktionellt.

Förslaget behandlas i avsnitt 9. ...

4 §  Arbetsgivaren skall underrättas om att arbetstagaren vill utnyttja sin rätt till ledighet minst en månad före ledighetens början.

5 §  Arbetstagaren får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

[S2]Vill arbetstagaren utnyttja sin rätt enligt första stycket skall arbetsgivaren underrättas om detta snarast möjligt. Arbetsgivaren är inte skyldig att låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än två veckor efter det att underrättelse har lämnats.

6 §  En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Sker det ändå, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.

7 §  En arbetstagare är inte skyldig att enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag vidkännas minskning av de förmåner som är förenade med anställningen eller försämring av anställningsförhållanden i annan mån än som följer av uppehållet i arbetet. Arbetstagaren är ej heller skyldig att av skäl som nu har sagts vidkännas annan omplacering än sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

8 §  En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala arbetstagaren skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ner eller helt falla bort.

9 §  Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

[S2]Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39--42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64--66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986, då lagen (1972:650) om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare upphöra att gälla. Den äldre lagen skall dock tillämpas om ledighet enligt den lagen har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:67
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1991:1112) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för grundläggande svenskundervisning för invandrare

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:115
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (2010:863) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:616) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:284, Prop. 2012/13:143, Bet. 2012/13:AU11
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2013-08-01

Lag (2015:483) om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2016-01-01