Upphävd författning

Förordning (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Ändring införd
SFS 1986:353
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun har rätt att få statsbidrag för studie- och yrkesorientering (syo) i gymnasieskolan enligt föreskrifterna i denna förordning.

[S2]Med kommun avses i förordningen även landstingskommun och kommunalförbund.

2 §  Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår (redovisningsår).

3 §  Statsbidrag lämnas för varje elev i kommunens gymnasieskola den 15 september med ett belopp som motsvarar det vid redovisningsårets ingång gällande timarvodet för en undervisningstimme enligt beteckningen AT, arvodesgrupp 12, ålderstilläggsklass 10, i tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU). Elever i högre specialkurser och gymnasial lärlingsutbildning medräknas dock inte.

4 §  I statsbidraget ingår bidrag till kostnader för sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift och tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

5 §  Som villkor för statsbidrag gäller att kommunen för syo i gymnasieskolan gör insatser som i förhållande till antalet elever når åtminstone samma nivå som den statsbidragstäckta verksamheten budgetåret 1981/82.

6 §  Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag enligt denna förordning och betalar ut detta utan föregående rekvisition.

7 §  Bidrag utbetalas för varje kvartal och bidragsgrundande elev med en fjärdedel av bidragsbeloppet enligt 3 §. Utbetalning får dock ske tidigast i oktober för kvartalet juli--september, i januari för kvartalet oktober--december, i april för kvartalet januari--mars och i juli för kvartalet april--juni.

8 §  Statsbidrag som lämnas till landstingskommuner och kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår och som grundas på antalet elever i utbildning inom vårdområdet skall minskas med 20 procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning.

[S2]Statsbidrag i övrigt skall minskas med två procent enligt föreskrifterna i nämnda förordning.

9 §  Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan

Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 1987:743

    Omfattning
    upph.