Upphävd författning

Förordning (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Ändring införd
SFS 1981:449
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  De statsbidrag som anges i denna förordning och som lämnas till kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund skall minskas med viss procent av det belopp som annars skulle ha utgetts. Förordning (1982:610).

2 §  Förordningen gäller statsbidrag som avser någon av följande utbildningar och vad därmed hör samman, nämligen grundskolan, gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, och som grundas på

 1. förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.,
 2. bestämmelserna i 18 kap.5--31 och 36 §§gymnasieförordningen (1987:743),
 3. bestämmelserna i 4 a kap.6--27 §§vuxenutbildningsförordningen (1985:288),
 4. bestämmelserna i 23 § förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun,
 5. föreskrifter som ansluter till bestämmelser som avses i 1--4 genom att ange viss ram för statsbidrag enligt dessa,
 6. föreskrifter som avser försöksverksamhet och som med vissa mindre, därav betingade avvikelser följer reglerna för statsbidrag enligt 1--5. Förordning (1990:426).

2 a §  Förordningen gäller även bidrag 1, 2 och 3 enligt förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. Förordning (1987:735).

2 b §  Statsbidrag som lämnas till landstingskommuner eller till kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår och som avser eller i fråga om beräkningsgrunden kan hänföras till utbildning inom vårdområdet skall minskas med 20 procent av det belopp som annars skulle ha utgetts.

[S2]Andra statsbidrag skall minskas med två procent av det belopp som annars skulle ha utgetts. Förordning (1982:610).

2 c §  Med kommun avses i 3 och 7 §§ även landstingskommun och kommunalförbund. Förordning (1982:610).

Förfarandet

3 §  När en kommun rekvirerar statsbidrag som omfattas av denna förordning skall kommunen ange oförminskade belopp.

4 §  Den myndighet hos vilken statsbidraget rekvireras fastställer dävid minskningen av statsbidraget.

[S2]Om det återstående beloppet slutar på örestal, får avrundning ske till närmast högre hela krontal.

5 §  När förskott skall betalas ut och annars när rekvisitionsför farandet inte tillämpas fastställs minskningen av den myndighet som beslutar om förskottet eller bidraget.

[S2]Vad som föreskrivs om avrundning av förskott i 49 § förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. och 7 § förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. skall anses avse det belopp som återstår efter minskningen. I övrigt får belopp som återstår efter minskning i fall som avses i första stycket avrundas till närmast högre hela krontal. Förordning (1982:610).

6 §  Om regeringen efter överklagande bestämmer ett bidrag till högre belopp än det som legat till grund för minskning enligt 4 eller 5 §, förordnar regeringen om minskning av det tillkommande beloppet. Motsvarande gäller för annan myndighet som prövar besvär.

Övriga föreskrifter

7 §  Utöver utbetalningsbeskeden behöver underrättelser inte lämnas till kommunerna om minskning av statsbidrag med stöd av denna förordning.

8 §  Vid tillämpning av föreskrifter om rätt för myndighet att hålla inne viss del av statsbidrag, när kommunen åsidosätter sina åligganden, skall det belopp som får hållas inne beräknas med hänsyn till denna förordnings bestämmelser om minskning av statsbidrag.

9 §  Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning såvitt gäller statsbidrag som beslutas av skolöverstyrelsen eller länsskolnämnderna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

Förarbeten
Prop. 1980/81:20, Prop. 1980/81:100

Förordning (1982:610) om ändring i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

Förordning (1983:417) om ändring i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:596) om ändring i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1987:735) om ändring i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 2, 2 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:812) om ändring i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:426) om ändring i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1991:1060

  Omfattning
  upph.