Barnbidragsförordning (1986:386)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:386 i lydelse enligt SFS 2018:1651
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om följande förmåner enligt socialförsäkringsbalken:

 1. allmänt barnbidrag,
 2. förlängt barnbidrag, och
 3. flerbarnstillägg. Förordning (2010:1668).

2 §  Bestämmelser om sådana utlandsskolor som avses i 15 kap. 6 § socialförsäkringsbalken finns i 2 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Förordning (2010:1668).

3 §  När en förmån beviljas ska Försäkringskassan underrätta den som är berättigad att uppbära bidraget enligt 16 kap.411 §§socialförsäkringsbalken. Underrättelsen kan ske genom en utbetalningshandling eller på annat sätt.

[S2]Beslutar Försäkringskassan med anledning av en framställning av socialnämnden enligt 16 kap. 18 § eller 106 kap. 6 §socialförsäkringsbalken att en förmån ska betalas ut till någon annan bidragsmottagare än som sägs i första stycket eller beslutar Försäkringskassan att det inte finns någon rätt till en förmån för ett visst barn, ska Försäkringskassan underrätta den som beslutet rör. Om ett beslut meddelats på framställning av en bidragsmottagare enligt 106 kap. 6 § samma balk, ska Försäkringskassan underrätta socialnämnden i den kommun där den som fostrar barnet är bosatt.

[S3]Underrättelse enligt andra stycket behövs inte när en förmån upphör därför att den beviljats för viss tid eller när den upphör på grund av att barnet uppnår viss ålder eller har avlidit. Förordning (2010:1668).

4 §  Den som får allmänt barnbidrag ska utan dröjsmål göra anmälan till Försäkringskassan

 1. när bidragsmottagaren eller barnet lämnar Sverige för en tid som kan antas komma att överstiga sex månader,
 2. när ändring skett i fråga om vårdnaden om barnet, eller
 3. när det sammanboende upphör som grundat rätt till flerbarnstillägg enligt 15 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

[S2]Har en utlandsvistelse inte från början kunnat förutses överstiga sex månader, ska anmälan enligt första stycket 1 göras så snart det kan beräknas att vistelsen kommer att överstiga den tiden. Vid en anmälan om utlandsvistelse ska uppgift lämnas om ändamålet med vistelsen och dess beräknade varaktighet. Förordning (2018:1651).

5 §  Den som uppbär flerbarnstillägg enligt 15 kap. 9 § 2 och 3 samt 11 § socialförsäkringsbalken ska även göra anmälan på det sätt som anges i 4 §

 1. när den studerande inte längre stadigvarande sammanbor med bidragsmottagaren,
 2. när de studier upphör som grundat rätt till flerbarnstillägg, eller
 3. när den studerande ingår äktenskap. Förordning (2010:1668).

6 §  Den som får förlängt barnbidrag ska göra anmälan på det sätt som anges i 4 §

 1. när ändring skett i fråga om vårdnaden om barnet, eller
 2. när de studier som grundat rätt till bidraget avbryts under läsåret. Förordning (2018:1651).

7 §  När ett barn skrivs in i eller skrivs ut från ett stödboende eller ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten, ska föreståndaren genast underrätta Försäkringskassan. Förordning (2015:990).

8 § Har upphävts genom förordning (2008:869).
8 a § Har upphävts genom förordning (2008:869).

8 b §  Förmånerna skall kunna lyftas den 20 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en söndag, en annan allmän helgdag, en lördag eller midsommarafton, skall förmånerna kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (1998:286).

9 §  Skatteverket skall lämna Försäkringskassan de uppgifter som behövs för bedömningen av rätten till en förmån. Förordning (2004:891).

10 §  Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av 110 kap. 37 § socialförsäkringsbalken och balkens övriga bestämmelser om allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg. Förordning (2010:1668).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Barnbidragsförordning (1986:386)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då kungörelsen (1973:452) om tillämpningen av lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1379) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1279) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:1727) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:1180) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 8 §; nya 8 a, 8 b §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:1168) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. 8 b §
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1995:1283) om ändring i förordningen (1995:1168) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1995:1168

Förordning (1995:1501) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om flerbarnstillägg som betalas ut i enlighet med punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:1494) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag.
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1092) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. 8 b §
  Ikraftträder
  1996-12-15

Förordning (1997:181) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. 8 b §
  Ikraftträder
  1997-05-15

Förordning (1998:155) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§; ny 5 §
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1998:286) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

  Omfattning
  ändr. 8 b §
  Ikraftträder
  1998-06-10

Förordning (2000:1040) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:948) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:940) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Omfattning
ändr. 2, 9, 10 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:891) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:433) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2008:869) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Omfattning
upph. 8, 8 a §§; ändr. 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1668) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 10 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:990) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Omfattning
ändr 7 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:1651) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om barn som är födda före den 1 mars 2014 eller, vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före den 1 mars 2014. Detta gäller dock inte om barnet har blivit försäkrat för barnbidrag efter den 28 februari 2014 eller om det efter detta datum har gjorts en anmälan om till vem barnbidrag ska lämnas.
Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2019-01-01