Upphävd författning

Förordning (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:441 i lydelse enligt SFS 2007:792
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2007:792 har iakttagits.

1 §  Denna förordning gäller näringsförbud och tillfälligt näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud. Med näringsförbudsregister avses i förordningen det register som anges i 23 § nämnda lag.

[S2]Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och används för

 1. samordnad registrering av och information om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
 2. framställning av intyg och registerutdrag,
 3. framställning av bevis om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud samt bevis om frihet från näringsförbud, och
 4. underrättelser enligt 8 §.

[S3]Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av personuppgifter i näringsförbudsregistret.

[S4]Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2004:353).

2 §  När näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud har meddelats, skall Bolagsverket kungöra detta i en tidning som verket ger ut. Bolagsverket meddelar närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

[S2]Sådan särskild underrättelse som avses i 14 § lagen (1986:436) om näringsförbud skall avfattas enligt formulär som fastställs av Domstolsverket. Förordning (2004:353).

3 §  De allmänna domstolarna ska till näringsförbudsregistret och till Kronofogdemyndigheten sända uppgifter om domar och beslut i vilka rätten har

 1. meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
 2. ändrat eller upphävt näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
 3. meddelat dispens från näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
 4. återkallat sådan dispens,
 5. förlängt tiden för avveckling av näringsverksamhet enligt 18 § lagen om näringsförbud,
 6. förlängt tiden för näringsförbud.

[S2]När sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 ska också anges vilka bolag och vilken verksamhet som avses med dispensen.

[S3]Domstolsverket meddelar efter samråd med Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten närmare föreskrifter om hur domstolarna ska fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf. Förordning (2007:792).

4 §  Uppgifter om domar och beslut som avses i 3 § skall lämnas så snart avgörandet vad avser näringsförbud har vunnit laga kraft. I de fall avgörandet avseende näringsförbud gäller omedelbart skall dock uppgifter som avses i 3 § lämnas så snart avgörandet har meddelats. Förordning (2001:813).

5 §  Har någon tillstånd av en myndighet att driva näring inom ett särskilt reglerat näringsområde och meddelas han näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, skall domstolen i fall som avses i 3 § sända en kopia av domen eller beslutet till den tillståndsgivande myndigheten. I fråga om tiden för sådan underrättelse gäller 4 §.

5 a §  Näringsförbudsregistret skall innehålla uppgift om

 1. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, och postadress beträffande person som fått näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
 2. huruvida näringsförbudet är tillfälligt,
 3. den tid näringsförbudet avser,
 4. huruvida näringsförbudet ändrats eller upphävts,
 5. meddelad dispens och föreskrifter i samband med dispensen samt om dispensen återkallats,
 6. meddelad tid för avveckling av näringsverksamhet m.m. enligt 18 § lagen (1986:436) om näringsförbud, och
 7. vilken domstol som meddelat beslut om näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud samt målnummer. Förordning (1994:587).

6 §  Uppgifter om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud skall avlägsnas ur näringsförbudsregistret så snart som möjligt efter det att tiden för näringsförbudet har löpt ut eller uppgift har kommit in om att förbudet av annat skäl har upphört att gälla.

7 §  Bolagsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utdrag skall lämnas ur näringsförbudsregistret. Förordning (2004:353).

8 §  Underrättelser om de uppgifter som förs in i näringsförbudsregistret och om de ändringar som görs i registret skall fortlöpande sändas till Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Förordning (2006:765).

9 §  Om den som i tjänsten tar befattning med utdrag ur näringsförbudsregistret finner anledning att anta att dess innehåll är oriktigt, skall han genast anmäla det till Bolagsverket. Förordning (2004:353).

10 §  Bolagsverket skall lämna behövliga utdrag ur registret till rättsstatistiken enligt de anvisningar som Domstolsverket meddelar i samråd med Bolagsverket. Förordning (2004:353).

11 §  Näringsförbudsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall näringsförbudsregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och
  1. som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker i registret,
  2. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller
  3. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som finns i registret,
 2. allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i näringsförbudsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

[S3]Personnummer och andra identitetsnummer i registret får behandlas för de ändamål som anges i första stycket. Förordning (2001:813).

12 §  Bolagsverket får för de ändamål som anges i 11 §, och i den utsträckning det är förenligt med bestämmelsen i 33 § personuppgiftslagen (1998:204), medge direktåtkomst till näringsförbudsregistret.

[S2]Annan än myndighet får dock inte medges direktåtkomst till personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, om inte undantag från förbudet att behandla sådana uppgifter har meddelats med stöd av 21 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2004:353).

13 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:813).

14 §  Att beslut om rättelse och avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:813).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen (1980:420) om näringsförbudsregister skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1994:587) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 10 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1071) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1996:352) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:813) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

Omfattning
ändr. 1, 4, 8 §§; nya 11, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2003:24) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2003:941) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:353) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:765) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:792) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2014:936

Omfattning
upph.