Upphävd författning

Förordning (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering

Version: 1996:430

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:447 i lydelse enligt SFS 1996:430
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges i lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering. Förordning (1994:147).

2 § har upphävts genom förordning (1996:430).

Organisation m. m.

3 §  Nämnden består enligt 5 § första stycket lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering av tre ledamöter. De utses för en tid av tre år. Förordning (1994:147).

4 §  Regeringen utser en av nämndens ledamöter att vara ordförande.

5 §  Hos nämnden finns en sekreterare som nämnden utser.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför endast när samtliga ledamöter är närvarande.

[S2]Ordföranden får dock på nämndens vägnar skriva av ärenden som har återkallats samt avvisa ärenden, om det är uppenbart att de inte skall tas upp av nämnden.

[S3]Nämnden får överlåta åt ordföranden att avgöra också andra ärenden.

7 §  Nämnden avgör ärenden efter föredragning, som fullgörs av den som nämnden bestämmer.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

[S3]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:849).

8 §  Vid sammanträden med nämnden skall föras protokoll som justeras av ordföranden.

9 §  Skall någon handling tillställas en arbetsgivare, skall det ske genom delgivning. Delgivning av beslut, som innefattar vitesföreläggande, får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller annars håller sig undan.

10 §  Ytterligare föreskrifter om ärendenas handläggning och om nämndens verksamhet i övrigt meddelas i en arbetsordning som beslutas av nämnden.

Övriga bestämmelser

11 §  Hos nämnden skall föras dagbok över ärendena och över de handlingar som kommer in i dessa.

12 §  I nämndens beslut och skrivelser skall anges vilka som har deltagit i beslutet och vem som har varit föredragande. Om någon av dessa har framfört skiljaktig mening, skall den antecknas.

13 §  Nämndens beslut i administrativa ärenden får överklagas enligt 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:430).

Ändringar

Förordning (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering

Förordning (1986:849) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för nämnden mot etnisk diskriminering

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:896) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för nämnden mot etnisk diskriminering

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1994:147) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:430) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Ändring, SFS 1999:171

Omfattning
upph.