Upphävd författning

Förordning (1986:677) om ökade möjligheter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-07-24
Ändring införd
SFS 1986:677 i lydelse enligt SFS 2001:1204
Ikraft
1986-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  För att tillförsäkra den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och Nationellt centrum för flexibelt lärande nödvändig kompetens för teknisk och viss annan yrkesinriktad utbildning får enligt denna förordning undervisning i dessa skolformer fullgöras av personal hos företag inom näringslivet eller hos statliga och kommunala myndigheter utanför skolområdet inom ramen för anställningen hos företaget eller myndigheten.

[S2]Med kommun avses även landstingskommun och kommunalförbund.

[S3]Förordningen gäller inte när undervisningen anordnas som inbyggd utbildning. Förordning (2001:1204).

2 §  Förordningen får tillämpas om det till en ledig anställning som lärare i vissa yrkesinriktade ämnen i komvux inte finns någon sökande som i fråga om lärarutbildning uppfyller de krav som enligt statliga föreskrifter gäller för lärare i komvux.

[S2]Med yrkesinriktade ämnen avses här sådana ämnen som före den 1 januari 1991 kunde ingå i

 1. en lönetjänst som lärare enligt något av numren 101--136, 139, 140, 147, 148, 157, 161--163 och 180 vid skolväsendet i kommunen,
 2. en arvodestjänst som timlärare i ett eller flera ämnen i särskild yrkesinriktad kurs som är jämförbara med de ämnen som kunde ingå i de lönetjänster som anges under 1. Förordning (1990:1230).

3 §  Förordningen får tillämpas vid Nationellt centrum för flexibelt lärande om det inte finns någon behörig sökande till en ledigförklarad tjänst av följande slag, nämligen

 1. tjänst som lärare enligt något av numren 101--136, 139, 140, 147, 148, 156, 157, 160--163, 172, 180 och 184,
 2. arvodestjänst som timlärare i ett eller flera ämnen som kan ingå i en tjänst som lärare enligt något av de nummer som anges under 1 eller i ett eller flera ämnen i särskild yrkesinriktad kurs som är jämförbara med de ämnen som avses under 1.

[S2]Förordningen gäller utan hinder av 4 kap. 18 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) jämförd med 17 kap. 6 § skolförordningen (1971:235) i dess lydelse vid utgången av år 1990, såvitt avser tjänst som lärare enligt något av numren 156 och 160. Förordning (2001:1204).

Kompetenskrav

4 §  Undervisning enligt denna förordning får fullgöras endast av den som har god förmåga att undervisa och som i fråga om ämnesteoretisk utbildning och yrkespraktik har den kompetens som krävs för undervisningen.

Avtal om undervisning

5 §  Om en kommun eller styrelsen för Nationellt centrum för flexibelt lärande avser att anlita en person, som är anställd hos ett företag eller en myndighet, för undervisning i fall som avses i denna förordning, skall kommunen eller styrelsen träffa avtal med det företag eller den myndighet där personen är anställd om att denne inom ramen för sin anställning där skall fullgöra undervisningen. Avtalet skall godkännas av arbetstagaren.

[S2]Ett sådant avtal får omfatta högst ett läsår i taget eller, om undervisningen avser tekniska ämnen på fyraårig teknisk linje, högst två läsår i taget.

[S3]Den anställning som omfattar ämnet eller ämnena skall ledigförklaras varje redovisningsår om inte något annat följer av 4 kap. 18 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) jämförd med 17 kap. 30 § skolförordningen (1971:235) i dess lydelse vid utgången av 1990. Förordning (2001:1204).

6 §  Av avtalet skall framgå att de föreskrifter om allmänna åligganden som avses i 4 kap. 12 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) i huvudsak skall gälla för den som fullgör undervisning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande. Förordning (2001:1204).

[S2]Statsbidrag m.m.

7 § har upphävts genom förordning (1991:1058).

8 §  För undervisning som fullgörs vid Nationellt centrum för flexibelt lärande enligt denna förordning får medel som anslagits för centrumets utbildningskostnader tas i anspråk för ersättning åt företaget eller myndigheten. Det belopp som lämnas till företaget eller myndigheten får dock inte överstiga den kostnad för lön, sociala avgifter och statlig pension som uppkommer för staten om undervisningen i stället fullgörs av lärare anställda vid centrumet. Förordning (2001:1204).

[S2]Övriga föreskrifter

9 § har upphävts genom förordning (1991:1058).

Ändringar

Förordning (1986:677) om ökade möjligheter att anlita personal vid företag m.fl. för undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skolor för vuxna

Förordning (1990:1230) om ändring i förordningen (1986:677) om ökade möjlig- heter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid statens skolor för vuxna

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5-7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1058) om ändring i förordningen (1986:677) om ökade möjlig- heter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid statens skolor för vuxna

  Omfattning
  upph. 7, 9 §§; ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (2001:1204) om ändring i förordningen (1986:677) om ökade möjligheter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid statens skolor för vuxna

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2008:612

Omfattning
upph.