Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1986-02-06
Ändring införd
SFS 1986:76 i lydelse enligt SFS 2013:788
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2013:374.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den 13 mars 1985 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 4 december 2012, gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. Lag (2013:374).

2 §  Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2013:374).

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1322).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Förarbeten
Prop. 1985/86:69
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (2011:1322) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:374) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Denna lag tillämpas beträffande
    1. källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
    2. andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
    3. informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:237, Prop. 2012/13:86, Bet. 2012/13:SkU26
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2013:788) om ikraftträdande av lagen (2013:374) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Omfattning
ikrafttr. av 2013:374