Prop. 2012/13:86

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 4 december 2012 om ändring i avtalet den 13 mars 1985 mellan Sverige och Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 13 mars 1985, i den lydelse det fått genom protokollet undertecknat den 4 december 2012, ska gälla som lag i Sverige.

Protokollet undertecknat den 4 december 2012 om ändring i skatteavtalet innebär i huvudsak ändringar i artikel 26 (Utbyte av upplysningar) och artikel 28 (Begränsningar av förmåner). Bestämmelsen om informationsutbyte uppdateras till nu gällande OECDstandard, vilket bl.a. innebär att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Jamaica. Detta utgör ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Bestämmelsen om begränsningar av förmåner moderniseras till att motsvara den nuvarande svenska modellen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner protokollet undertecknat den 4 december 2012 om ändring i avtalet mellan Sveriges regering och Jamaicas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter (avsnitt 4),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den 13 mars 1985 skall gälla för Sveriges del.

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den 13 mars 1985 ska, i den lydelse som detta har fått genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 4 december 2012, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag tillämpas beträffande

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

Föreslagen lydelse

Bilaga

(Översättning)

Convention between the Government of Jamaica and the Government of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

Avtal mellan Jamaicas regering och Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ARTICLE 9

Associated enterprises

1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a redetermination has been made by a Contracting State to the income of an enterprise in accordance with paragraph 1, then the other Contracting State shall, if it agrees with such redetermination and if necessary to prevent double taxation, make a corresponding

ARTIKEL 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat omfördelat ett företags inkomst i enlighet med punkt 1, ska den andra avtalsslutande staten, om den godtar omfördelningen och om det behövs för att förhindra dubbelbeskattning, göra motsvarande justering av inkomsten för

adjustment to the Income of the enterprise of that other Contracting State. In the event the other Contracting State disagrees with such redetermination, the two Contracting States shall endeavour to reach agreement in accordance with Article 25.

företaget i den andra avtalsslutande staten. Om den andra avtalsslutande staten inte godtar en sådan omfördelning, ska de avtalsslutande staterna söka nå en överenskommelse enligt artikel 25.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ARTICLE 26 ARTIKEL 26

Exchange of information Utbyte av upplysningar

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ARTICLE 28 ARTIKEL 28

Limitation of benefits Begränsningar av förmåner

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance, or

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

2) genom att vara huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

(b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller från att vara huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. Ärendet och dess beredning

Det nu gällande avtalet mellan Sverige och Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter undertecknades den 13 mars 1985.

Förhandlingar om ett protokoll om ändring av skatteavtalets bestämmelser om begränsningar av förmåner och informationsutbyte genomfördes under år 2012. Ett utkast till protokoll upprättat på engelska och en svensk översättning remitterades till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Protokollet undertecknades i Bryssel den 4 december 2012. Protokollet finns fogat som bilaga till denna proposition.

Ett förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Genom lagförslaget införlivas det protokoll till skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica som undertecknades den 4 december 2012, och som utgör en del av avtalet, i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2012/13:86: Avsnitt 1

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 4 december 2012 om ändring i avtalet mellan Sveriges regering och Jamaicas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter och antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm har inget att erinra mot förslaget om godkännande av protokollet. Skatteverket tillstyrker förslaget samt uttrycker önskemål om att vissa bestämmelser närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Sverige och Jamaica undertecknade den 4 december 2012 ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter. Det främsta skälet till att initiativ till omförhandling togs var att bestämmelserna om informationsutbyte behövde uppdateras till nu gällande OECD-standard.

Bestämmelser om informationsutbyte i skatteärenden finns i artikel 26 i den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model

Tax Convention on Income and on Capital”). Artikel 26 i OECD:s modellavtal utgör internationellt accepterad standard för informationsutbyte. Enligt standarden ska upplysningar som kan antas vara relevanta för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i en avtalsslutande stat kunna inhämtas och utbytas på begäran, utan hinder av interna regler om banksekretess, sekretess för uppgifter om äganderätt i en person eller krav på inhemskt skatteintresse i den anmodade staten.

Det nuvarande skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica med tillhörande bestämmelser om informationsutbyte i skatteärenden är oförändrat sedan avtalet undertecknades år 1985. Avtalets bestämmelser om informationsutbyte överensstämmer därför inte med OECD:s standard.

Den nya lydelsen av artikel 26 i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica innebär att upplysningar kan utbytas i enlighet med internationellt accepterad standard för informationsutbyte. Ändringen innebär utökade möjligheter till informationsutbyte i skatteärenden, särskilt såvitt avser bankinformation. För Sveriges del innebär detta bl.a. att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Jamaica.

4.1 Lagförslaget

Den nya lydelsen av avtalet som följer av 2012 års protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, ska införlivas i svensk intern rätt. Det sker genom en ändring i den lag varigenom avtalet införlivats i den svenska rätten. I nu gällande 1 § lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica föreskrivs att avtalet ska gälla för Sveriges del. Genom att ändra 1 § och även hänvisa till det den 4 december 2012 undertecknade protokollet om ändring i avtalet samt att i bilagan till lagen återge de nya bestämmelser varigenom avtalet ändrats genom protokollet, inkorporeras den nya lydelsen av avtalet i den svenska rätten.

Protokollet om ändring i avtalet mellan Sverige och Jamaica träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då båda avtalsslutande stater underrättat varandra om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt protokollet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I enlighet med protokollets artikel 5 punkt 2 anges vidare att lagen tillämpas beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, samt beträffande andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare. Vidare anges att bestämmelserna om informationsutbyte ska tillämpas på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

4.2 Protokollets innehåll

Bestämmelserna om begränsningar av förmåner har moderniserats för att motsvara den nuvarande svenska modellen. Bestämmelsen om informationsutbyte har uppdaterats till att motsvara nu gällande OECD-standard.

4.2.1 Företag med intressegemenskap

I protokollets artikel 1 föreskrivs att i nuvarande artikel 9 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica ska hänvisningen till artikel 26 ersättas av en hänvisning till artikel 25. Den ändrade hänvisningen föranleds av en felskrivning i 1985 års avtal.

4.2.2 Utbyte av upplysningar

I artikel 2 föreskrivs att nuvarande artikel 26 i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica ska utgå och ersättas med en ny artikel 26. Den nya artikel 26, som överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal, består av punkterna 1–5.

Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.

I punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

Artikel 26 om informationsutbyte i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds

personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av bestämmelsens första stycke framgår att sekretess enligt 27 kap. 1–4 §§ OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller enligt andra stycket samma bestämmelse, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 27 kap. 1–4 §§ OSL för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt andra stycket, får enligt bestämmelsens tredje stycke de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av bestämmelsens fjärde stycke framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

4.2.3 Begränsning av förmåner

I protokollets artikel 3 föreskrivs att nuvarande artikel 28 i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica ska utgå och ersättas med en ny artikel 28.

Bestämmelserna i artikeln motsvarar den nuvarande svenska modellen avseende begränsning av förmåner. Bestämmelserna är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, co-ordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet m.m. är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som utövar näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Ofta får endast personer som är hemmahörande i utlandet vara delägare i sådana bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ofta på en helt schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och lagstiftning är att attrahera utländska investerare, som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans, att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de hör hemma. De typer av verksamhet som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, försäkrings- och finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett exempel på sådan offshorelagstiftning som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av ”operational headquarters” och ”coordination centres” och liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållande av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarstaten. Förfarandet har som huvudsakligt syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller ickebeskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög beskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen borde ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den stat där investeraren hör hemma. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Många av medlemsstaterna är liksom

Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya, och vid omförhandling av existerande, skatteavtal är det svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid.

4.2.4 Slutbestämmelser

Artikel 5 i protokollet innehåller ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Enligt punkt 1 ska de avtalsslutande staterna skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Enligt punkt 2 träder protokollet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot. Protokollets bestämmelser ska tillämpas beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare. Beträffande andra skatter på inkomst ska protokollets bestämmelser tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare. Protokollets bestämmelser om informationsutbyte ska tillämpas på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av protokollet eller senare.

5. Konsekvenser för de offentliga finanserna

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom de utökade möjligheterna till informationsutbyte med Jamaica.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Prop. 2012/13:86 Bilaga

(Översättning)

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF JAMAICA FOR THE AVOID-ANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RE-SPECT TO TAXES ON INCOME

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN SVERIGES REGERING OCH JAMAICAS REGERING FÖR ATT UND-VIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA SKATTE-FLYKT BETRÄFFANDE INKOMSTSKATTER

The Government of Sweden and the Government of Jamaica, desiring to amend the Convention between the Government of Sweden and the Government of Jamaica for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at Kingston on 13 March 1985 (in this Protocol referred to as ”the Convention”),

have agreed as follows:

Sveriges regering och Jamaicas regering, som önskar ändra avtalet mellan Sveriges regering och Jamaicas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter undertecknat i Kingston den 13 mars 1985 (i detta protokoll benämnt ”avtalet”),

har kommit överens om följande:

Article I

Artikel 1

In paragraph 2 of Article 9 (Associated enterprises) of the Convention, the reference to ”Article 26” shall be replaced by a reference to ”Article 25”.

Article II

Article 26 (Exchange of information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

I artikel 9 (Företag med intressegemenskap) punkt 2 i avtalet ska hänvisningen till ”artikel 26” ersättas av en hänvisning till ”artikel 25”.

Artikel 2

Artikel 26 (Utbyte av upplysningar) i avtalet utgår och ersätts av följande:

”Article 26 Exchange of information

”Artikel 26 Utbyte av upplysningar

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid

out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfa-

information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

ringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.”

Article III

Artikel 3

Article 28 (Excluded companies) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 28 (Bolag på vilka avtalet inte tillämpas) i avtalet utgår och ersätts av följande:

”Article 28 Limitation of benefits

”Artikel 28 Begränsningar av förmåner

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance, or

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

2) genom att vara huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

(b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller från att vara huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.”

Article IV

The Contracting States shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Protocol.

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.”

Artikel 4

De avtalsslutande staterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i protokollet.

Article V

Artikel 5

1. Each of the Contracting States shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol.

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att protokollet ska träda i kraft.

2. The Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and shall thereupon have effect

2. Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av underrättelserna som avses i punkt 1 tas emot och dess bestämmelser tillämpas

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast

the date on which the Protocol enters into force;

efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare,

b) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Protocol enters into force;

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare,

c) in respect of Article 26 (Exchange of information), for requests made on or after the date of entry into force of this Protocol.

c) beträffande Artikel 26 (Utbyte av upplysningar), på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av detta protokoll eller senare.

3. This Protocol shall remain in force for as long as the Convention remains in force.

3. Detta protokoll förblir i kraft så länge avtalet är i kraft.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Brussels, this 4th day of Decembre 2012, in duplicate in the English language.

For the Government of Sweden

Ulrika Sundberg

For the Government of Jamaica

Vilma McNish

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Bryssel den 4 december 2012, i två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering

Ulrika Sundberg

För Jamaicas regering

Vilma McNish

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2013.

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Arnholm

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2012/13:86 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica.