Inaktuell version

Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2008:442
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Äktenskapsregistret skall föras av statistiska centralbyrån.

2 §  Tingsrätterna skall till äktenskapsregistret sända in uppgifter om

 1. domar varigenom en vigsel har förklarats ogiltig eller domstolen har dömt till äktenskapsskillnad,
 2. domar eller beslut varigenom domstolen har avgjort ett mål om äktenskapsskillnad utan att ha dömt till äktenskapsskillnad,
 3. anmälningar som avses i 9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken,
 4. inkomna bodelningshandlingar, äktenskapsförord och gåvohandlingar.

3 §  Hovrätterna och Högsta domstolen ska lämna uppgifter om domar och slutliga beslut med anledning av överklagande av sådana avgöranden som den lägre rätten har varit skyldig att lämna uppgift om. De ska även lämna uppgifter om andra domar varigenom domstolen har förklarat en vigsel ogiltig eller dömt till äktenskapsskillnad.

[S2]Svea hovrätt ska lämna uppgift om ett beslut som innebär att ett utländskt avgörande om upplösning av ett äktenskap ska erkännas i Sverige när beslutet har meddelats enligt

 1. 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap eller
 2. artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.

[S3]I fall som avses i andra stycket ska Högsta domstolen lämna uppgift om domstolens slutliga beslut med anledning av att hovrättens beslut har överklagats. Förordning (2008:442).

4 §  Uppgift om dom eller beslut skall sändas in till statistiska centralbyrån inom tre dagar från det att tiden för att överklaga avgörandet gick ut. Härvid skall det även anges om något överklagande har skett.

[S2]Uppgift enligt 2 §3 eller 4 skall sändas in till centralbyrån inom två veckor från den dag då handlingen kom in till domstolen.

5 §  Om tingsrätten har avvisat en talan mot en sådan dom som avses i 2 § 1 och avvisningsbeslutet överklagas, skall tingsrätten utan dröjsmål underrätta äktenskapsregistret om detta. Detsamma gäller för en hovrätt som har avvisat ett överklagande av en dom eller ett beslut som avses i 3 §. Förordning (1996:277).

6 §  Domstolen skall anteckna dagen för avsändandet av uppgift eller underrättelse i sitt mål- och ärenderegister. Förordning (1996:277).

7 §  Äktenskapsregistret skall vara anordnat så, att de uppgifter som har sänts in från domstolarna lätt kan återfinnas.

8 § har upphävts genom förordning (1991:793).

9 §  Domstolsverket fastställer efter samråd med statistiska centralbyrån formulär och annat som domstolarna skall använda för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna förordning.

 • DVFS 1987:33: Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätts rapportering enligt 2 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
 • DVFS 1987:34: Domstolsverkets föreskrifter för hovrätts och högsta domstolens rapportering enligt 3 § 1 stycket förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
 • DVFS 2018:1: Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering enligt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret

Förordning (1991:793) om ändring i förordningen(1987:1022) om äktenskapsregistret

  Omfattning
  upph. 8 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1996:277) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:405) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2008:442) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32003R2201
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:983) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 9 §§; nya 10, 11, 12, 13 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2015:906) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Omfattning
upph. 1, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-01-01