Inaktuell version

Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2011:983
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Äktenskapsregistret ska föras av Skatteverket för att tillhandahålla information om vissa rättsförhållanden mellan makar.

[S2]Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.

[S3]Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket utför med anledning av denna förordning. Förordning (2011:983).

2 §  Tingsrätterna ska till äktenskapsregistret sända in uppgifter om

 1. domar varigenom en vigsel har förklarats ogiltig eller domstolen har dömt till äktenskapsskillnad,
 2. domar eller beslut varigenom domstolen har avgjort ett mål om äktenskapsskillnad utan att ha dömt till äktenskapsskillnad. Förordning (2011:983).

3 §  Hovrätterna och Högsta domstolen ska lämna uppgifter om domar och slutliga beslut med anledning av överklagande av sådana avgöranden som den lägre rätten har varit skyldig att lämna uppgift om. De ska även lämna uppgifter om andra domar varigenom domstolen har förklarat en vigsel ogiltig eller dömt till äktenskapsskillnad.

[S2]Svea hovrätt ska lämna uppgift om ett beslut som innebär att ett utländskt avgörande om upplösning av ett äktenskap ska erkännas i Sverige när beslutet har meddelats enligt

 1. 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap eller
 2. artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.

[S3]I fall som avses i andra stycket ska Högsta domstolen lämna uppgift om domstolens slutliga beslut med anledning av att hovrättens beslut har överklagats. Förordning (2008:442).

4 §  Uppgift om dom eller beslut ska sändas in till äktenskapsregistret inom tre dagar från det att tiden för att överklaga avgörandet gick ut. Det ska anges om överklagande har skett. Förordning (2011:983).

5 §  Om tingsrätten har avvisat en talan mot en sådan dom som avses i 2 § 1 och avvisningsbeslutet överklagas, skall tingsrätten utan dröjsmål underrätta äktenskapsregistret om detta. Detsamma gäller för en hovrätt som har avvisat ett överklagande av en dom eller ett beslut som avses i 3 §. Förordning (1996:277).

6 §  Domstolen skall anteckna dagen för avsändandet av uppgift eller underrättelse i sitt mål- och ärenderegister. Förordning (1996:277).

7 §  Äktenskapsregistret ska vara ordnat så att de uppgifter som antecknats i registret lätt kan återfinnas. Förordning (2011:983).

8 § Har upphävts genom förordning (1991:793).

9 §  Domstolsverket fastställer efter samråd med Skatteverket formulär och annat som domstolarna ska använda för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna förordning. Förordning (2011:983).

 • DVFS 1987:33: Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätts rapportering enligt 2 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
 • DVFS 1987:34: Domstolsverkets föreskrifter för hovrätts och högsta domstolens rapportering enligt 3 § 1 stycket förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
 • DVFS 2018:1: Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering enligt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

10 §  Äktenskapsregistret får innehålla

 1. uppgifter om gåva mellan makar, bodelning, äktenskapsförord, makarnas namn, personnummer, tillgångar och skulder samt övriga uppgifter som förekommer i domar och beslut enligt 2 § och i Skatteverkets beslut i registreringsärenden enligt 16 kap.äktenskapsbalken,
 2. uppgifter som enligt äktenskapsbalken eller enligt andra bestämmelser ska tas in i äktenskapsregistret. Förordning (2011:983).

11 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2011:983).

12 §  Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska gallras. Förordning (2011:983).

13 §  Uppgifter i äktenskapsregistret får lämnas ut till enskilda på medium för automatiserad behandling om det bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt.

[S2]Skatteverket fastställer avgift för utlämnande av uppgifter ur äktenskapsregistret. Förordning (2011:983).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret

Förordning (1991:793) om ändring i förordningen(1987:1022) om äktenskapsregistret

  Omfattning
  upph. 8 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1996:277) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:405) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2008:442) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32003R2201
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:983) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 9 §§; nya 10, 11, 12, 13 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2015:906) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Omfattning
upph. 1, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-01-01