Upphävd författning

Lag (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1987-11-26
Ändring införd
SFS 1987:1066
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om förtullning av en vara sker under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 6 § eller 7 § 1--7 eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 §, 14 §, 15 § 1 eller 16 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., skall inte heller för varan utgå annan skatt eller avgift som skall erläggas vid införsel.

[S2]Frihet från annan skatt eller avgift gäller dock inte för följande varor för vilka tullfrihet medgetts enligt 13 § 8 lagen om tullfrihet m. m., nämligen varor som är avsedda för viss undervisningsanstalt eller vetenskaplig institution, om de är hänförliga till 84, 85 eller 90 kap.tulltaxelagen (1987:1068) och värda minst 2 000 kronor.

[S3]Bestämmelser om frihet från skatt som avses i lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar finns i den lagen.

2 §  I fall som avses i 15 § 1 lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. medges frihet från annan skatt än tull eller från avgift endast om

 1. för varan betalas skatt eller avgift som tullmyndighet medgett befrielse från eller restituerat i samband med tidigare utförsel, och
 2. varan vid återinförseln förtullas för den person för vilken den utfördes.

3 §  Har förutsättning för tullfrihet i fall som avses i 1 § första stycket upphört skall, om annat inte är föreskrivet, den som medgetts skatte- eller avgiftsfriheten utan dröjsmål göra anmälan till tullmyndigheten. Det åligger därefter tullmyndigheten att ta ut den skatt och avgift som belöper på varan.

4 §  Medges för en vara, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., industrirestitution, handelsrestitution, reducerad restitution eller särskild restitution av tull eller skulle någon sådan restitution ha medgetts om varan varit tullpliktig, skall även annan skatt och avgift som betalats till tullmyndighet vid förtullning av varan betalas tillbaka, om återbäring av skatten eller avgiften inte kan medges i annan ordning. Om särskild restitution av tullen medges eller skulle ha medgetts om varan varit tullpliktig, får dock annan skatt och avgift betalas tillbaka endast om

 1. förutsättningar för temporär tullfrihet för varan uppenbarligen förelegat,
 2. varan inte får säljas på grund av föreskrift som har meddelats av hänsyn till allmän hälsovård, allmän säkerhet eller annat liknande intresse,
 3. varan inte stämmer överens med vad som får anses avtalat eller varan inte har avlämnats inom avtalad tid,
 4. varan uppenbarligen har beställts av misstag eller hinder av teknisk art förelåg vid införseln mot att använda varan för avsett ändamål,
 5. varan uppenbarligen av förbiseende har sänts till mottagaren och förtullats för dennes räkning,
 6. avgiften uppenbarligen har betalats av förbiseende, eller
 7. annars synnerliga skäl föreligger.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall bortses från sådan inskränkning beträffande rätt till tullrestitution som regeringen har föreskrivit med stöd av 5 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.

5 §  Denna lag gäller inte försäljningsskatt på motorfordon, skrotningsavgift eller avgifter inom prisregleringen på jordbrukets eller fiskets område.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel

Förarbeten
Prop. 1986/87:166
Ikraftträder
1988-01-01

Ändring, SFS 1994:1551

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel och förordningen (1987:1072) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt att gälla.
  2. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.