Upphävd författning

Förordning (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1987-12-03
Ändring införd
SFS 1987:1072
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vad som sägs i denna förordning om tullfrihet gäller även frihet från andra skatter än tullar och från avgifter som tas ut för varor vid införsel. Bestämmelser om frihet från sådana skatter och avgifter finns i lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område och lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område.

2 §  En resande som kommer från utrikes ort får i den omfattning och på de villkor som sägs i det följande införa reseutrustning och andra varor utan att betala tull (tullfritt).

[S2]Vad som sägs i denna förordning om resande gäller även den som utför arbete på transportmedel som kommer från utrikes ort. Den som utför arbete på fartyg eller luftfartyg får dock tullfritt införa andra varor än reseutrustning och tobaksvaror intill en mängd som anges i 8 § endast under förutsättning att

[S3]han inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord eller han gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

[S4]han är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.

[S5]Rätten till tullfri införsel enligt andra stycket gäller endast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets gång eller med betjäningen ombord. Till betjäning ombord på transportmedel hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, underhållningsartister och andra jämförbara personalgrupper.

3 §  Reseutrustning som är avsedd för personligt bruk får föras in tullfritt, om det kan antas att utrustningen inte är mer omfattande än vad som svarar mot behovet under resan och den består av artiklar som vanligen medförs på resor, såsom kläder, sängutrustning, toalettartiklar, kameror med utrustning, cykel, moped, kikare, skrivmaskin, musikinstrument, grammofon med grammofonskivor, radio- och TV-mottagare, bandspelare samt camping-, sport-, jakt- och fiskeutrustning.

[S2]En resande som är bosatt i Sverige får inte föra in varor tullfritt enligt första stycket om de anskaffats

 1. ombord på fartyg i trafik mellan Sverige och Danmark, Finland, Norge eller något annat land vid Östersjön,
 2. i butik för skattefri försäljning i hamn som anlöps av fartyg i sådan trafik som sägs i 1, eller
 3. ombord på luftfartyg i yrkesmässig trafik. Förordning (1993:97).

4 §  En resande som är bosatt utomlands får tullfritt införa sällskapsdjur och resesouvenirer som är avsedda att återutföras. I fråga om resesouvenirer gäller tullfriheten dock endast när deras sammanlagda värde inte överstiger 600 kronor, om den resande är bosatt i annat europeiskt land, och 2 700 kronor, om han är bosatt i utomeuropeiskt land.

5 §  En resande som är bosatt i annat europeiskt land får tullfritt införa 200 cigaretter eller 250 gram andra tobaksvaror, om han har fyllt 15 år. Om den resande har fyllt 20 år får han tullfritt införa även en liter spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent och en liter vin eller, om spritdryck inte medförs, två liter vin, samt två liter starköl.

[S2]Aperitif och liknande alkoholdryck, som till följd av framställningssättet är att anse som spritdryck, får vid tillämpningen av första stycket inräknas i den mängd vin för vilken tullfrihet gäller, om den har en alkoholhalt av högst 22 volymprocent.

6 §  En resande som är bosatt i Sverige får tullfritt införa varor enligt vad som föreskrivs i 5 §, om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om den resande kan visa att utlandsvistelsen har varat mer än 24 timmar. En utlandsvistelse skall anses påbörjad när ett fartyg lämnar kaj och ett luftfartyg lämnar marken för direkt färd till utländsk hamn eller flygplats och avslutad när fartyget lägger till vid kaj eller luftfartyget tar mark efter direkt färd från utländsk hamn eller flygplats.

[S2]I andra fall får en resande som är bosatt i Sverige och som har fyllt 15 år tullfritt införa 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Vidare får han tullfritt införa tobaksvaror och, om han har fyllt 20 år, spritdrycker, vin och starköl som har beskattats i Danmark, Finland eller Norge. Införsel enligt detta stycke får dock inte sammanlagt överstiga vad som får införas tullfritt enligt 5 §.

7 §  En resande som är bosatt i något utomeuropeiskt land får tullfritt införa varor enligt vad som föreskrivs i 5 §. Dock gäller i fråga om tobaksvaror att rätten till tullfri införsel omfattar 400 cigaretter eller 500 gram andra tobaksvaror.

8 §  På sådana fartygs- och flyglinjer mellan Sverige och Danmark, Finland eller Norge som anges i andra stycket omfattar rätten till tullfri införsel av varor som anskaffats ombord inte spritdrycker, vin eller starköl och inte mer än 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror.

[S2]Rätt till tullfri införsel enligt första stycket gäller i fråga om resande som kommer

[S3]med fartyg i trafik

[S4]mellan dansk hamn vid Öresund eller Östersjön och Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län eller i Kalmar län från länsgränsen i söder till och med Kalmar i norr eller

[S5]mellan norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster och svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder eller

[S6]med luftfartyg i trafik på flyglinjen mellan Köpenhamn och Malmö-Sturup.

[S7]Regeringen kan medge att bestämmelserna i första och andra styckena inte skall gälla i fråga om viss fartygslinje.

9 §  Utöver vad som får införas tullfritt enligt 5--8 §§ får sådana varor som där sägs införas mot betalning av tull enligt tulltaxan i tulltaxelagen (1987:1068). Spritdrycker, vin och starköl får dock införas endast av den som har fyllt 20 år och intill en mängd av högst fem liter spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent eller vin samt fem liter starköl.

10 §  Utöver vad som får införas tullfritt enligt 3--8 §§ får andra varor, vars sammanlagda värde inte överstiger 1 000 kronor, införas tullfritt.

[S2]I fråga om varor som omfattas av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. eller lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område gäller tullfriheten endast under förutsättning att varorna har en sammanlagd vikt på högst 15 kilogram. Smör och annat matfett (tulltaxenr 04.05 och 15.17) får dock inte införas tullfritt i större mängd än sammanlagt fem kilogram, varav högst två och ett halvt kilogram smör.

[S3]Oljeprodukter som är skattepliktiga enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt samt motorfordon, karosserier, underreden och drivmedel till motorfordon får inte införas tullfritt enligt bestämmelserna i denna paragraf. Förordning (1993:1388).

11 § har upphävts genom förordning (1993:97).

12 §  Om inte generaltullstyrelsen föreskriver annat, gäller rätten till tullfri införsel och införsel enligt 9 § endast under förutsättning att

[S2]varorna medförs av den resande själv och tullklareras i ett sammanhang,

[S3]varorna är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga behov eller som gåva till närstående för personligt bruk och

[S4]den resande inte har medfört varor av ifrågavarande slag vid tidigare resa samma dag eller annars med kort mellanrum.

13 §  Beräkning enligt 4 och 10 §§ av en varas värde grundas på detaljhandelspriset i inköpslandet, om detta kan visas. Annars grundas beräkningen på detaljhandelspriset i införselorten.

[S2]Vid tillämpningen av 5 och 7 §§ anses en cigarr väga 5 gram och en cigarill 2,5 gram.

[S3]Om en resande medför spritdrycker, vin eller starköl som inte får införas eller medför större kvantitet sådana varor än som anges i 5--7 och 9 §§ skall 80 § lagen (1977:293) om handel med drycker tillämpas i fråga om de varor som inte får införas. Om införseln är belagd med straff enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling tillämpas i stället den lagen.

14 §  Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1993:97) om ändring i förordningen (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:1388) om ändring i förordningen (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1551

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel och förordningen (1987:1072) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt att gälla.
  2. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.