Upphävd författning

Förordning (1987:1288) om tullfrihet för margarin

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987:1288
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tullfrihet gäller enligt denna förordning för margarin, som inte är flytande och inte innehåller smör eller andra fetter eller oljor framställda av mjölk, ur tulltaxenr 15.17 tulltaxelagen (1987:1068), vid import från länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder) intill en kvantitet om 9 200 ton per år. När tull inte tas ut skall en särskild fettvaruavgift tas ut i enlighet med lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. Förordning (1993:713).

2 §  Statens jordbruksverk får meddela beslut om fördelning av den tullfria kvantiteten margarin.

[S2]Jordbruksverkets beslut enligt första stycket får inte överklagas. Förordning (1993:713).

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Förordning (1993:713).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1288) om tullfrihet för margarin

Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1993:713) om ändring i förordningen (1987:1288) om tullfrihet för margarin

  Omfattning
  ändr. 1, 2; ny 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.