Upphävd författning

Lag (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:615
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Lag (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område
Lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att skydda priserna på jordbruksprodukter får regeringen föreskriva att en avgift skall tas ut på varor som förs in i landet. Sådan avgift får tas ut på varor som anges i bilagan till denna lag.

[S2]För samma ändamål får regeringen föreskriva att sådana varor som anges i bilagan till denna lag inte får föras in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd.

2 §  En avgift enligt 1 § skall debiteras och uppbäras av tullverket i den ordning som gäller för tull. Även i övrigt gäller vad som är föreskrivet om tull.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Avgifter för att utjämna industrins råvarukostnader

3 §  För att bekosta en utjämning av industrins råvarukostnader får regeringen föreskriva att en avgift skall betalas för varor som tillverkas av råvaror som anges i bilagan till denna lag. Sådan avgift får tas ut på varor som tillverkas inom landet för försäljning eller som förs in i landet och förtullas.

4 §  I fråga om avgifter enligt 3 § för varor som importeras tillämpas 2 §.

[S2]Avgifter enligt 3 § för varor som tillverkas inom landet skall debiteras och uppbäras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län i den utsträckning regeringen föreskriver. Lag (1993:472).

Tillverkningsavgifter på fettvaror

5 §  För att reglera priset på fettvaror får regeringen föreskriva att tillverkare skall betala avgift vid tillverkning av vegetabiliskt och animaliskt fett.

6 §  Regeringen får föreskriva att tillverkare skall betala avgift för foder som framställs i samband med att olja utvinns ur vegetabiliska råvaror.

[S2]/r3/ Utbetalning av prisstöd

7 §  Slakteri, fristående sanitetsslaktavdelning och mejeri skall betala ut prisstöd av medel som statens jordbruksverk ställer till företagets förfogande. För prisstöd som betalas ut skall redovisning lämnas till jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverket får granska företagens bokföring och i övrigt utföra den kontroll som behövs. Lag (1991:406).

[S3]/r3/ Gemensamma bestämmelser

8 §  Regeringen får meddela föreskrifter om storleken på avgifterna enligt denna lag.

9 §  Regeringen får meddela föreskrifter om befrielse från avgift eller återbetalning av avgift.

10 §  För uttag av andra avgifter än sådana som skall betalas till tullverket finns bestämmelser i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

11 §  Regeringen får överlåta åt jordbruksverket att meddela föreskrifter enligt denna lag. Lag (1991:406).

[S2]/r3/ Straffbestämmelser

12 §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

 1. till ledning vid fastställande av avgift lämnar handling med oriktig uppgift, om det innebär fara för att avgift skall undandras,
 2. underlåter att lämna deklaration eller annan jämförlig handling till ledning vid fastställande av avgift, eller
 3. åsidosätter bokföringsskyldighet eller föreskriven skyldighet att föra och bevara räkenskaper och därigenom allvarligt försvårar jordbruksverkets eller Skattemyndighetens i Kopparbergs län kontroll i fråga om avgifter som skall betalas till myndigheten.

[S2]I ringa fall skall den skyldige inte dömas till ansvar. Detsamma gäller om den skyldige kan dömas till ansvar för gärningen enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S3]Bestämmelserna i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69) tillämpas på brott enligt första stycket 1.Lag (1993:472).

Bilaga

Förteckning över varor som avses i 1 och 3 §§

Tull- Varuslag taxenr
ur 01.01 Levande hästar ur 01.02 Levande nötkreatur ur 01.03 Levande tamsvin ur 01.04 Levande får 01.05 Levande fjäderfä, nämligen höns, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns ur 02.01 Kött av nötkreatur, färskt eller kylt ur 02.02 Kött av nötkreatur, fryst ur 02.03 Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst ur 02.04 Kött av får, färskt, kylt eller fryst ur 02.05 Kött av häst, färskt, kylt eller fryst ur 02.06 Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och häst, färska, kylda eller frysta ur 02.07 Kött och andra ätbara delar (med undantag av gåslever) av fjäderfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta 02.09 Svinfett, inte innehållande kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta), färska, kylda, frysta, saltade, torkade eller rökta ur 02.10 Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur, tamsvin, får och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar 04.01 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 04.02 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel 04.03 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 04.04 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 04.05 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk 04.06 Ost och ostmassa ur 04.07 Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller kokta 04.08 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel ur 07.01 Potatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden 6 juni--5 juli), färsk eller kyld ur 07.09 Sockermajs, färsk eller kyld ur 07.10 Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst ur 07.12 Torkad potatis och sockermajs, hel, i bitar, skivad, krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd 07.13 Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som används för livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller sönderdelade ur 07.14 Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar 10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg 10.02 Råg 10.03 Korn 10.04 Havre 10.05 Majs 10.07 Sorghum ur 10.08 Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och vildris 11.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg ur 11.02 Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete och råg, ris, bovete, kanariefrö och vildris ur 11.03 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och vildris ur 11.04 Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och vildris, bearbetad på annat sätt (t. ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda 11.05 Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis ur 11.06 Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 07.14 11.07 Malt, även rostat ur 11.08 Stärkelse 12.01 Sojabönor, även sönderdelade 12.02 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade 12.03 Kopra 12.05 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade 12.06 Solrosfrön, även sönderdelade ur 12.07 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med undantag av ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon), även sönderdelade ur 12.08 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med undantag av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt av bokollon) ur 12.12 Sockerbetor, färska eller torkade, även malda ur 12.14 Luzernmjöl och annat grönmjöl, även i form av pelletar 15.01 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel 15.02 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel 15.03 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda ur 15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med undantag av fiskleverolja) 15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.07 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.08 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.09 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.10 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 15.09 15.11 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.12 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.13 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.14 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade ur 15.15 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med undantag av jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade ur 15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade med undantag av produkter med karaktär av konstgjorda vaxer 15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16 ur 15.18 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med undantag av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans ur 15.19 Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein, linoljefettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffinerad tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering ur 16.01 Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa produkter ur 16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt (med undantag av gåsleverpastej) ur 16.05 Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, beredda eller konserverade 17.01 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form ur 17.02 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker); sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör 17.03 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker ur 17.04 Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk ur 18.06 Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao ur 19.01 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01--04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd 19.03 Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse ur 19.04 Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd ur 19.05 Bakverk, även innehållande kakao (med undantag av kex, småkakor od.d., våfflor och rån (wafers)) ur 20.04 Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta ur 20.05 Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta ur 21.02 Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med undantag av vacciner enligt nr 30.02) ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, innehållande kött (inbegripet andra djurdelar) 21.05 Glassvaror, även innehållande kakao ur 21.06 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med undantag av konfektyrer) 23.02 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter 23.03 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar 23.04 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar 23.05 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar ur 23.06 Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag av mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda eller i form av pelletar 23.08 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon annanstans, även i form av pelletar ur 23.09 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk) 25.10 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita ur 28.08 Salpetersyra ur 28.09 Fosforpentoxid och ortofosforsyra 28.14 Amoniak, vattenfri eller i vattenlösning ur 28.34 Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat ur 28.35 Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) 31.01 Gödselmedel -- 31.05 ur 35.02 Äggalbumin 35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse ur 35.07 Enzympreparat innehållande födoämnen ur 38.09 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per styck högst 1 kg netto) ur 38.23 Beredda bindemedel för gjutformer eller gjutkärnor på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter Lag (1991:1527).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Övergångsbestämmelse

Förskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.
Förarbeten
Prop. 1989/90:146
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1991:192) om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Förordning (1991:378) om ikraftträdande av lagen (1991:192) om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:192

Lag (1991:406) om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 7, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:912) om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Lag (1991:1527) om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

Lag (1993:472) om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. De uppgifter som enligt äldre bestämmelser ankommit på Riksskatteverket skall efter den 1 juli 1993 fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 4, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1710

  Omfattning
  upph.