Upphävd författning

Kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1939-11-03
Ändring införd
SFS 1939:783 i lydelse enligt SFS 1991:1619
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med hiss förstås i denna kungörelse varje lyftanordning, vilken är försedd med korg eller lastplan, som föres mellan styrlister (gejder).

[S2]Från tillämpning av kungörelsen undantagas dels hissar, över vilka tillsyn utövas av yrkesinspektionen, dels ock hissar, vilka drivas endast för hand och äro avsedda för en belastning av högst 20 kilogram.

[S3]I avseende å elektrisk anläggning för drift av hiss gäller vad därom är eller må varda stadgat.

2 §  Hiss må icke hållas upplåten till begagnande, med mindre tillstånd därtill erhållits på sätt nedan sägs.

3 §  Säkerhetsföreskrifter rörande anordning, beskaffenhet och begagnande av hiss meddelas av arbetarskyddsstyrelsen. Förordning (1977:565).

4 §  Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet skall utöva tillsynen över anordning, beskaffenhet och begagnande av hiss. För byggnader som skall uppföras eller är under uppförande för statens räkning skall uppgifterna fullgöras av den myndighet som ansvarar för byggnadsarbetet. För sådana byggnader som är färdigställda ansvarar den myndighet som förvaltar byggnaderna.

[S2]Tillsynsmyndigheterna skall för tillsynens utövande anlita riksprovplatsens personal. Förordning (1991:1619).

5 §  Innan hiss uppföres, skall -- sedan vederbörligt byggnadslov jämlikt byggnadsstadgans bestämmelser erhållits -- medgivande därtill sökas hos tillsynsmyndigheten, och skall sådan ansökan vara åtföljd av erforderliga ritningar jämte nödig beskrivning över hissen samt för kontrollberäkning därutöver behövliga uppgifter. Av handlingarna skola tydligt framgå läge och beskaffenhet av hisschakt, maskinrum jämte andra för hissen erforderliga byggnadsanordningar ävensom hissens konstruktion och uppställningssätt.

[S2]Tillsynsmyndigheten åligger att med biträde av riksprovplats granska, huruvida den tillämnade hissanläggningen motsvarar gällande föreskrifter och jämväl i övrigt kan anses erbjuda betryggande säkerhet. Finnes därvid viss ändring i avseende å anläggningen böra komma till stånd, skall underrättelse därom, med angivande av skälen, snarast möjligt meddelas sökanden.

[S3]Sedan granskningen slutförts och, där ändring påkallats sådan vidtagits, har tillsynsmyndigheten att utan dröjsmål bevilja det sökta medgivandet.

[S4]Vill hissägaren vidtaga ändring av hissanläggningen i sådant avseende, som är av betydelse för säkerheten, har han att i här angiven ordning söka tillsynsmyndighetens medgivande därtill. Förordning (1976:140).

6 §  Innan en hiss tas i bruk skall hissanläggningen besiktas ( /k/ första besiktning /-k/ ). Detsamma gäller om hissanläggning har ändrats i sådant avseende som är av betydelse för säkerheten. Besiktning utförs av riksprovplatsen efter begäran av hissens ägare.

[S2]Finner riksprovplatsen att hissen inte uppförts i enlighet med det medgivande som har lämnats med stöd av 5 §, skall riksprovplatsen omedelbart underrätta hissägaren om detta. Detsamma gäller om riksprovplatsen finner andra åtgärder nödvändiga för att förebygga risk för olycksfall.

[S3]Finner riksprovplatsen att hissen kan godkännas för sitt ändamål, skall riksprovplatsen genast utfärda intyg om detta. Intyget skall överlämnas till hissägaren. Ett exemplar av intyget skall lämnas även till tillsynsmyndigheten. Förordning (1979:211).

7 §  Finner riksprovplatsen att hissen kan godkännas, skall riksprovplatsen genast lämna tillstånd att använda hissen och utfärda bevis ( /k/ tillståndsbevis /-k/ ) om detta. Om inte något annat följer av 10 §, skall tillståndet gälla för en tid av ett år i fråga om hissar som är avsedda för personbefordran och två år i fråga om andra hissar. Tiden skall räknas från sista dagen i den månad då besiktningen sker. Tillståndets giltighetstid skall anmärkas i tillståndsbeviset.

[S2]Har hissen inte anordnats i enlighet med det medgivande som lämnats med stöd av 5 § men kan den under kortare tid användas utan att kravet på säkerhet därmed åsidosätts, får riksprovplatsen lämna tillstånd att använda hissen på villkor att bristen avhjälps inom viss tid. Förordning (1979:211).

8 §  Hiss, som med vederbörligt tillstånd hålles upplåten till begagnande, skall genom hissägarens försorg periodiskt underkastas förnyad besiktning ( /k/ återkommande besiktning /-k/ ) till utrönande av hissens allmänna tillstånd och de till hissen hörande säkerhetsanordningarnas beskaffenhet. Sådan besiktning skall utföras av riksprovplats. Besiktningen skall utföras i god tid, dock högst tre månader, före utgången av den enligt 7 § bestämda giltighetstiden för tillståndsbeviset.

[S2]Upptäckes vid återkommande besiktning felaktighet, som kan medföra fara för olycksfall, skall riksprovplatsen med angivande av skälen därför förbjuda hissägaren att hålla hissen upplåten till begagnande, till dess att felet avhjälpts och åtgärden blivit godkänd av riksprovplatsen. Sålunda meddelat förbud skall lända till efterrättelse intill dess annorlunda förordnas. Riksprovplatsen skall omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om förbudet.

[S3]När återkommande besiktning har utförts skall riksprovplatsen ofördröjligen utfärda intyg därom. Intyget skall överlämnas till hissägaren. Förordning (1977:565).

9 §  Finner riksprovplatsen efter återkommande besiktning att hissen kan godkännas för sitt ändamål, skall riksprovplatsen genast förlänga tillståndet med den tid som anges i 7 § och anmärka detta i tillståndsbeviset.

[S2]Bestämmelsen i 7 § andra stycket får tillämpas även i fråga om återkommande besiktning. Förordning (1979:211).

10 §  Kan hiss med hänsyn till särskilt förhållande, såsom att den brukas i synnerligen livlig trafik, anses vara i särskilt hög grad utsatt för minskning i driftsäkerhet, må riksprovplatsen bestämma kortare giltighetstid för tillståndsbevis än som anges i 7 eller 9 §.

[S2]Kan hiss med hänsyn till särskilt förhållande, såsom att den är föga trafikerad, anses i särskilt ringa grad utsatt för minskning i driftsäkerhet, må riksprovplatsen bestämma längre giltighetstid för tillståndsbevis än som anges i 7 eller 9 §, dock högst ett och ett halvt år beträffande hiss, vilken person äger medfölja, och högst tre år i fråga om annan hiss. Förordning (1977:565).

11 §  Det åligger hissägaren att föranstalta därom, att hissen och särskilt dess bärande, drivande och stoppande organ ävensom låsanordningar med kontakter fortlöpande skötas och underhållas av kompetent person samt att hissen, där fara för olycksfall vid dess begagnande uppstår, så snart ske kan avstänges. Om sådan avstängning samt orsaken därtill skall tillsynsmyndigheten och riksprovplatsen ofördröjligen underrättas.

[S2]Har hiss blivit avstängd av skäl som sägs i första stycket, må densamma icke ånyo upplåtas till begagnande, med mindre orsaken till faran undanröjts och riksprovplatsen efter särskild besiktning godkänt hissen för användning. Förordning (1977:565).

12 §  Tillsynsmyndigheten äger att, närhelst omständigheterna så påkalla, låta i större eller mindre omfattning besiktiga hiss samt, där så prövas erforderligt, förbjuda, att hissen hålles upplåten till begagnande. I sistnämnda fall skall tillsynsmyndigheten ock meddela föreskrift om vad hissägaren har att iakttaga för erhållande av tillstånd till förnyat upplåtande av hissen.

13 §  I hiss, som hålles upplåten till begagnande, skall finnas anslaget giltigt tillståndsbevis, som avses i 7 och 9 §§. Där tillståndsbeviset ej lämpligen kan anslås i hisskorgen, må detsamma uppsättas vid stannplan, som anvisas av riksprovplatsen.

[S2]Hiss skall jämväl vara försedd med anslag, som angiver, huruvida hissen är upplåten för personbefordran eller ej, samt största tillåtna belastningen av hissen.

[S3]Förutom anslag, som ovan omförmälas, må i hisskorg eller å schaktdörr ej uppsättas annat anslag än sådant innehållande förteckning över hyresgästerna vid de olika stannplanen eller uppgift om hisstillverkarens namn eller firma eller angående hissens manövrering. Förordning (1976:140).

14 §  För hiss, som är utrustad med annan manövreringsapparat, än automatiska tryckknappar, må såsom förare för handhavande av sådan apparat endast användas person, som fyllt femton år och som med bevis, utfärdat av riksprovplatsen, styrkt sig vara förtrogen med hissens manövrering. Förordning (1976:140).

15 §  Ett beslut enligt denna kungörelse av riksprovplatsen eller av en sådan nämnd som avses i 4 § får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]I fråga om överklagande av riksprovplatsens beslut finns bestämmelser i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsupgifter.

[S3]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

[S4]Ett beslut av arbetarskyddsstyrelsen enligt denna kungörelse får överklagas hos regeringen.

[S5]Ett beslut i tillsynsärenden får verkställas omedelbart. Förordning (1991:1619).

16 §  Hålles hiss upplåten till begagnande utan att ägaren är därtill berättigad eller åsidosätter han annars bestämmelse, som är meddelad i denna kungörelse eller med stöd därav, döms ägaren till penningböter om inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken. Förordning (1991:1352).

17 § har upphävts genom förordning (1977:565).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1940, från och med vilken dag kungörelsen den 15 oktober 1909 (nr 179) angående vissa bestämmelser rörande tillsyn över hissar inom Stockholm upphör att gälla.
  Beträffande hiss, som vid tiden för ikraftträdandet av denna kungörelse blivit besiktigad enligt förut gällande bestämmelser, erfordras icke tillstånd, som i 7 § sägs, för den tid, under vilken hissen enligt förut gällande bestämmelser må användas.
  Därest ägare av hiss, som hålles upplåten till begagnande, icke före denna kungörelses ikraftträdande varit skyldig att hava tillstånd till sådan upplåtelse, åligger det honom att ofördröjligen till vederbörande tillsynsmyndighet ingiva ansökan, som i 6 § sägs. I avvaktan å tillstånd av tillsynsmyndigheten må hissen fortfarande hållas upplåten för nämnda ändamål, där ej annat följer av bestämmelserna i 11 § eller förbud meddelas jämlikt 12 §.
  Beträffande hiss, som vid tiden för denna kungörelses ikraftträdande inrättats eller är under anläggning, må tillsynsmyndigheten tills vidare, så länge hissanläggningen befinnes erbjuda nöjaktig säkerhet, medgiva befrielse i lämplig utsträckning från iakttagande av de med stöd av 3 § utfärdade säkerhetsföreskrifterna. Vid större reparation eller väsentlig ändring av dylik hiss skola dock nämnda föreskrifter lända till efterrättelse i den utsträckning, som med hänsyn till föreliggande omständigheter finnes skälig.

Ändring, SFS 1947:742

  Omfattning
  ändr. 4, 15 §§

Ändring, SFS 1971:1002

  Omfattning
  ändr. 15 §

Förordning (1976:140) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

  Omfattning
  ändr. 4-6, 8, 11, 13-15 §§

Förordning (1977:565) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 3, 4, 6-11, 15 §§

Förordning (1979:211) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 9 §§

Förordning (1986:1206) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1991:1352) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1619) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

Omfattning
ändr. 4, 15 §§
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1993:1598

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  Genom förordningen upphävs kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar och förordningen (1979:210) om maskindrivna portar m. m.
  1. En anordning som besiktats enligt äldre bestämmelser får även efter ikraftträdandet användas under den tid och på de villkor som följer av besiktningsbeslutet.
  2. Föreskrifter som en myndighet utfärdat med stöd av de upphävda författningarna gäller tills de upphävs eller ersätts med föreskrifter som meddelas med stöd av denna förordning.
  Omfattning
  upph.