Upphävd författning

Förordning (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m. m.

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1987-06-01
Ändring införd
SFS 1987:192 i lydelse enligt SFS 1995:387
Ikraft
1987-06-01
Upphäver
Cirkulär (1974:467)till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Mål och ärenden
Mål och ärenden ges beteckning bestående av bokstav eller bokstäver enligt nedanstående förteckning, löpande nummer och, efter skiljetecken, de två sista siffrorna i årtalet. Ex. B 178/87, B 178--87.
Tingsrätterna
Brottmål och ärende om påföljd B Tvistemål T Tvistemål som kan antas bli prövat av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken FT Domstolsärende Ä Konkurs K Ackordsärende A Fastighetsmål F Fastighetsmål som kan antas bli prövat av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken FFT Ärende vid fastighetsdomstol FÄ Ansökningsmål enligt vattenlagen (1983:291) VA Förrättningsmål enligt vattenlagen VF Stämningsmål enligt vattenlagen VS Ärende vid vattendomstol VÄ
Hovrätterna
Brottmål Tvistemål Tvistemål som i tingsrätten handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken Övriga mål - i allmänhet - som överklagats till Svea hovrätt från en hyresnämndB T FT Ö ÖH
Vattenöverdomstolen
Mål i vilket överklagats en dom av vattendomstol Övriga mål från vattendomstol Mål i vilket överklagats ett sådant beslut av Statens va-nämnd som innebär att saken avgjorts Övriga mål från Statens va-nämnd Mål i vilket överklagats ett sådant beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd som innebär att saken avgjorts Övriga mål från Koncessionsnämnden för miljöskyddTV ÖV TVa ÖVa M ÖM
Förordning (1995:387).
Domar, utslag och slutliga beslut
Domar, utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt ges beteckning bestående av bokstäver enligt nedanstående förteckning och löpande nummer. Ex. DB 178.
DomUtslag beslutSlutligt
Tingsrätterna
Brottmål och ärende om påföljd Tvistemål Tvistemål som handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken Domstolsärende Fastighetsmål Fastighetsmål som handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken Ärende vid fastighetsdomstol Ansökningsmål enligt vattenlagen Förrättningsmål enligt vattenlagen Stämningsmål enligt vattenlagen DVS Ärende vid vattendomstolDB DT DFT DF DFFT DVA DVFSB ST SFT SÄ UF UFFT SFÄ SVA SVF SVS SVÄSF SFFT
Hovrätterna (utom vattenöverdomstolen)
Brottmål Tvistemål Tvistemål som i tingsrätten handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken Övriga mål - i allmänhet - som överklagats till Svea hovrätt från en hyresnämndDB DT DFTSB ST SFT UÖ SÖH
Vattenöverdomstolen
Mål i vilket överklagats en dom av vattendomstol Övriga mål från vattendomstol Mål i vilket överklagats ett sådant beslut av Statens va-nämnd som innebär att saken avgjorts Övriga mål från Statens vanämnd Mål i vilket överklagats ett sådant beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd som innebär att saken avgjorts Övriga mål från Koncessionsnämnden för miljöskyddDTV DTVa DMSTV UÖV SÖVa SM SÖMSÖV STVa
Förordning (1995:387).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1987, då cirkuläret (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt domar, utslag och slutliga beslut skall upphöra att gälla. I fråga om vattenmål och ärenden enligt vattenlagen (1918:523) tillämpas det upphävda cirkuläret i dess lydelse före den 1 januari 1984. I fråga om mål enligt militära rättegångslagen (1948:472) tillämpas det upphävda cirkuläret.
  Ikraftträder
  1987-06-01

Förordning (1987:968) om ändring i förordningen (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. I fråga om mål som handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:668) om ändring i förordningen (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1991:1348) om ändring i förordningen (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:1058) om ändring i förordningen (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1137) om ändring i förordningen (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1995:387) om ändring i förordningen (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
 2. Förmynderskapsärenden som vid utgången av juni 1995 har kommit in till tingsrätten handläggs enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1996:271

  Omfattning
  upph.