Förordning (1987:23) om allmänt prisstopp, m. m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-01-30
Ändring införd
SFS 1987:23 i lydelse enligt SFS 1987:892
Ikraft
1987-02-04
Tidsbegränsad
1987-12-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som frivilligt säljer en förnödenhet eller frivilligt utför en tjänst får ej utan tillstånd överskrida det pris på förnödenheten eller tjänsten som han tillämpade den 28 januari 1987 eller, om han vid denna tidpunkt inte sålde förnödenheten eller utförde tjänsten, det pris som då var att anse som gängse pris eller som han dessförinnan senast tillämpat (stoppris).

[S2]Om stoppris i fall där en rörelse har överlåtits efter dag som anges i första stycket finns bestämmelser i 3 § 1 mom.första stycket allmänna prisregleringslagen (1956:236).

1 a §  Utan hinder av vad som sägs i 1 § första stycket får det stoppris som gäller på förnödenheten överskridas med

 1. det belopp, räknat i kronor och ören, som svarar mot den höjning av försäljningsskatten på motorfordon som följer av lagen (1987:400) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon,
 2. 20 kronor per kubikmeter av den höjning av skatten på motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor, som inträder den 1 juli 1987 till följd av lagen (1987:508) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt. Förordning (1987:483).

2 §  Förbudet i 1 § första stycket gäller inte i fråga om priset på sådana förnödenheter och tjänster som anges i bilaga 1 till denna förordning. Förordning (1987:851).

3 §  Statlig myndighet får inte höja en taxa eller en avgift avseende egen eller annans verksamhet eller föreslå en sådan höjning, utan att samråd har ägt rum med statens pris- och kartellnämnd. Samråd behöver inte äga rum i fråga om taxa eller avgift för sådana förnödenheter och tjänster som anges i bilaga 1 till denna förordning.

[S2]I de fall myndigheten själv fastställer en sådan taxa eller avgift skall myndigheten hänskjuta frågan till regeringen, om myndigheten och pris- och kartellnämnden inte blir ense. Förordning (1987:746).

4 §  Denna förordning gäller inte verksamhet som är föremål för bankinspektionens eller försäkringsinspektionens tillsyn.

[S2]Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från tillämpningen av denna förordning.

4 a §  Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om överskridande av stoppris till följd av prisförändringar efter den 28 januari 1987 på importerade varor eller till följd av växelkursförändringar efter samma dag.

[S2]Har förändringen skett den 28 januari 1987 eller dessförinnan prövas frågor om tillstånd till ett sådant överskridande av pris- och kartellnämnden. Förordning (1987:483).

4 b §  Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om överskridande av stoppris till följd av dels prishöjningar i tidigare produktions- och handelsled, dels ett företags egna kostnadsökningar. Därvid gäller att lönekostnadsökningar bara får kompenseras med ett belopp som motsvarar en ökning av dessa kostnader under år 1987 med två procent. Förordning (1987:892).

5 §  Också i annat fall än som anges i 4 a § andra stycket prövas frågor om tillstånd att överskrida stoppris av pris- och kartellnämnden. Förordning (1987:483).

6 §  Pris- och kartellnämnden får, såvitt avser förnödenheter som anges i bilaga 2 till denna förordning, pröva frågor om sådana föreskrifter eller sådana tillstånd som avses i 3 § 2 mom. allmänna prisregleringslagen. Förordning (1987:724).

7 §  Pris- och kartellnämnden bör tillämpa bestämmelserna om prisstopp på ett sådant sätt, att prisstegringar som påverkar konsumenterna i största möjliga utsträckning begränsas. Tillgången på varor och tjänster som är betydelsefulla för konsumenterna bör ej äventyras. Snedvridning av produktion och distribution bör såvitt möjligt motverkas.

8 §  Pris- och kartellnämndens befogenhet att ge tillstånd till överskridande av stoppris i annat fall än som anges i 4 a § andra stycket bör utnyttjas endast då synnerliga skäl föreligger. Frågor om sådant tillstånd skall prövas under beaktande av vad som sägs i 7 § och samtliga i varje särskilt fall föreliggande omständigheter. Särskild hänsyn får tas till följande förhållanden i den mån de visas föreligga, nämligen

 1. att sysselsättningen inom företaget eller del därav kan väntas minska väsentligt, om tillstånd inte lämnas.
 2. att det av företaget tillämpade priset är väsentligt lägre än priset på jämförbara varor eller tjänster som säljs under likartade förhållanden och fara föreligger att företaget inte längre kan tillhandahålla varan eller tjänsten, om tillstånd inte lämnas. Förordning (1987:483).

9 §  När tillstånd att överskrida stoppris lämnas, bör om det behövs även bestämmas, om motsvarande prishöjning får göras i efterföljande produktions- eller handelsled.

9 a §  Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om överskridande av stoppris på förnödenheter som omfattas av prisregleringen på jordbruksprodukter. Föreskrifterna bör innebära att stoppriset får överskridas med det belopp, räknat i kronor och ören, som följer av riksdagens och regeringens beslut om reglering av priserna på jordbruksprodukter för tiden den 1 juli 1987--den 30 juni 1988. Förordning (1987:483).

10 §  Pris- och kartellnämnden skall vid tillämpningen av denna förordning samråda med statens jordbruksnämnd i frågor som angår jordbruksnämndens verksamhetsområde.

[S2]Jordbruksnämnden skall vid handläggning av frågor som kan ha betydelse för tillämpningen av denna förordning samråda med pris- och kartellnämnden.

11 §  Pris- och kartellnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga 1

Livsmedel som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511) Tobaksvaror Mjukpapper, blöjor, sanitetsbindor och tamponger Tvål, tandkräm, deodoranter, schampo och övriga hårvårdsprodukter Tvättmedel, diskmedel, sköljmedel, rengöringsmedel och putsmedel Övriga dagligvaror i parti- och detaljhandelsleden Konsumentförpackade fria apoteksvaror Läkemedel Hudvårdsprodukter Restaurang- och annan serveringsverksamhet inklusive försäljning från gatukök Uthyrning i hotell- och pensionatsrörelse Tävling och uppvisning i sport och idrott, danstillställning, cirkusföreställning, tivoli- och marknadsnöjen och andra offentliga tillställningar som avses i allmänna ordningsstadgan (1956:617) Teater- och biografföreställning, konsert och andra allmänna sammankomster som avses i lagen (1956:618) om allmänna sammankomster Upplåtelse av sport- och motionsanläggningar Vistelse på vårdhem Hälso- och sjukvårdsprodukter och tjänster knutna till dessa Utbildning Tryckta grafiska produkter och audiovisuella komponenter till tryckta läromedel Tjänster i samband med transport, distribution och returtagning av böcker Reklamkonsulttjänster Pressklippstjänster Annonser Tidningsutbärning Befordran av brev och paket Anläggnings- och byggnadsentreprenadarbeten Entreprenadmaskiner samt reservdelar och tillbehör till dessa Entreprenad- och skogsmaskintjänster Monteringsfärdiga trähus Sågade trävaror Laminat för byggnads- och inredningsändamål Emballage av trä Inner- och ytterdörrar Plastgolv Textila golv Fönster Snickeriprodukter Hyllor, skåp och förvaringssystem av trä, plåt och tråd för inredning av butiker, kontor, industrier och verkstäder Bastu- och ångbadsprodukter, duschkabiner och duschväggar samt tillbehör till dessa Järnhandelsvaror i parti- och detaljhandelsleden Kätting, slirskydd och lyftdetaljer Spik Mineralullsprodukter Träfiberskivor Utrustning för storkök samt reparations- och servicearbeten avseende sådan utrustning Ugnar och jäsrum för bagerier samt reservdelar till dessa Hanteringstjänster och administrativa tjänster vid transport-, lagrings- och kyl- eller frysverksamhet Kylskåp, kylmaskiner och annan kylutrustning för hushåll Diskmaskiner för hushåll Tvätt- och torkmaskiner för hushåll Dammsugare för hushåll Spisar och spisfläktar för hushåll Symaskiner för hemsömnad Strykpressar Små elektriska hushållsapparater Reparation och service avseende elektriska hushållsapparater Radiatorer Betongvaror Motorbensin, dieselolja och eldningsolja Flygbränslen, fotogen och gasol Smörjmedel Träd- och torvbränslen Viror av plast och fosforbrons, syrafasta ståldukar och maskinfilt Växtskyddsmedel Lacker och andra beredda färger samt spackel Tryckfärger och tryckfärgshjälpmedel Takrännor, stuprör Rörinstallationsarbeten Murbruk, putsbruk, fasadputs, fäst- och fogmedel samt torrbruksprodukter Insatsvaror samt processutrustning för keramiktillverkning Kalksandsten Hyra av gasflaskor Insatsvaror inom verkstadsindustrin för leverans till industrin samt tjänster knutna till sådana varor Maskiner och annan produktionsutrustning till industrin Industriservice, reparation och underhåll eller ombyggnad åt industri-, bygg- och fastighetsföretag Elektriska handmaskiner samt reservdelar och tillbehör till dessa Komponenter för kommersiella kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar Reparation och service av värmepumpar, ventilations- och luftvärmesystem, kommersiell kylutrustning samt tvätteriutrustning Slip- och diamantverktyg Batterier för industri- och hushållsändamål Ficklampor Elgeneratorer samt reservdelar och tillbehör till dessa Cyklar inklusive reservdelar och tillbehör Yrkeskläder för bygg- och hantverksindustrin Utrustning för personligt arbetarskydd Tegel Glasögon och tillbehör Radio-, TV- och videoapparater samt apparater för upptagning eller återgivning av ljud samt service och reparationer av dessa Högspänningsapparater för eldistribution Elinstallationsmateriel inklusive teknisk ljusarmatur Elektriska installationsarbeten Tryckluftsutrustningar samt reservdelar och tillbehör till dessa Motorsågar samt reservdelar till dessa Fällknivar Varmförzinkade fotskrapsmattor Textil- och konfektionsvaror Hamn- och stuveritjänster Lim, klister och skovårdsprodukter Natriumhydroxid Elektriska glödlampor, lysrör samt andra lampor Belysningsmaster, belysningsstolpar och vägmärkesstolpar Belysningsarmatur Hissar inklusive installation och service Städtjänster Städmaskiner och städredskap för industri och kontorsstädning Tvätt och uthyrning av tvättgods Fastighetsservice Golvarbeten Fotografiramar Konstnärs- och hobbymaterial i partihandelsledet Plastprodukter Tryckeri- och bokbinderiarbeten Tapeter av papper och plast Måleriarbeten Kraftpapper Wellpapp Smörpapper Pappersmassa Fluting och kraftliner till wellpapptillverkning Parkettgolv Sopsäckar Oblekt säckpapper Returpapper (kvalitet 1--5) Askar, kartonger och lådor för förpackningsändamål av papper eller papp Kartong för förpackningar Tallrikar, servetter och dukar av papper eller papp Värmepannor, värmepumpar och dylikt inklusive reservdelar till dessa Värme-, vatten- och sanitetsprodukter (dock ej sanitetsarmatur i leverantörsledet), teknisk armatur och kopplingar Fjärrvärme Ventilationsutrustning Lågspänd elkraft Träning av travhästar Inackordering av hästar Medicinska laboratorietjänster Lantbrukskemisk analysverksamhet Lantbrukets avbytartjänst Spannmål Fodermedel Underhålls- och anläggningsarbeten för parker och trädgårdar Dryckesförpackningar av plastat papper Fast park- och lekplatsutrustning Bordtennisutrustning Finpapper och grafisk kartong Fritidsbåtar samt reservdelar och tillbehör till dessa Marinmotorer samt reservdelar och tillbehör till dessa Service- och reparationsarbeten på fritidsbåtar och marinmotorer Bilar och bussar samt reservdelar och tillbehör till dessa Snöskotrar samt reservdelar och tillbehör till dessa Glas till fordon och övriga transportmedel Isolerrutor och härdat säkerhetsglas Planglas Maskiner och redskap för jordbruket samt reservdelar och tillbehör till dessa Handredskap för trädgård Bildelar och biltillbehör från avtalsbundna underleverantörer till biltillverkare för användning vid tillverkning och förstautrustning av bilar Lackeringsarbeten på bilar Däckservice och regummerade däck Däck till traktorer och traktorvagnar Glasrutearbeten med undantag av glasrutor Bilräddningstjänster Husvagnar Vagnar för interna transporter Reparations- och servicearbeten på bilar, bussar, entreprenadmaskiner samt redsk ap och maskiner till lant- och skogsbruk Skogsmaskiner samt reservdelar och tillbehör till dessa Lyft- och dragtruckar samt reservdelar till dessa Spårbundna fordon och utrustning till dessa Lastbilstransporter Person- och godstransporter med buss med en totalvikt över 3,5 ton Person- och godstransporter i inrikes sjöfart Person- och godstransporter i inrikes luftfart Gods- och personbefordran i järnvägstrafik Korttidsuthyrning av bilar (utan förare) Fordonskontroll Gravvårdar Gravskötsel inklusive kremering Begravningstjänster Skor och lädervaror exklusive väskor Skoreparationer Möbler Kontorsmaskiner, datorer och programvara samt därtill knutna tjänster Kontorsmateriel Försvarsmateriel som är underkastad utförselförbud och till följd därav undantagen från mervärdesskatt Kommunala taxor och avgifter Förordning (1987:892).

Bilaga 2 Nr i tulltaxan (1977:975)

Gödselmedel
31.02 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska 31.03 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska 31.04 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska ur 31.05 Andra gödselmedel, i förpackningar med en bruttovikt överstigande 10 kg Förordning (1987:849).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:23) om allmänt prisstopp, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 4 februari 1987 och gäller tills vidare, dock längst till och med den 3 augusti 1987. Sådana prishöjningar som sker med stöd av beslut som regeringen har meddelat före förordningens ikraftträdande får dock genomföras.
  Ikraftträder
  1987-02-04

Förordning (1987:70) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1987-03-17

Förordning (1987:483) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 a, 5, 8 §§; nya 1 a, 9 a §§
  Ikraftträder
  1987-06-15

Förordning (1987:724) om dels fortsatt giltig- het av förordningen (1987:23) om allmänt prisstopp, m.m., dels ändring i samma förord- ning

  Omfattning
  forts. giltighet; bil. betecknas bil. 2; ändr. 2, 6 §§, bil. 2; ny bil. 1
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:746) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:821) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1987-07-13

Förordning (1987:846) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1987-08-10

Förordning (1987:849) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1987-08-18

Förordning (1987:851) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 22 augusti 1987.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om tillstånd att överskrida högstpris såvitt avser den tid under vilken högstprisregleringen gällt.
  Omfattning
  ändr. 2 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1987-08-22

Förordning (1987:857) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1987-08-29

Förordning (1987:871) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1987-09-15

Förordning (1987:892) om ändring i förordningen (1987:23) om allmänt pris- stopp, m.m.

Omfattning
ändr. bil. 1; ny 4 b §
Ikraftträder
1987-09-29