Upphävd författning

Lag (1987:297) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel m. m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
SFS 1987:297
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid bestämmande av studiemedel enligt 4 kap. och barntillägg enligt 7 kap.studiestödslagen (1973:349) skall det basbelopp som har fastställts enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ökas med ett tilläggsbelopp om 400 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:297) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången i fråga om studiemedel och barntillägg som beräknas för andra kalenderhalvåret 1987 med ledning av basbeloppet för samma år.
Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Ikraftträder
1987-07-01

Lag (1987:370) om upphävande av lagen (1987:297) om tilläggs- belopp till basbeloppet vid beräkning av studie- medel m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock tillämpas vid beräkning av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd som avser tid före upphörandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:133
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-01-01