Upphävd författning

Lag (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:518 i lydelse enligt SFS 2000:425
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Lag (1974:1036) med instruktion för riksdagens revisorer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  I anslutning till 12 kap. 7 § första stycket regeringsformen meddelas i denna lag föreskrifter för riksdagens revisorer.

Uppgifter

2 §  Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska den statliga verksamheten. Granskningen får också omfatta sådan verksamhet som staten bedriver i form av aktiebolag eller stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

[S2]Har statsmedel tagits emot som bistånd till en viss verksamhet, får revisorerna granska hur dessa medel används, i den mån redovisningsskyldighet för medlen föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter har meddelats om medlens användning. Vid sådan granskning skall revisorerna beakta de särskilda betingelser som kan gälla för verksamheten.

[S3]Revisorerna skall också utföra årlig revision av riksdagens förvaltning, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Regeringskansliet samt Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Granskningen skall ske i enlighet med god revisionssed i syfte att bedöma om redovisningen och underlaget är tillförlitliga och räkenskaperna rättvisande samt om redovisningen och ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter. Revisorerna svarar för att intern revision sker av den egna myndigheten.

[S4]Den administrativa praxis som tillämpas vid regeringsarbetet är undantagen från revisorernas granskning.

[S5]Riksdagen kan besluta om särskilda uppgifter för revisorerna eller föreskriva att en viss verksamhet skall vara undantagen från revisorernas granskning. Lag (1999:205).

3 §  Revisorernas granskning skall främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget men får också avse en bedömning av de statliga insatserna i allmänhet. Huvudintresset skall knytas till de resultat i stort som har uppnåtts inom olika verksamhetsområden.

[S2]I enlighet med första stycket skall revisorerna framför allt beakta frågor som är av mera väsentlig betydelse för den statsfinansiella och samhällsekonomiska utvecklingen eller som berör grunderna för det administrativa arbetets organisation och funktioner.

[S3]Revisorerna har rätt att uttala sig om behovet och angelägenheten av olika statliga åtaganden. Lag (1999:205).

4 §  Revisorerna skall påtala förhållanden som de anser otillfredsställande samt verka för att en god hushållning iakttas med statens medel och att statens tillgångar utnyttjas efter rationella grunder. De skall därvid fästa uppmärksamheten på möjligheter att öka statens inkomster, att spara på statens utgifter och att effektivisera den statliga förvaltningen.

[S2]Syftet med granskningen skall vara att främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser. Lag (1999:205).

Organisation

5 §  I riksdagsordningen finns föreskrifter om antalet revisorer och om val av revisorer, suppleanter, ordförande och vice ordförande.

[S2]För revisorerna skall det finnas såväl en förste som en andre vice ordförande.

6 § har upphävts genom lag (1999:205).

7 §  Om både ordföranden och de bägge vice ordförandena är förhindrade att närvara vid ett sammanträde, förs ordet vid sammanträdet av den av de närvarande revisorerna som har varit revisor längst tid. Om två eller flera har varit revisorer lika länge, har den äldste av dem företräde. Lag (1994:1647).

8 § har upphävts genom lag (1999:205).

9 §  För den löpande utredningsverksamheten skall det finnas ett av revisorerna inrättat kansli.

[S2]Hos revisorerna skall det finnas ett arbetsutskott, som består av ordföranden, tre andra revisorer och kanslichefen.

Ärendenas handläggning

10 §  Till grund för arbetet hos revisorerna skall det ligga en verksamhetsplan och en plan över de ärenden som närmare skall granskas.

[S2]Verksamhetsplanen och granskningsplanen fastställs årligen av revisorerna, som också får besluta om granskning av ärenden som inte är upptagna på planen.

[S3]När granskningsplanen upprättas och när det i övrigt finns skäl till det, skall revisorerna samråda med riksdagens utskott om granskningsverksamheten. Lag (1999:205).

11 §  I lagen (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla riksdagens revisorer vissa handlingar m.m. finns föreskrifter om revisorernas befogenhet att fordra in de handlingar och övriga upplysningar som de behöver för sin granskning.

12 §  Så snart granskningen av ett ärende är avslutad, skall revisorerna besluta i ärendet.

[S2]Före beslutet skall revisorerna dock inhämta skriftligt eller muntligt yttrande av den som har berörts av granskningen eller har speciell sakkunskap i den behandlade frågan, om inte detta av någon särskild anledning är onödigt. Sådana yttranden skall inhämtas i den omfattning som revisorerna anser lämplig med hänsyn till ärendets allsidiga bedömning. Lag (1994:1647).

13 § har upphävts genom lag (1999:205).

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning i den ordning som revisorerna bestämmer.

[S2]Om skiljaktiga meningar uppstår och omröstning begärs, skall revisorerna avge sina röster och dessa antecknas i protokollet.

[S3]Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

[S4]Varje revisor kan reservera sig mot ett beslut genom att låta anteckna avvikande mening i protokollet.

15 §  Revisorerna skall hos riksdagen eller, efter samråd med berört utskott, hos regeringen göra de framställningar som de finner befogade med anledning av vad som har uppmärksammats vid granskningen. Lag (1994:1647).

16 §  Revisorerna skall senast den 1 mars varje år lämna riksdagen en årsredovisning för det senaste budgetåret. Lag (1999:205).

17 §  Revisorerna fastställer i en arbetsordning de föreskrifter om ärendenas handläggning och om personalens åligganden som behövs utöver denna instruktion.

18 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får revisorerna uppdra åt arbetsutskottet, kanslichefen eller någon annan tjänsteman vid kansliet att avgöra administrativa ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana att de bör prövas av revisorerna.

Ersättningar

19 §  Särskilda föreskrifter om arvoden till revisorerna och suppleanterna finns i lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

[S2]Under de resor och förrättningar som revisorerna och suppleanterna företar för sitt uppdrag skall de ha ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till denna. Revisorernas och suppleanternas bostad på hemorten betraktas därvid som tjänsteställe. Lag (1999:205).

Överklagande

20 §  Om överklagande av revisorernas beslut föreskrivs i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter. Lag (2000:425).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

Lag (1989:191) om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för riksdagens revisorer

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1994:1647) om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:69, Bet. 1994/95:KU21
  Omfattning
  ändr. 7, 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:800) om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:409
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1995-06-15

Lag (1999:205) om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999 i fråga om 19 § och i övrigt den 1 januari 2000. Bestämmelserna i 19 § i sin nya lydelse tillämpas dock från och med den 1 januari 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:155
Omfattning
upph. 6, 8, 13 §§; ändr. 2, 3, 4, 10, 16, 19 §§
Ikraftträder
1999-06-01

Lag (2000:425) om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2002:1023

Omfattning
upph.