Upphävd författning

Lag (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-01-28
Ändring införd
SFS 1988:46 i lydelse enligt SFS 2000:426
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksdagens förvaltning, Riksdagens ombudsmän, Riksdagens revisorer, Riksbanken samt Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond svarar var och en för sin internrevision. Lag (1999:203).

2 §  Riksdagens revisorer skall för varje avslutat räkenskapsår granska Riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning samt verksamheten vid riksdagens förvaltning, Riksdagens ombudsmän och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

[S2]Riksdagens finansutskott svarar för att revision sker av Riksdagens revisorer. Lag (1999:203).

3 §  Riksdagens revisorer skall senast den 15 mars avge berättelser till riksdagen över revisionen av riksbanken och Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

[S2]Berättelserna skall belysa omfattningen och inriktningen av revisorernas granskning och i vad gäller riksbanken utmynna i ett uttalande huruvida revisorerna anser att ansvarsfrihet bör beviljas fullmäktige och direktionen i riksbanken.

[S3]I berättelsen om riksbanken skall revisorerna också ta ställning till riksbankens resultat- och balansräkningar. Förordning (1998:1410).

Prop. 1997/98:40: I bestämmelsen har revisorernas bedömning utsträckts till att avse även om ansvarsfrihet skall beviljas direktionen. (jfr 9 kap. 12 § regeringsformen).

4 §  I 9 kap. 2 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank finns bestämmelser om det ansvar som fullmäktige i Riksbanken har för internrevisionen av den egna myndigheten. Motsvarande bestämmelser finns i vad gäller riksdagens förvaltning i 8 § lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen, i vad gäller Riksdagens revisorer i 2 § lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer, i vad gäller Riksdagens ombudsmän i 12 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i vad gäller Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond i 10 § stadgarna (RFS 1988:1) för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Lag (2000:426).

5 § Har upphävts genom lag (1999:203).

6 §  Internrevisionen skall främst inriktas på att bedöma om redovisningen är rättvisande och i enlighet med god redovisningssed. Lag (1999:203).

7 §  Riksdagens förvaltning, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken samt Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond fastställer revisionsplan var och en för sin verksamhet efter samråd med Riksdagens revisorer. Lag (1999:203).

8 § Har upphävts genom lag (1999:203).

9 §  Revisionsansvariga vid riksdagens förvaltning, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken samt vid Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond skall, när anledning därtill föreligger, omedelbart och direkt till Riksdagens revisorer anmäla förhållanden som framkommit vid eller har samband med internrevisionen. Lag (1999:203).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.

  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1389) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

Lag (1994:1070) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om granskning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:407
  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1998:1410) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:147, Prop. 1997/98:40, Bet. 1997/98:KU15
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:203) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:155
Omfattning
upph. 5, 8 §§; ändr. författningsrubr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:426) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:1040) om upphävande av lagen (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
upph.