Upphävd författning

Lag (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:576
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Lag (1984:665) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ skall utgå enligt följande:

 1. Sveriges riksbank

[S2]Fullmäktig som inte är tjänsteman i riksbanken: 23 000 kronor för år.

[S3]Fullmäktiges ordförande: 7 700 kronor för år utöver fullmäktigearvodet.

[S4]Suppleant för fullmäktig som inte är tjänsteman i riksbanken: 7 700 kronor för år.

[S5]Ledamot av valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 9 200 kronor för år.

[S6]Suppleant i valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 3 100 kronor för år.

 1. Riksdagens förvaltningsstyrelse

[S7]Ledamot: 9 200 kronor för år.

[S8]Vice ordförande i förvaltningsstyrelsen: 3 100 kronor för år utöver ledamotsarvodet.

[S9]Ordförande i direktionen: 3 900 kronor för år utöver arvodet som ledamot av förvaltningsstyrelsen.

[S10]Ledamot av direktionen som inte är vice ordförande i förvaltningsstyrelsen eller ordförande i direktionen: 3 100 kronor för år utöver arvodet som ledamot av förvaltningsstyrelsen.

[S11]Suppleant i förvaltningsstyrelsen: 3 100 kronor för år.

 1. Riksdagens revisorer

[S12]Revisor: 12 900 kronor för år.

[S13]Ordförande: 5 200 kronor för år utöver arvodet som revisor.

[S14]Vice ordförande: 3 900 kronor för år utöver arvodet som revisor.

[S15]Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller vice ordförande eller tjänsteman vid kansliet: 3 100 kronor för år utöver arvodet som revisor.

[S16]Suppleant: 3 100 kronor för år.

 1. Nordiska rådets svenska delegation

[S17]Ledamot av arbetsutskottet: 2 300 kronor för år.

[S18]Ordförande: 5 700 kronor för år utöver arvodet som ledamot av arbetsutskottet.

[S19]Suppleant i arbetsutskottet: sammanträdesarvode enligt 2 §.

 1. Riksdagens besvärsnämnd

[S20]Ledamot: 1 700 kronor för år.

[S21]Ordförande: 5 200 kronor för år utöver ledamotsarvodet.

[S22]Suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 §.

 1. Valprövningsnämnden

[S23]Ledamot och suppleant: dagarvode med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag.

[S24]Ordföranden och dennes ersättare: 9 200 kronor för år utöver dagarvodet.

 1. Utrikesnämnden

[S25]Ledamot och suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 § under tid då riksmöte inte pågår.

 1. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

[S26]Ledamot och suppleant: 10 000 kronor för år.

[S27]Ordförande: 11 000 kronor för år utöver ledamotsarvodet.

[S28]Vice ordförande: 5 500 kronor för år utöver ledamotsarvodet. Lag (1988:1391).

2 §  För fullgörande av i 1 § angivna uppdrag utgår särskilt arvode för sammanträdesdag (sammanträdesarvode) med belopp som fastställs av riksdagens förvaltningskontor. Sammanträdesarvode utgår dock inte till

 1. riksbankschef
 2. vice riksbankschef.

[S2]Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut utgår sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det. Sammanträdesarvode enligt denna paragraf utgår inte när arvodering sker med tillämpning av förordningen (1978:46) om ersättning vid kommittéuppdrag. Lag (1988:1391).

3 §  För resor som företas för fullgörande av uppdrag som avses i 1 § 1, 6 och 7 utgår resekostnadsersättning, traktamente och annan ersättning enligt allmänt reseavtal som gäller för statens tjänstemän eller, när det är fråga om utrikes resa, enligt utlandsresereglementet (1953:666).

[S2]För riksdagsledamot, som uppbär traktamente enligt ersättningsstadgan (1971:1197) för riksdagens ledamöter 7 och 8 §§, minskas dock dagtraktamentet med det belopp för dag som utgår enligt nämnda bestämmelser. Lag (1988:1391).

4 §  Riksdagens förvaltningskontor får meddela de beslut och föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Den skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1987.
Genom lagen upphävs lagen (1984:665) om arvoden m. m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.
Ikraftträder
1987-07-01

Lag (1987:1344) om ändring i lagen (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndig- heter och organ

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1391) om ändring i lagen (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndig- heter och organ

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 såvitt avser 1 § 1 och 2 § i fråga om riksbanksfullmäktig som är deputerad samt såvitt avser 3 § och i övrigt den 1 juli 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:143
  Omfattning
  ändr. 1-3 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Ändring, SFS 1989:185

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1989.
  Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m. m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.
  Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå under perioden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 enligt följande:
  Riksgäldskontoret
  Fullmäktig: 1 200 kronor för månad.
  Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.
  Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.
  Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.
  Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestämmas med tillämpning av 2 §.
  Omfattning
  upph.