Upphävd författning

Förordning (1987:582) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:582
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16 § samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på naturhistoriska riksmuseet.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan styrelsens ordförande samt i övrigt

[S3]i fråga om avdelningen för den publika verksamheten avdelningschefen,

[S4]i fråga om forskningsavdelningen, med undantag för laboratoriet för isotopgeologi, prefekterna inom sina respektive ämnesområden,

[S5]i fråga om laboratoriet för isotopgeologi den professor som förestår laboratoriet.

Uppgifter

2 §  Museet har till uppgift att främja intresset för, kunskapen om samt forskningen rörande universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

3 §  Det åligger museet särskilt att

[S2]vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts museet,

[S3]hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,

[S4]driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av museets verksamhet.

4 §  Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria. Som sådant åligger det museet att inom detta område

[S2]verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,

[S3]verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

[S4]Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

5 §  Inom ämnesområdet isotopgeologi åligger det museet särskilt att fortlöpande och i lämpliga former samarbeta med riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, universitetet i Stockholm o ch Sveriges geologiska undersökning.

[S2]Museet får inom ämnesområdet isotopgeologi utföra undersökningar även för andra myndigheter än som anges i första stycket och för enskilda. För sådana undersökningar får museet ta ut ersättning enligt grunder som fastställs av museet efter samråd med riksrevisionsverket och efter hörande av nämnden för isotopgeologi.

Organisation

6 §  Museet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex andra ledamöter. För varje ledamot finns en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på museet.

7 §  Inom museet finns två avdelningar, en för publik verksamhet och en forskningsavdelning. Inom forskningsavdelningen finns ett särs kilt laboratorium för isotopgeologi.

[S2]Avdelningen för publik verksamhet förestås av en avdelningschef. Forskningsavdelningen indelas i olika ämnesområden. En prefekt förestår ett eller flera av dessa ämnesområden. Laboratoriet för isotopgeologi förestås dock av professorn i mineralogi och isotopgeologi.

8 §  Hos museet finns i övrigt professorer, förste intendenter och andra tjänstemän enligt personalförteckningen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får museet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

9 §  Till forskningsavdelningen får som rådgivande organ knytas ämneskollegier.

[S2]Styrelsen bestämmer om indelningen i ämnesområden. Styrelsen bestämmer också om inrättande av ämneskollegier och om deras sammansättning, i den mån inte särskilda föreskrifter ges i denna instruktion.

10 §  Verksamheten vid laboratoriet för isotopgeologi leds närmast under styrelsen av en nämnd för isotopgeologi. Det åligger nämnden särskilt att

[S2]ge styrelsen förslag i frågor som rör inriktningen av laboratoriets verksamhet,

[S3]svara för en ändamålsenlig planläggning av laboratoriets verksamhet,

[S4]ge styrelsen förslag till anslagsframställning och yttranden i fråga om anställning av personal för laboratoriet.

[S5]Nämnden består av professorn i mineralogi och isotopgeologi vid museet som självskriven ledamot och sju andra ledamöter. Av de icke självskrivna ledamöterna utses två av styrelsen, varav en efter förslag som skall avges av samtliga universitet med undantag av universitetet i Stockholm, en av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, en av universitetet i Stockholm, två av Sveriges geologiska undersökning och en av Svenska gruvföreningen. Nämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.

[S6]För nämnden gäller i övrigt 19 och 20 §§.

11 §  Varje professor skall svara för viss del av samlingarna, driva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar samt ombesörja undervisning, handleda studerande och förrätta examination i den omfattning och i den ordning som styrelsen bestämmer efter samråd med universitets- och högskoleämbetet. I fråga som rör professorn i mineralogi och isotopgeologi skall styrelsen därvid inhämta yttrande från nämnden för isotopgeologi.

Ärendenas handläggning

12 §  Ärendena avgörs av styrelsen om inte annat följer av 30 §.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt ordföranden, avdelningschefen, en prefekt eller annan tjänsteman att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

[S3]Genom beslut av styrelsen får överlämnas åt nämnden för isotopgeologi att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden inom nämndens verksamhetsområde.

[S4]Överlämnande enligt andra eller tredje stycket får inte avse ärenden om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning eller, i fråga om avdelningschefen eller professorerna, sådant besked som avses i 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601).

13 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

14 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 §  Ärendena avgörs i styrelsen efter föredragning som ankommer på avdelningschefen eller en prefekt eller en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Avdelningschefen och prefekterna får, även när de inte är föredragande, närvara vid sammanträden med styrelsen och delta i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att museets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 §  Ordföranden i museets styrelse, ordföranden i nämnden för isotopgeologi i fråga om ärenden som avses i 10 §, avdelningschefen, prefekterna eller, efter beslut av ordföranden i museets styrelse, annan tjänsteman får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

18 §  Om ämneskollegier inrättas med stöd av 9 §, skall prefekten vara självskriven ledamot av kollegiet och dess ordförande.

[S2]Avdelningschefen och andra tjänstemän som styrelsen föreskrivit får närvara vid sammanträden med kollegierna och delta i överläggningarna. I kollegiets beslut får de dock delta endast i fråga om ärenden som rör deras verksamhet.

19 §  Vid handläggning av ärenden som avses i 10 § första stycket är nämnden för laboratoriet för isotopgeologi beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter, bland dem professorn i mineralogi och isotopgeologi, är närvarande.

[S2]Nämnden får överlämna åt ordföranden eller åt en tjänsteman vid museet att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som avses i 10 § första stycket och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i dess helhet.

20 §  Ärenden som avses i 10 § första stycket avgörs efter föredragning som ankommer på professorn i mineralogi och isotopgeologi eller på en särskilt förordnad föredragande. Nämnden för isotopgeologi får medge att ett ärende som handläggs enligt 19 § andra stycket avgörs utan föredragning.

Tjänstetillsättning m. m.

21 §  Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]De icke självskrivna ledamöterna i nämnden för isotopgeologi förordnas för högst fyra år.

[S3]Tjänsten som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S4]Prefekterna utses av styrelsen tills vidare för högst tre år.

22 §  Tjänster som professor tillsätts av regeringen efter förslag av styrelsen.

[S2]I ärenden om tillsättning av tjänster som professor skall styrelsen hämta in yttranden om sökandenas vetenskapliga kompetens från tre sakkunniga inom det eller de ämnesområden, som den berörda tjänsten omfattar. Till sakkunniga skall styrelsen företrädesvis utse personer från de nordiska länderna.

23 §  I fråga om tillsättning av tjänster som professor skall bestämmelserna i 19 kap.67--76 §§högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Därvid skall vad som sägs om högskolemyndighet avse museets styrelse.

[S2]Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte gälla i fråga om tillsättning av tjänster som professor.

24 §  Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av museet.

25 §  Behörig till tjänst som förste intendent är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne, tillhörande museets verksamhetsområde, eller som har motsvarande kunskaper.

[S2]För behörighet till tjänst som förste intendent vid avdelningen för publik verksamhet krävs även pedagogisk skicklighet.

Övriga bestämmelser

26 §  I samband med att en tjänst som professor blir ledig skall styrelsen lämna förslag till regeringen huruvida tjänsten bör återbesättas, ges ändrat ämnesinnehåll, ersättas med en annan tjänst eller dras in.

[S2]Förslag enligt första stycket lämnas senast tre år innan innehavaren av tjänsten uppnår den för honom gällande pensioneringsperiodens nedre gräns eller, om tjänsten blir ledig på annan grund än uppnådd levnadsålder, snarast möjligt.

27 §  Professorerna bör beredas utrymme för återkommande, längre sammanhängande perioder för forskning på heltid.

28 §  Professorernas arbetstid regleras av bestämmelserna om deras åligganden.

29 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av museet även i fråga om avdelningschefen och professorerna.

30 §  I fråga om den som innehar eller uppehåller tjänsten som avdelningschef eller en tjänst som professor prövas fråga som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av statens ansvarsnämnd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:582) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1249

    Övergångsbestämmelse

    1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1987:582) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet skall upphöra att gälla. Intill utgången av juni 1989 skall styrelsen dock ha den sammansättning som följer av den upphävda förordningen.
    2. För den som innehar tjänsten som chef för den publika avdelningen vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.
    Omfattning
    upph.