Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2004-02-19
Ändring införd
SFS 2004:47
Ikraft
2004-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (2004:46) om investeringsfonder och denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2 §  Genom lagen (2004:46) om investeringsfonder upphävs lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

Prop. 2002/03:150: Av paragrafen framgår att den nuvarande lagen om värdepappersfonder och ikraftträdandelagen för den lagen upphävs i och med att lagen om investeringsfonder börjar gälla.

3 §  Fondbolag och andra fondförvaltare som vid ikraftträdandet av lagen (2004:46) om investeringsfonder har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder får fortsätta med denna verksamhet fram till den 13 februari 2007. Under denna tid gäller bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder.

[S2]Ett fondbolag eller annan fondförvaltare som inte har beviljats tillstånd enligt lagen om investeringsfonder senast den 13 februari 2007 skall upphöra med sin verksamhet enligt första stycket.

4 §  Om fondbestämmelserna för en fond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder inte har godkänts enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder senast den 13 februari 2007, skall fonden upplösas.

Prop. 2002/03:150: Bestämmelsen behandlas i avsnitten 14.5 och 14.6.

5 §  För fonder enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder som förvaltas av ett fondbolag eller annan fondförvaltare som enligt 3 § andra stycket skall upphöra med sin verksamhet enligt den lagen skall bestämmelserna om upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en investeringsfond i 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Motsvarande gäller fonder som skall upplösas enligt 4 §.

Ändringar

Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder

Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Ikraftträder
2004-04-01