Upphävd författning

Lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-18
Ändring införd
SFS 1984:1096 i lydelse enligt SFS 1994:1954
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag lämnas särskilt bidrag av allmänna medel till ett barn som är adopterat av endast en person och som är bosatt i Sverige. Lagen tillämpas dock inte om adoptionen har avsett eget eller makes barn eller makes adoptivbarn och inte heller om barnet har rätt till barnpension på grund av bestämmelserna i 20 kap. 2 § fjärde stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Är barnet inte svensk medborgare, tillämpas lagen endast om också adoptivföräldern är bosatt här i landet och antingen denne eller barnet vistas här sedan minst sex månader.

[S2]Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses bosatt här, om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader. Medföljande barn till den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning, skall under utsändningstiden anses bosatta i Sverige. Lag (1992:388).

2 §  Har någon med socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn i sitt hem för vård och fostran i syfte att ensam adoptera det, skall vid tillämpningen av denna lag barnet anses som adoptivbarn till denne.

3 §  Bidraget lämnas efter ansökan från och med den månad under vilken bidragsrätten inträtt, dock inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. Bidraget lämnas till och med den månad, under vilken barnet fyller 18 år eller rätten till bidrag annars upphör.

[S2]Går barnet i skolan när det fyller 18 år eller återupptas skolgången innan barnet fyller 19 år, kan bidraget efter särskild ansökan utgå så länge skolgången pågår, dock längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Till skolgång räknas studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 3 kap.studiestödslagen (1973:349). Studier som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsstudier medför dock inte rätt till bidrag. Detsamma gäller studier för vilka barnet uppbär återbetalningspliktiga studiemedel oberoende av förälderns ekonomi enligt 3 kap. 12 § tredje stycket studiestödslagen.

[S3]Bidrag efter det att barnet fyllt 18 år lämnas endast om barnet varaktigt bor tillsammans med adoptivföräldern eller någon som var vårdnadshavare för barnet när det fyllde 18 år. Sådant bidrag söks och uppbärs av den som sålunda sammanbor med barnet. Lag (1986:381).

4 §  Bidrag enligt denna lag lämnas inte om barnet har ingått äktenskap.

6 §  Försäkringskassan skall dra in bidraget om förutsättningarna för det inte längre föreligger. Särskilt beslut behövs dock inte när bidraget skall upphöra på grund av att barnet uppnår viss ålder eller har avlidit. Försäkringskassan skall även sätta ned bidraget när bestämmelserna i denna lag förenleder det. Lag (1986:1416).

7 §  I övrigt gäller i tillämpliga delar i fråga om det särskilda bidraget vad som föreskrivs om bidragsförskott i 5 och 6 §§, 7 § andra stycket, 8--10 §§, 11 § andra stycket, 12--14 §§ samt 19--24 §§ lagen (1964:143) om bidragsförskott.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas i fråga om barn som är födda år 1967 eller senare.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:39
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:381) om ändring i lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

Lag (1986:1416) om ändring i lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelserna i 5 § i sin nya lydelse tillämpas första gången för bidrag som avser februari 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:35
  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:887) om ändring i lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:171
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1992:388) om ändring i lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för barn som har lämnat Sverige före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1994:1954) om ändring i lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

Förarbeten
Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1996:1030

  Omfattning
  upph.