Upphävd författning

Lag (1987:773) om fritidsbåtsregister

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Ändring införd
SFS 1987:773
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Registrering av båtar enligt denna lag sker i det fritidsbåtsregister som avses i 2 § andra stycket sjölagen (1891:35 s. 1). Registret förs av sjöfartsverket och länsstyrelserna med hjälp av automatisk databehandling.

2 §  Fritidsbåtsregistret har till ändamål att ge underlag för

 1. kontroll av ordning och säkerhet till sjöss,
 2. planering av trafiken med fritidsbåtar.

[S2]Registret får även användas som underlag för

 1. planering som avser turism, friluftsliv och naturvård,
 2. utredningar rörande skatter, tullar och indrivning.

3 §  Polismyndighet, tullmyndighet, kustbevakningen, riksskatteverket, skattemyndighet, skattemyndighet och kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till fritidsbåtsregistret. Lag (1990:399).

4 §  Vid tillämpningen av denna lag skall som ägare av en båt anses även den som innehar båten på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt.

[S2]Bestämmelserna i denna lag om ägare av en båt gäller också den som äger andel i en båt.

Registrering och anteckning av förvärv m. m.

5 §  Varje svensk båt som inte skall registreras enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m. och som vanligen är förlagd i Sverige skall registreras i fritidsbåtsregistret om

 1. båten drivs med segel eller motor och skrovet har en största längd av minst fem meter eller
 2. båten drivs med en motor vars propelleraxeleffekt eller motsvarande överstiger tio kilowatt eller med flera motorer vilkas sammanlagda effekt överstiger nämnda tal.

[S2]Registreringsplikten inträder då båten första gången sjösätts eller då den därefter utrustas med segel eller motor.

[S3]Första och andra styckena gäller även utländsk båt vars ägare är bosatt i Sverige.

6 §  Även en annan svensk båt än en sådan som avses i 5 § får på begäran av ägaren föras in i fritidsbåtsregistret, om det med hänsyn till båtens typ och användning eller annars finns särskilda skäl för att den registreras.

7 §  Den som äger eller förvärvar en båt, som inte är men skall vara registrerad, skall skriftligen till en länsstyrelse anmäla båten för registrering inom en vecka från det att den förvärvades eller registreringsplikt inträdde.

8 §  Den som förvärvar en registrerad båt och själv är skyldig att ha den registrerad skall inom en vecka skriftligen anmäla förvärvet till en länsstyrelse för anteckning i fritidsbåtsregistret. Vid förvärv genom arv, bodelning eller testamente skall tiden räknas från arvskiftet eller bodelningen. Om arvskifte eller bodelning inte behövs skall tiden räknas, vid testamente, från det detta kom att stå fast och i annat fall från det bouppteckning efter den avlidne avslutades eller dödsboanmälan gjordes.

[S2]Övergår äganderätten till en registrerad båt på annat sätt än genom arv, bodelning eller testamente, är även den förre ägaren skyldig att inom en vecka från den nye ägarens förvärv göra anmälan därom till en länsstyrelse.

9 §  Regeringen föreskriver vilka uppgifter i övrigt som ägaren till en registrerad båt skall anmäla för anteckning i fritidsbåtsregistret.

Avregistrering

10 §  En båt skall avregistreras om den

 1. förolyckats, huggits upp eller förstörts,
 2. inte längre vanligen är förlagd i Sverige eller på grund av överlåtelse inte längre skall vara registrerad i fritidsbåtsregistret,
 3. försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte anträffats inom tre månader,
 4. frånhänts ägaren genom brott och inte anträffats inom två år därefter,
 5. har registrerats enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.,
 6. i annat fall än som sägs i 1--5 sedan minst ett år inte skall vara registrerad enligt 5 §,
 7. är registrerad enligt 6 § och anmäls för avregistrering.

11 §  Om en båt skall avregistreras enligt 10 § 1--6 är ägaren skyldig att utan dröjsmål till en länsstyrelse skriftligen anmäla båten för avregistrering.

[S2]Om en länsstyrelse får kännedom om omständighet som avses i 10 § 1--6, får länsstyrelsen självmant avregistrera båten.

Registeravgift

12 §  Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet att betala en årlig registeravgift.

[S2]Avgiftsskyldig för en viss båt är ägaren av båten. Som ägare av en registrerad båt anses den som är antecknad i fritidsbåtsregistret som ägare när avgiften skall tas ut. Om flera ägare är antecknade är de solidariskt betalningsansvariga.

13 §  Om en båt frånhänts ägaren genom brott, är denne inte skyldig att betala registeravgift.

14 §  Registeravgiften påförs genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i fritidsbåtsregistret utan att beslut meddelas.

15 §  Den som har påförts registeravgift enligt 14 § får begära beslut om avgift.

[S2]Begäran skall ha kommit in till en länsstyrelse senast 30 dagar efter den dag då avgiften senast skulle ha betalats. Har krav på avgiften tagits emot först sedan denna skulle ha betalats, räknas dock tiden från mottagningsdagen.

16 §  Betalas inte registeravgiften inom föreskriven tid får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Ansvars- och överklagandebestämmelser m. m.

17 §  Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 7 § döms till böter.

18 §  Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 8 § eller 11 § första stycket döms till penningböter.

[S2]Är såväl förutvarande som ny ägare skyldig att göra anmälan enligt 8 § första och andra styckena och lämnar en av dem föreskrivna uppgifter, är dock den andre fri från ansvar. Lag (1991:311).

19 §  I fråga om båt som ägs av bolag, förening eller annat samfund eller stiftelse eller annan sådan inrättning eller av flera personer med samäganderätt kan en länsstyrelse på begäran av samfundet, inrättningen eller samtliga delägare i fritidsbåtsregistret godta viss person som bärare av ägares skyldigheter och ansvar enligt denna lag. Vad som i lagen sägs rörande skyldigheter och ansvar för ägare av båt gäller däre fter äre denne.

20 §  Regeringen eller efter regeringens bemyndigande sjöfartsverket får i det särskilda fallet eller genom föreskrift medge undantag från bestämmelserna om registreringsplikt och avgiftsskyldighet i denna lag.

21 §  En registermyndighets beslut i det särskilda fallet får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Föreskrift om överklagande av sjöfartsverkets beslut med stöd av bemyndigande enligt 20 § meddelas av regeringen.

[S2]Påkallas beslut av en länsstyrelse enligt 15 § eller överklagas ett sådant beslut till domstol, befriar detta inte den avgiftsskyldige från att i behörig ordning betala avgift som påförts honom eller fastställts genom beslutet. Detta gäller inte om annat förordnas av länsstyrelsen eller domstolen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:773) om fritidsbåtsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
 2. Registreringsplikt inträder vid lagens ikraftträdande för en båt som då är sjösatt eller som tidigare har varit sjösatt. I stället för den i 7 § angivna tidsfristen skall gälla att anmälan för registrering skall ske senast den 1 april 1988.
 3. En båt som vid ikraftträdandet är införd i det båtregister som förs enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m. och som skall vara registrerad i fritidsbåtsregistret, skall genom sjöfartsverkets försorg utan dröjsmål överföras till detta register.
 4. En båt som har upptagits i skeppsregistret enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) skall ej införas i fritidsbåtsregistret. Avförs båten ur skeppsregistret enligt denna föreskrift skall den införas i fritidsbåtsregistret, om den skall vara registrerad enligt denna lag.
Förarbeten
Prop. 1986/87:121
Ikraftträder
1988-01-01

Lag (1988:443) om ändring i lagen (1987:773) om fritids- båtsregister

Lag (1990:399) om ändring i lagen (1987:773) om fritids- båtsregister

Lag (1991:311) om ändring i lagen (1987:773) om fritids- båtsregister

Lag (1992:1653) om upphävande av lagen (1987:773) om fritidsbåts- register

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.
  Gallring av uppgifter i fritidsbåtsregistret sker i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser.
  Uppgifterna i fritidsbåtsregistret skall överlämnas till arkivmyndighet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:102, Bet. 1992/93:TU10
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1993-01-01