Upphävd författning

Förordning (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1987-10-22
Ändring införd
SFS 1987:941 i lydelse enligt SFS 1993:1201
Ikraft
1987-11-10
Upphäver
Förordning (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Närings- och teknikutvecklingsverket får efter ansökan av ett företag medge att företaget tar i anspråk sin investeringsfond enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning samt belopp som i bokslut före den 31 december 1989 har avsatts till allmän investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond för

 1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i skogsbruk som utförs före utgången av år 1995,
 2. inventarier som anskaffas före utgången av år 1995,
 3. utbildning som syftar till att höja de anställdas kompetens på arbetsmarknaden eller till att öka deras kunskap i miljöfrågor och som påbörjas den 10 januari 1991 eller senare och utförs före utgången av år 1995,
 4. tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete som påbörjas den 1 juli 1991 eller senare och som utförs före utgången av år 1995,
 5. åtgärder för att främja avsättningen utomlands av tjänster från svenska företag och varor som tillverkas här i riket och som påbörjas den 5 september 1991 eller senare och utförs före utgången av år 1995.

[S2]För investeringar utanför stödområdena får medgivande lämnas i fråga om

 1. arbeten enligt första stycket 1 i annan kommun i Stockholms län än Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn samt i Uppsala och Håbo kommuner i Uppsala län endast om arbetena påbörjas den 1 juli 1991 eller senare och arbeten i övriga kommuner endast om arbetena påbörjas den 10 januari 1991 eller senare,
 2. inventarier enligt första stycket 2 endast om inventarierna anskaffas den 10 januari 1991 eller senare.

[S3]Med stödområde avses de kommuner eller delar av kommuner som anges i 16 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd samt de kommuner eller delar av kommuner för vilka regeringen i särskild ordning beslutat att regionalpolitiskt stöd tillfälligt kan lämnas. Förordning (1993:1201).

2 §  Närings- och teknikutvecklingsverket får efter ansökan av ett företag medge att företaget tar i anspråk sådana fondavsättningar som avses i 1 § första stycket för utgifter för åtgärder som väsentligt begränsar störningar i den yttre miljön i form av vatten- eller luftföroreningar eller i form av buller, skakningar, ljus eller annat sådant. Utgifterna skall avse

 1. byggnadsarbeten och arbeten på markanläggningar som utförs före utgången av år 1995,
 2. inventarier som anskaffas före utgången av år 1995,
 3. tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete som utförs före utgången av år 1995.

[S2]Medgivande får lämnas för hela investeringsbeloppet om investeringen avser ett mindre belopp eller om investeringen helt eller så gott som helt syftar till att begränsa störningar i den yttre miljön. I övriga fall skall medgivandet begränsas till att avse en tredjedel av investeringsbeloppet eller -- om det finns särskilda skäl till det -- annat belopp. Förordning (1993:1201).

3 §  Medgivande enligt 1 och 2 §§ får inte avse personbilar som anskaffats före den 10 januari 1991. I fråga om inventarier som hyrs ut får medgivande enligt 1 och 2 §§ lämnas endast om inventarierna anskaffas den 1 oktober 1992 eller senare. Förordning (1992:994).

4 §  Närings- och teknikutvecklingsverket beslut skall meddelas enligt bestämmelserna i 4 och 5 §§ lagen (1979:609) om allmän investeringsfond och med stöd av punkt 1 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:684) om upphävande av lagen (1979:609) om allmän investeringsfond. Medgivande att ta i anspråk investeringsfond får inte förenas med rätt för företaget att göra investeringsavdrag enligt 7 § lagen om allmän investeringsfond. Förordning (1991:6).Förordning (1991:1287).

5 §  Närings- och teknikutvecklingsverket får inte pröva en ansökan som avser en investering om den inte helt eller så gott som helt skall användas i annan näringsverksamhet än kapitalförvaltning som bedrivs av företaget eller av annat företag som ingår i samma koncern enligt aktiebolagslagen (1975:1385). Verket får inte heller pröva en ansökan enligt 1 § som avser en investering utanför stödområdena eller en ansökan enligt 2 § om investeringsbeloppet överstiger 100 miljoner kronor.

[S2]Är närings- och teknikutvecklingsverket förhindrat att pröva en ansökan enligt första stycket eller föreligger i annat fall särskilda omständigheter, skall verket överlämna ansökan till regeringen. Förordning (1991:1287).

6 §  Statens industriverk får efter ansökan medge att en investeringsfond helt eller delvis överförs från ett företag till ett annat företag för att av sistnämnda företag tas i anspråk i samband med medgivande enligt 1 eller 2 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 10 november 1987.
  Förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder skall upphöra att gälla den 1 april 1988. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om utgifter som hänför sig till tiden före utgången av mars 1988.
  Ikraftträder
  1987-11-10

Förordning (1988:1073) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 november 1988. Äldre bestämmelser i 4 § gäller fortfarande i fråga om investeringsavdrag för byggnadsarbeten m. m. som t. o. m. den 31 mars 1989 utförs inom stödområdena.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1988-11-15

Förordning (1989:820) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1989-11-22

Förordning (1990:647) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Vid tillämpning av denna förordning skall till utgången av mars 1991 med stödområde även avses de kommuner eller delar av kommuner som finns upptagna i 16 § förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd i dess lydelse den 30 juni 1990 samt Tierps kommun, Östhammars kommun, Hallstahammars kommun, Borlänge kommun, Säters kommun, Delsbo församling i Hudiksvalls kommun, Timrå kommun och Hörnefors församling i Umeå kommun.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:6) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:344) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1287) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991. De äldre bestämmelserna i 5 § första stycket tillämpas i fråga om investeringar som påbörjats före den 5 september 1991.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1992:994) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1992. De äldre bestämmelserna i 3 § andra meningen tillämpas fortfarande i fråga om inventarier som anskaffats före den 1 oktober 1992.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-10-15

Förordning (1993:1201) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1993-12-28

Förordning (2000:939) om upphävande av förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 1997 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
upph.