Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafikanläggningar;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-10-06
Ändring införd
SFS 1988:1015
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  För byggande av allmänna vägar samt vissa gator och trafikanläggningar skall vägverket och länsstyrelsen upprätta och fastställa flerårsplaner, varvid bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas.

2 §  Vägverket skall upprätta och fastställa en flerårsplan för hela landet avseende allmänna vägar och vissa gator som är riksvägar (riksvägplanen).

[S2]Riksvägplanen skall ligga till grund för fördelning av medel eller bidrag som anvisas i statsbudgeten för byggande av riksvägar.

3 §  Varje länsstyrelse skall upprätta och fastställa en flerårsplan för länet (plan för länstrafikanläggningar) avseende

 1. allmänna vägar som är länsvägar,
 2. gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln,
 3. spåranläggningar som är länsjärnvägar,
 4. sådana anläggningar för vilka statsbidrag kan lämnas enligt 2 § 2--6 förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar m. m.

[S2]Planen för länstrafikanläggningar skall ligga till grund för fördelning av medel eller bidrag som anvisas i statsbudgeten för byggande av länstrafikanläggningar.

4 §  Riksvägplanen upprättas främst utifrån övergripande nationella behov.

[S2]Planen för länstrafikanläggningar upprättas främst utifrån regionala och lokala behov.

[S3]/r3/ Riksvägplanen

5 §  I riksvägplanen skall endast sådana vägar och gator tas upp som enligt regeringens beslut är eller skall bli riksvägar.

6 §  Riksvägplanen skall avse tio år och redovisa alla vägbyggnadsföretag som beräknas bli utförda under planens giltighetstid under förutsättning att anslag eller bidrag beviljas.

[S2]Företagen skall anges i ordning efter angelägenhetsgrad.

7 §  Varje vägbyggnadsföretag som redovisas i planen skall innehålla uppgift om beräknade kostnader eller bidrag. Vidare skall det anges när arbetena beräknas bli utförda.

8 §  Innan riksvägplanen upprättas, skall vägverket begära in förslag från samtliga länsstyrelser om de vägbyggnadsföretag som bör utföras i länet under den tid som planen avser.

9 §  Vägverket fastställer riksvägplanen sedan länsstyrelserna yttrat sig över den och verket samrått med statens naturvårdsverk.

10 §  Innan en länsstyrelse avger förslag eller yttrande till vägverket, skall länsstyrelsen höra kommunerna i länet och den huvudman som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (*/k/ trafikhuvudmannen */-k/). Förordning (1991:60).

11 §  Vid byggande av riksvägar skall den i planen fastställda angelägenhetsordningen i huvudsak följas.

12 §  Riksvägplanen skall förnyas vart tredje år om inte regeringen föreskriver annat.

13 §  Om en väsentlig avvikelse behöver göras från riksvägplanen, skall vägverket efter samråd med statens naturvårdsverk ändra planen.

[S2]Innan vägverket beslutar om ändring skall berörda länsstyrelser yttra sig. Länsstyrelsen skall därvid höra berörda kommuner i länet och trafikhuvudmannen. Förordning (1991:60).

14 §  Vägverket skall sända kopia av fastställd riksvägplan och underrättelse om beslut om ändring av planen till

 1. regeringen,
 2. boverket,
 3. statens naturvårdsverk,
 4. länsstyrelserna,
 5. berörda kommuner. Förordning (1991:1225).

15 §  Vägverket skall i verkets författningssamling föra in meddelande om beslut om fastställelse av riksvägplan och om ändring av planen.

[S2]/r3/ Planer för länstrafikanläggningar

16 §  Planer för länstrafikanläggningar skall avse tio år och redovisa alla företag som beräknas bli utförda under planens giltighetstid under förutsättning att anslag eller bidrag beviljas.

[S2]Företagen skall anges i ordning efter angelägenhetsgrad.

17 §  Varje företag som redovisas i en plan för länstrafikanläggningar skall innehålla uppgift om beräknade kostnader eller bidrag. Vidare skall det anges när arbetena beräknas bli utförda.

17 a §  Planen för länstrafikanläggningar skall beredas av en särskild beredningsgrupp. Länsstyrelsen beslutar om gruppens sammansättning. Förordning (1991:60).

18 §  Innan planen för länstrafikanläggningar upprättas, skall länsstyrelsen begära in förslag om de länstrafikanläggningar som bör utföras i länet under den tid som planen avser. Förslag skall inhämtas från

 1. statens järnvägar,
 2. banverket,
 3. vägförvaltningen,
 4. trafikhuvudmannen,
 5. kommunerna i länet. Förordning (1991:60).

19 §  Länsstyrelsen fastställer planen för länstrafikanläggningar, sedan vägverket och de som anges i 18 § 1--5 yttrat sig över den och länsstyrelsen samrått med statens naturvårdsverk. Förordning (1991:60).

20 §  Vid byggande av länstrafikanläggningar skall den i planen fastställda angelägenhetsordningen i huvudsak följas.

21 §  Planerna för länstrafikanläggningar skall förnyas vart tredje år om inte regeringen föreskriver annat.

22 §  Om en väsentlig avvikelse behöver göras från en fastställd plan för länstrafikanläggningar, skall länsstyrelsen efter samråd med statens naturvårdsverk ändra planen.

[S2]Innan länsstyrelsen beslutar om ändring skall länsstyrelsen höra vägverket och de som anges i 18 § 1--6.

23 §  Länsstyrelsen skall sända kopia av en fastställd plan för länstrafikanläggningar samt underrättelse om beslut om ändring av en sådan plan till

 1. regeringen,
 2. statens järnvägar,
 3. vägverket,
 4. banverket,
 5. statens naturvårdsverk,
 6. kommunerna i länet,
 7. trafikhuvudmannen. Förordning (1991:1225).

24 §  Länsstyrelsen skall i länets författningssamling föra in meddelande om beslut om fastställelse av en plan för länstrafikanläggningar och om ändring av en sådan plan.

[S2]/r3/ Överklagande m. m.

25 §  Om vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattningar om vad en flerårsplan skall innehålla, skall frågan om fastställelse överlämnas till regeringen.

26 §  Vägverkets och länsstyrelsens beslut om fastställelse av en flerårsplan eller beslut om ändring av en sådan plan får överklagas hos regeringen.

27 §  Statens naturvårdsverk får överklaga vägverkets och länsstyrelsens beslut om fastställelse eller ändring av en flerårsplan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafikanläggningar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas första gången på flerårsplaner som upprättas och fastställs år 1990 för åren 1991--2000.
Förarbeten
Prop. 1987/88:50
Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1991:60) om ändring i förordningen (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafik- anläggningar

  Omfattning
  ändr. 10, 13, 14, 18, 19, 23 §§; ny 17 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1225) om ändring i förordningen (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafik- anläggningar

  Omfattning
  ändr. 14, 23 §§
  Ikraftträder
  1991-09-01

Ändring, SFS 1991:1809

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning skall upphöra att gälla utom vad avser planer som skall gälla till och med år 1993.
  Omfattning
  upph.