Upphävd författning

Förordning (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-10-06
Ändring införd
SFS 1988:1017 i lydelse enligt SFS 2008:1155
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1982:853) om statsbidrag till väg- och gatuhållning m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag

 1. till trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik för investeringar i regionala kollektivtrafikanläggningar, i rullande materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg samt i fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik,
 2. till trafikhuvudmän för åtgärder som ökar tillgängligheten för funktionshindrade resenärer utöver vad som följer av de föreskrifter om handikappanpassning som Vägverket har meddelat med stöd av 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik eller de krav i fråga om tillgänglighet som kan ställas med stöd av plan- och bygglagen (1987:10),
 3. till kommuner för byggande av flygplatsanläggning med annan huvudman än staten,
 4. till kommuner för åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator i den mån dessa åtgärder går utöver vad som omfattas av gällande kommunalt ansvar i dessa hänseenden. Förordning (2002:77).

2 §  Bidrag lämnas för

 1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional, och i vissa fall lokal, kollektiv persontrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 2. byggande av spåranläggningar för regional kollektiv persontrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 3. byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande anläggningar för trafikanternas trivsel vid regionalt, och i vissa fall lokalt, kollektivt resande,
 4. byggande av flygplatsanläggning som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator,
 6. åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller andra anläggningar i anslutning till dessa samt investeringar i reseinformationsanläggningar som underlättar funktionshindrades resor,
 7. byggande av kajanläggning för regional kollektiv person- och godstrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 8. investeringar i fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 9. investeringar i rullande materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg.

[S2]Bidrag enligt första stycket 6 lämnas under förutsättning att nödvändig samordning skett mellan en trafikförsörjningsplan för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter och en trafikförsörjningsplan för färdtjänst och riksfärdtjänst.

[S3]Bidrag enligt första stycket 9 kan lämnas för nyinvesteringar, miljöförbättrande åtgärder i fråga om emission och buller samt hyreskostnader.

[S4]Bidrag till anläggningar, kollektivtrafikfordon och fartyg kan lämnas för nyinvesteringar, förbättringsåtgärder samt hyreskostnader. Förordning (2002:77).

3 §  Bidrag lämnas som investeringsbidrag. Om bidraget helt eller delvis avser järnvägsinvesteringar enligt 2 § första stycket 2, 3 och 9 betalas hela bidraget ut av Banverket. Övriga bidrag enligt 2 § betalas ut av Vägverket. Förordning (2002:77).

4 §  Vägverket fördelar anslagna medel på grundval av de planer som upprättas och fastställs enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

[S2]Banverket fördelar anslagna medel på grundval av de planer som upprättas och fastställs enligt förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar. Förordning (2002:77).

5 §  Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaderna.

[S2]För järnvägsinvesteringar enligt 2 § 2, 3 och 9 får Banverket, om det finns särskilda skäl, bestämma att bidrag skall lämnas med 75 procent av kostnaderna.

[S3]För övriga investeringar enligt 2 § får Vägverket, om det finns särskilda skäl, bestämma att bidrag skall lämnas med 75 procent av kostnaderna. Förordning (2002:77).

6 §  I kostnaderna för transportinformatik och fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet, flygplatsanläggningar, kajanläggningar, väg- och gatuanläggningar för regional kollektiv persontrafik samt stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser, informationsanläggningar och andra liknande anläggningar ingår

 1. alla kostnader som är direkt hänförliga till objektet,
 2. ersättningar för mark och intrång,
 3. förvaltningskostnader.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Vägverket eller Banverket bestämma att också ersättning för skada skall räknas in i kostnaderna. Förordning (2002:77).

7 §  I byggnadskostnaderna för spåranläggningar ingår

 1. kostnaderna för banvallar, tunnlar, broar och viadukter,
 2. kostnaderna för ballast, sliprar, spår, signal- och säkerhetsanläggningar samt anläggningar för strömförsörjning,
 3. ersättningar för mark och intrång,
 4. förvaltningskostnader.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Banverket bestämma att också ersättning för skada skall räknas in i byggnadskostnaderna. Förordning (1992:1473).

8 § Har upphävts genom förordning (1992:1473).

9 §  De kostnader som skall ligga till grund för beräkning av bidragsbeloppet bestäms av

 1. Vägverket om det är fråga om sådana anläggningar som avses i 2 § 1, 3, 5 och 6 och som inte avser kollektivtrafik på spår,
 2. Banverket om det är fråga om sådana anläggningar och rullande materiel för spårtrafik som avses i 2 § 2, 3 och 9,
 3. Transportstyrelsen om det är fråga om sådana anläggningar som avses i 2 § 4,
 4. Sjöfartsverket om det är fråga om sådana anläggningar och fartyg som avses i 2 §7 och 8.

[S2]Verken fastställer därefter ett preliminärt bidragsbelopp. När det bidragsberättigande objektet är färdigbyggt, bestämmer verken det slutliga bidragsbeloppet. Förordning (2008:1155).

10 §  Till sådana större objekt som avses i 4 § 3 förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur samt objekt enligt 3 § 5 förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar får bidrag lämnas endast om

 1. objektet tagits upp i en länsplan, eller
 2. objektet tagits upp i planen för stomjärnvägar, och
 3. Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket fastställt ett preliminärt bidragsbelopp, såvida inte verken meddelat särskilt tillstånd att påbörja arbetena dessförinnan.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan regeringen medge undantag från första stycket. Förordning (2008:1155).

12 § Har upphävts genom förordning (1992:1473).
13 § Har upphävts genom förordning (1992:1473).
14 § Har upphävts genom förordning (1992:1473).

Bemyndiganden

15 §  Banverket får meddela föreskrifter för bidrag som avser sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 9. Föreskrifterna ska meddelas efter samråd med Vägverket.

[S2]Övriga föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får meddelas av Vägverket. Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 ska meddelas efter samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Föreskrifter som avser sådana anäggningar som avses i 2 § 4 ska meddelas efter samråd med Transportstyrelsen och föreskrifter som avser sådana anläggningar eller fartyg som avses i 2 §7 och 8 ska meddelas efter samråd med Sjöfartsverket. Förordning (2008:1155).

Tillsyn

16 §  Banverket skall se till att bidrag till sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 används på lämpligt sätt och för avsedda ändamål. Tillsynen skall ske i samråd med Vägverket.

[S2]Vägverket skall se till att övriga bidrag som lämnas enligt denna förordning används på lämpligt sätt och för avsedda ändamål. Vid bidrag till åtgärder som avses i 2 § 6 skall tillsynen ske i samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. När det gäller bidrag till sådana anläggningar som avses i 2 § 4 skall tillsynen ske i samråd med Transportstyrelsen. När det gäller bidrag till sådana anläggningar och fartyg som avses i 2 §7 och 8 skall tillsynen ske i samråd med Sjöfartsverket. Förordning (2008:1155).

Överklagande

17 §  Vägverkets, Banverkets, Transportstyrelsens och Sjöfartsverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1155).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1982:853) om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m. skall upphöra att gälla.
  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
  1. för sådana byggnadsobjekt för vilka byggnadsbidrag har betalats ut första gången före den 1 januari 1989,
  2. för driftbidrag som avser år 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:50
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1806) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar m.m.

Förordning (1992:1473) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande
  1. för sådana objekt för vilket byggnadsbidrag har beviljats före utgången av år 1992,
  2. för driftbidrag som avser år 1992,
  3. för driftbidrag enligt den upphävda 12 § andra stycket.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  upph. 8, 12, 13, 14 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1094) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993 och tillämpas även på sådana projekt för bärighetshöjande åtgärder för vilka byggnadsbidrag beviljats dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1994:1391) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:279, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:TU26
  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6, 9, 10, 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:259) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. 4 § i dess äldre lydelse skall dock fortfarande gälla till dess att de planer som anges i paragrafen ersatts av fastställd länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:174, Prop. 1996/97:53, Bet. 1996/97:TU7
  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:744) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:10, Prop. 1996/97:115, Bet. 1997/98:TU3
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2002:77) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:126, Prop. 2001/02:20, Bet. 2001/02:TU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2004:1115) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Omfattning
ändr. 9, 10, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1155) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Omfattning
ändr. 9, 10, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:237

Omfattning
upph.