Upphävd författning

Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-03
Ändring införd
SFS 1988:1082 i lydelse enligt SFS 1998:1382
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1976:48) om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
Kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifter om personalföreträdares deltagande i styrelsearbetet i allmän försäkringskassa finns i 18 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1998:1382).

2 §  För en allmän försäkringskassa utses två personalföreträdare och två suppleanter att i styrelsen företräda dem som är anställda hos kassan.

[S2]Arbetstagarorganisation skall lämna den allmänna försäkringskassan kopia av beslut om att utse eller entlediga personalföreträdare eller suppleant. Kassan skall underrätta riksförsäkringsverket om beslutet.

3 §  Till styrelsens sammanträden skall personalföreträdarna kallas.

[S2]Om en personalföreträdare är förhindrad att närvara vid ett sammanträde, skall en suppleant kallas i hans ställe enligt den bestämda ordningen mellan suppleanterna.

4 §  Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen.

5 §  Föreskrifterna i 7, 9 och 12--14 §§personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall också tillämpas på personalföreträdare hos allmän försäkringskassa.

6 § har upphävts genom förordning (1992:1576).

7 §  Beslut i fråga om reseförmåner åt personalföreträdare hos allmän försäkringskassa får inte överklagas. Förordning (1998:1063).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:1576) om ändring i förordningen (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

  Omfattning
  upph. 6 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:278) om ändring i förordningen (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1063) om ändring i förordningen (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1382) om ändring i förordningen (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.